Back

★ Miljø i Noreg

                                               

Universitetet for miljø- og biovitskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, var eit norsk universitet på Ås i Akershus. I 2014 vart UMB og Noregs veterinærhøgskole slegne saman til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet. si tid var UMB den sentrale forskings- og lærestaden for bioproduksjon, miljø og landskap i Noreg. Universitetet omfatta fleire forskningsinstitutt og -miljø innan landskapsstudiar, jord-, skog- og hagebruk, husdyrhald, naturforvaltning, utviklingstudiar, økonomi og teknologiske disiplinar. UMB hadde i 2012 om lag 4 000 studentar. Universietet utdanna årleg mellom 7 ...

                                               

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet er eit resultat av ei samanslåing av Noregs veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitskap. Samanslåinga vart vedteken av kongen i statsråd 21. juni 2013, og gjaldt frå 1. januar 2014. Dei fyrste fire åra vil universitetet ha to campusar: ein på Ås og ein på Adamstua i Oslo. Frå 2019 av vil alt verta samla på Ås. Første rektor ved det nye universitetet var Mari Sundli Tveit. I 2019 blei Sjur Baardsen ny rektor. NMBU er inndelt i tre fakultet som omfattar 13 institutt: Institutt for plantevitskap. Institutt for husdyr- og akvakulturvi ...

                                               

Noregs landbrukshøgskule

Norges landbrukshøgskole var ein norsk høgskole for landbruket. Institusjonen blei oppretta i 1897, då forsking blei ei hovudoppgåve ved sidan av undervising. Den høiere Landbrugsskole paa Aas blei grunnlagd allereie i 1854. Dei første studentane byrja i 1859. Høgskolen tok opp i seg Statens småbrukslærerskole på Sem hovudgard i 1962. Sem blei brukt til pedagogiske seminar, interne konferanser og huste instituttet for birøkt. Sidan 1995 har Sem Gjestegård hatt tilhald på Sem. NLH blei etterfølgd av Universitetet for miljø og biovitenskap i 2004. Dette danna grunnlaget for Noregs miljø- og ...

                                               

Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet

Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet stilte til val ved stortingsvalet i 1989 i Noreg. Listene var eit samarbeid mellom Noregs Kommunistiske Parti, Raud Valallianse og andre krefter på venstresida. Fylkeslistene fekk 22 126 røyster og oppnådde dermed 0.8 % oppslutning på landsbasis. Dei fekk ikkje valt inn nokon stortingsrepresentantar.

                                               

Noreg

Noreg, offisielt Kongeriket Noreg, er eit nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grensar Noreg mot Sverige i aust, Finland og Russland i nordaust, og til havs mot Danmark i sør og Storbritannia i sørvest. Nord for Trøndelag er Noreg langt og smalt, og kysten strekkjer seg langsmed Nordatlanteren med havområda Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den arktiske øygruppa Svalbard er under norsk suverenitet med dei avgrensingane som gjeld i Svalbardtraktaten, men Svalbard er til liks med øya Jan Mayen ein del av kongeriket. Bouvetøya i Søratlanteren er derimot e ...

                                               

Islam i Noreg

Islam er den nest største religionen i Noreg. I 2009 budde det truleg om lag 160 000 menneske med muslimsk bakgrunn i Noreg. Av desse var om lag 93 000 medlem i 126 muslimske trussamfunn. Om lag 60 000 av desse bur i Oslo og Akershus 2007. Dei aller fleste muslimar i Noreg har innvandrarbakgrunn. Det islamske miljøet i Noreg er sterkt fragmentert, men mange moskéar er organisert i paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge.

                                               

Sonja av Noreg

Sonja er dronning av Noreg og gift med kong Harald av Noreg. Sonja blei fødd i Oslo som Sonja Haraldsen, dotter til Dagny 1898–1994 og Karl August Haraldsen 1889–1959. Ho vart gift med kronprins Harald av Noreg 29. august 1968, og vart då kronprinsesse Sonja.

                                               

Veterinærhøgskulen

Veterinærhøgskulen, tidlegare Noregs veterinærhøgskole, blei oppretta i 1935 og utdannar veterinærar og dyrepleiarar og har ein omfattande forskingsaktivitet innanfor akvamedisin, mattryggleik, komparativ medisin og på sjukdommar, helse og dyrevelferd hjå pattedyr. Forskinga spelar ein sentral rolle som grunnlag for undervisinga og den faglege utviklinga. Høgskulen driv ein omfattande doktorgradsutdanning, og tilbyr også to engelskspråklege, internasjonale masterstudium - eitt i mattryggleik og eitt i akvamedisin. I 2014 blei NVH slått saman med Universitetet for miljø- og biovitenskap til ...

                                               

Kyrkjebrannar i Noreg

Kyrkjebrannar i Noreg har skjedd sidan kyrkjebygging tok til kring år 1000. Trekyrkjer har vore særleg utsett, og brannar har medverka til at berre 28 av truleg over 1000 stavkyrkjer finst i dag. Kyrkjebrannar har vore utløyst av lynnedslag, open eld, påtenning, krig eller spreiing frå brann i andre bygg i – etter omkring 1900 også feil ved elektriske installasjonar. I åra 1992–1996 vart ei rad kyrkjer tende på av ungdom som i nokre tilfelle var knytte til ekstreme miljø. Eit av desse hadde Varg Vikernes som frontfigur, han vart seinare dømd for tre kyrkjebrannar. Ein del kyrkjer i Noreg h ...

                                               

Samferdsledepartementet

Samferdsledepartementet har eit overordna ansvar for all samferdsle i Noreg. Fagavdelingene i departementet er: Luft-, post- og teleavdelinga. Stategi-, miljø- og administrasjonsavdelinga. Kollektivtransport- og baneavdelinga. Veg- og trafikktryggleiksavdelinga. Kommunikasjonsavdelinga. Under sjølve departmentet er det organisert ulike forvaltingsorgan: Post- og teletilsynet, Statens jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport, Jernbaneverket, Taubanetilsynet, Vegtilsynet og Statens vegvesen. Samferdsledepartementet forvaltar i tillegg den norske staten sine ei ...

                                               

Ås i Akershus

Ås er ein tettstad og administrasjonssenter i Ås kommune i Viken med 110 innbyggjarar per 1. januar 2017. Tettstaden ligg ved stasjonen med same namn på den vestre linja av Østfoldbanen. Her ligg Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, tidlegare Universitetet for miljø- og biovitskap og Norges landbrukshøgskole, i tillegg til vidaregåande skule. Staden er handelssenter og har noko industri, først og fremst trevareindustri.

                                               

Universitet

Universitet er eit ord på ein høgare utdanningsinstitusjon som gjev undervisning og driver forsking på ymse vitskaplege område. Dei første universiteta vart grunnlagde i Bologna, Oxford og Paris omkring 1100-talet. Det eldste i Nord-Europa er universitetet i Rostock, grunnlagt 1419. Dei eldste skandinaviske universiteta er universitetet i Uppsala, grunnlagt 1477, og Københavns Universitet, grunnlagt 1479. I Noreg vart Universitetet i Oslo det første då det i 1811 vart grunnlagt som Det Kgl. Frederiks Universitet. I løpet av seinmellomalderen vart universitet sett på som prestisjeprosjekt i ...

                                               

Berekraftindikatorar

17 ulike berekraftindikatorar blir brukt til å måle berekrafta i dei årlege nasjonalbudsjettet for Noreg. Nokre av indikatorane viser til berekraft med tanke på miljø- og natur, medan andre indikatorar gjeld finansielle størrelsar. Dei første indikatorane blei presentert i nasjonalbudsjettet for 2004, sidan den gong er indikatorane fleire gonger justerte. Frå og med 2010 har Direktoratet for naturforvaltning laga ein omfattande naturindeks. Det er ikkje planlagd nokon direkte rapportering av utviklinga på denne indeksen i nasjonalbudsjettet, men deler av kunnskapesgrunnlaget blir brukt i a ...

                                               

Naturressursrekneskap

Naturressursrekneskap er eit oversyn over faktisk og total bruk av naturressursar i løpet av eit år. I Noreg blir det i dag ikkje ført eit slikt heilskapleg nasjonalt oversyn over bruken av naturressursar, med det blei foreslått av eit statleg utval i samband med etableringa av Miljøverndepartementet i 1972. I det årlege nasjonalbudsjettet blir det i dag gjort ei vurdering av tilstanden på 17 indikatorar for berekraftig utvikling. Kvart år kunngjer SSB eit samla oversyn over ressurs- og miljøstatistikk, og sidan 2010 har Direktoratet for naturforvalting gjeve ut ein rapport om naturmangfal ...

                                               

Ressursbudsjett

Ressursbudsjett er eit oversyn over forventa bruk av naturressursar i løpet av kommande år. Ved opprettinga av Miljøverndepartementet i 1972 foreslo eit statleg nedsett ressursutval ei ordning med ressursbudsjett og ressursrekneskap, men ordninga fekk aldri nok støtte i Storting og regjering og blei motarbeida av embetsverket i Finansdepartementet.

                                               

Ressursrekneskap

Ressursrekneskap er eit oversyn over Noreg sin faktiske og totale bruk av naturressursar i løpet av eit år. Det blir i dag ikkje ført eit slikt heilskapleg nasjonalt oversyn over bruken av naturressursar, med det blei foreslått av eit statleg utval i samband med etableringa av Miljøverndepartementet i 1972. I det årlege nasjonalbudsjettet blir det i dag gjort ei vurdering av tilstanden på 17 indikatorar for berekraftig utvikling. Kvart år publisere SSB eit samla oversyn over ressurs- og miljøstatistikk, og sidan 2010 har Direktoratet for naturforvaltning utgitt ein rapport om naturmangfald ...

                                     

★ Miljø i Noreg

 • Universitetet for miljø - og biovitenskap UMB tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, var eit norsk universitet på Ås i Akershus. I 2014 vart UMB og Noregs veterinærhøgskole
 • Noregs miljø - og biovitskaplege universitet er eit resultat av ei samanslåing av Noregs veterinærhøgskole og Universitetet for miljø - og biovitskap. Samanslåinga
 • Universitetet for miljø og biovitenskap i 2004. Dette danna grunnlaget for Noregs miljø - og biovitskaplege universitet som blei skipa i 2014. Norges Landbrukshøgskole
 • Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet stilte til val ved stortingsvalet i 1989 i Noreg Listene var eit samarbeid mellom Noregs Kommunistiske Parti, Raud
 • grensar Noreg mot Sverige i aust, Finland og Russland i nordaust, og til havs mot Danmark i sør og Storbritannia i sørvest. Nord for Trøndelag er Noreg langt
 • 000 av desse bur i Oslo og Akershus 2007 Dei aller fleste muslimar i Noreg har innvandrarbakgrunn. Det islamske miljøet i Noreg er sterkt fragmentert
 • Petroleumsverksemda i Noreg har sidan 1980 - talet vore den mest inntektsgjevande næringa for den norske staten. Statens inntekter frå denne verksemda kjem
 • Sonja Haraldsen, 4. juli 1937 er dronning av Noreg og gift med kong Harald V av Noreg Sonja blei fødd i Oslo som Sonja Haraldsen, dotter til Dagny 1898 1994
 • Universitetet for miljø - og biovitenskap til éin institusjon under namnet Noregs miljø - og biovitskaplege universitet. Norges veterinærhøgskole 50 år : 1935 - 1985
                                     
 • elektriske installasjonar. I åra 1992 1996 vart ei rad kyrkjer tende på av ungdom som i nokre tilfelle var knytte til ekstreme miljø Eit av desse hadde Varg
 • har eit overordna ansvar for all samferdsle i Noreg Fagavdelingene i departementet er: Stategi - miljø - og administrasjonsavdelinga Luft - post - og
 • Østfoldbanen. Her ligg Noregs miljø - og biovitskaplege universitet, tidlegare Universitetet for miljø - og biovitskap og Norges landbrukshøgskole, i tillegg til vidaregåande
 • Universitetet for miljø - og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Agder Universitetet
 • Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU, tidlegare UMB og tidlegare Noregs Landbrukshøgskule medan hin delen ligg på Adamstua i Oslo. I kommunen
 • Divisjon for Energi, ressursar og miljø skal stimulera og gje retning til forskning, utvikling og innovasjon innanfor temaa miljø marine ressursar, klima - og
 • Noregs Mållag er ein norsk organisasjon som vart stifta i 1906 for å fremja landsmål nynorsk Organisasjonen gjev ut medlemsbladet Norsk Tidend. Noregs
 • jordbruksskule, eller, i Noreg frå Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU tidlegare UMB og Noregs landbrukshøgskule I resten av Norden blir
 • heilskapleg politikk for miljø - og naturvern. Merksemda på miljø - og naturvern var stor i mange land, og Europarådet erklærte 1970 som det europeiske
 • Jernframstillinga i Noreg har føregått i over 2000 år. Dei fyrste spora etter denne verksemda er restar etter jernvinneomnar datert til før - romersk jernalder
 • i Sosialistisk Valforbund. ² Ved dette valet stilte ikkje NKP eigne lister, men var med i Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet. NKP - pressa Noregs Kommunistiske
                                     
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tredje unnantaket ligg på Universitetet for miljø - og biovitskap UMB der det er eit institutt som heiter Handelshøyskolen
 • energidirektorat: Dei lengste elvane i Noreg Grensevassdrag 234 1 Tana Deatnu nve.no - Vann, vassdrag og miljø - Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags
 • Høgskulen i Bodø Universitetet for miljø - og biovitenskap UMB på Ås Høgskolen i Buskerud HIBU Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole Høgskolen i Sør - Trøndelag
 • og trivsel, SHOT 2014. I undersøkinga utmerkte NTNU seg, saman med Noregs miljø - og biovitskaplege universitet og Høgskulen i Sogn og Fjordane, med spesielt
 • Forskningssenter for miljø og samfunn, eit forskingssenter knytt til Universitetet i Oslo. Hansson var generalsekretær i WWF Verdas Naturfond WWF - Noreg 2000 2012
 • for miljø - og biovitenskap UMB på Ås for å utvikle undervisningstilbodet og moglegheitene for innovasjon. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa
 • internasjonale pliktar som CITES. Oppretter nytt superdirektorat for miljø Aftenposten.no Direktoratet for naturforvaltning nsd.uib.no Delar av
 • Folkehøgskulane er i hovudsak knytte til internat, der ein bur i miljøet i heile utdanningsperioden. Mesteparten av elevane som går på folkehøgskule i Noreg tar heilårskurs
 • anna visse pietistiske miljø i Noreg men òg rave - dansen, på grunn av at ein oppfattar han som tett knytt til narkotikaforma MDMA. I hinduismen er guden
                                     
 • Veterinærar i Noreg har hatt ein sterk fokus på mattryggleik og miljø I nyare tid har det blitt ein sterkare fokus på fiskehelse akvamedisin. Ved Noregs veterinærhøgskole

Users also searched:

miljø i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →