Back

★ Landsdelar i Noreg

                                               

Landsdel

Noreg har fem landsdelar som er Nord-Noreg, Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør-Noreg. Øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen, som òg er delar av Noreg, blir ikkje rekna til nokon landsdel, sidan dei norske landsdelane tradisjonelt sett berre er knytt til fastlandet. Namnet Sørlandet vart først nytta av forfattaren Vilhelm Krag i 1902. Før den tid vart området omtalt som Agder og rekna som ein del av landsdelen Vestlandet. Det nye omgrepet Midt-Noreg har ikkje ei veldefinert geografisk avgrensing, men inkluderer oftast delar av Vestlandet ...

                                               

Nord-Noreg

Nord-Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg. Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord-Noreg. Landsdelen har ei lang kystline, men òg ei vidstrekt vidde i Finnmark. Fiske og skipsfart har alltid vore viktige i landsdelen, medan mange samar har livnært seg med reindrift.

                                               

Austlandet

Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Dovre / Rørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte fylka Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark. Totalt utgjer Austlandet 94 575 km² 29.2 % av arealet til Noreg med 2 305 109 innb. 2006, 49.7 % av folketalet i Noreg. Delen av folkemengda i Noreg som budde på Austlandet var sterkt aukande fram til kring 1970, i 1970-åra gjekk delen litt tilbake, vesentleg som følgje av stagnasjonen i folketalet i Oslo-området. Frå midten av 1980-åra har folkemengda på ny vist ein stigande te ...

                                               

Sørlandet

Sjå òg skuleskipet "Sørlandet" Sørlandet eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som omfattar Agder fylke, nokre gonger også sørlege delar av Rogaland og Telemark. Landsdelen ber preg av eit mildt klima, sommar som vinter, både på grunn av den sørlege plasseringa si og nærleiken til havet. Om sommaren er han eit mykje vitja reisemål for turistar frå resten av landet.

                                               

Kvassdå

Kvassdå er ei eittårig urt i lepeblomsterfamilien. Arten sitt utbreiingsområde ligg innanfor Europa. Planta vert kring 30 cm høg, og har stivhåra stengel, som øvst har kjertelhår. Ho har raud eller raudleg krone med flat tverr midtflik i underlepen. Kvassdå blomstrar kring juli månad. Han veks som ugras i åkrar, og finst elles ved steinrøyser, sauehellerar og på havstrand. Kvassdå veks i alle landsdelar i Noreg.

                                               

Distrikt i Noreg

I Noreg finst det landområde som er meir eller mindre fast avgrensa ut frå historiske tilhøve, so som gamle folkeland, men som ikkje naudsynleg svarar til administrative regionar i dag. Desse vert gjerne kalla landskap. I storleik ligg landskapi mellom landsdelane og kommunane. Stundom kan eitt landskap høyra med i eit anna landskap au.

                                               

Sør-Noreg

Sør-Noreg er ei nemning som femner fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet, Vestlandet og Sørlandet. 9 av dei norske fylka er rekna til Sør-Noreg. Dette gjeld Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken. Omgrepet Midt-Noreg er relativt nytt og inkluderer i somme høve dei nordlegaste kommunane i Hedmark og Nord-Møre og Romsdal i tillegg til Trøndelag. Merk at Midt-Noreg er ein del av Sør-Noreg.

                                               

Vervarslinga for Nord-Noreg

Vervarslinga for Nord-Noreg er ei distriktsavdeling av Meteorologisk institutt, som ligg i Tromsø. Det vart oppretta i 1920 med hovudføremål å sørgje for ei stormvarslingsteneste for dei nordlege landsdelane. I dag vert det utarbeidd vêrvarsel for Nord-Noreg og arktiske område. I tillegg drifttar dei det meteorologiske stasjonsnettet i landsdelen, og står for administrasjonen av dei arktiske stasjonane på Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya.

                                               

Komle

Komle er ein matrett som òg er kjend som raspeball, klubb eller kompe. Namnet på matretten varierer etter talemål og landsdelar i Noreg. Matretten vert laga til av raspa poteter som saman med mjøl vert knadd til ein ball. Komlene vert så kokt. Komler kan serverast saman med ulike typar kjøt og pølser. Ein kan òg ha noko inni komlene når ein lager dei, såkalla komle med dott i. Det kan vera at ein har inni ein bit flesk eller kjøt. Somme et retten saman med kålrabi, nokon likar å ete dette med sukker, sirup eller duppe. Gamle komler kan varmast opp att ved å steikast. Då vert dei ofte serve ...

                                               

Rørosbanen

Rørosbanen er den 431 km lange jernbanelinja som går mellom Hamar og Støren gjennom Østerdalen. Rørosbanen vart bygd i perioden 1862–1877 og vart offisielt opna den 13. oktober 1877. Dette gjer han til den eldste jernbanen som bitt saman to landsdelar i Noreg. Linja Hamar-Grundset vart bygd 1859-1862. Linja er knytt til Dovrebanen på Støren og Solørbanen på Elverum. Det høgaste punktet er 670 moh., ved Harborg mellom Glåmos og Rugeldalen, noko som ikkje er spesielt høgt til ein stambane å vera. Banen er ikkje elektrifisert.

                                               

Agder fylke

Agder er eit fylke sør i Noreg. Det blei oppretta 1. januar 2020 som ei samanslutning av fylka Aust-Agder og Vest-Agder. Administrasjonen i fylket er lagt til Kristiansand, medan fylkesmannen og fagadministrasjonane under fylkesmannsembetet har sete i Arendal. Agder er det sørlegaste fylket i Noreg. Det består i aust av Skagerrak-kysten frå Gjernestangen aust for Risør til Lindesnes og vidare vestover Nordsjø-kysten til munningen av Sireåna. Noregs sørlegaste punkt, skjeret Pysen, ligg i Agder søraust for Mandal. Det sørlegaste punktet på fastlandet ligg ytst på Lindesnes-halvøya. Innanfor ...

                                     

★ Landsdelar i Noreg

 • Noreg har fem landsdelar som er Nord - Noreg Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør - Noreg Øygruppa Svalbard
 • Nord - Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord - Noreg
 • fellesnamn for landsdelen i Noreg som omfattar Agder fylke, nokre gonger også sørlege delar av Rogaland og Telemark Grenland Landsdelen ber preg av eit
 • Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Dovre Rørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte
 • Fjordane, sjå Vestland fylke. Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av
 • elles ved steinrøyser, sauehellerar og på havstrand. Kvassdå veks i alle landsdelar i Noreg Svensk Wikipedia. Johannes Lid, Norsk - svensk - finsk flora, Det
 • regionar i dag. Desse vert gjerne kalla landskap. I storleik ligg landskapi mellom landsdelane og kommunane. Stundom kan eitt landskap høyra med i eit anna
 • Sør - Noreg er ei nemning som femner fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet, Vestlandet og Sørlandet. 9 av dei
 • nordlege landsdelane I dag vert det utarbeidd vêrvarsel for Nord - Noreg og arktiske område. I tillegg drifttar dei det meteorologiske stasjonsnettet i landsdelen
 • tyske styrkane i Noreg kapitulerte 8. mai 1945. Under den nazi - tyske okkupasjonen var demokratiet i Noreg avskaffa. Den lovlege regjeringa i landet, leidd
 • klubb eller kompe. Namnet på matretten varierer etter talemål og landsdelar i Noreg Matretten vert laga til av raspa poteter som saman med mjøl vert
                                     
 • i perioden 1862 1877 og vart offisielt opna den 13. oktober 1877. Dette gjer han til den eldste jernbanen som bitt saman to landsdelar stambane i Noreg
 • innført til Australia. I Noreg har han vokse i sørlege landsdelar nord til Rogaland. Rundt 1990 var han rekna som nesten utdøydd i Noreg med berre éin kjend
 • er eit fylke sør i Noreg Det blei oppretta 1. januar 2020 som ei samanslutning av fylka Aust - Agder og Vest - Agder. Administrasjonen i fylket er lagt til
 • Festspillene i Nord - Norge FINN er eit årleg kulturarrangement i Harstad i Noreg Festspela føregår i juni, vanlegvis ei veke rundt midtsommar, og blei
 • For landsdelen i Noreg sjå Vestlandet. Vestland er eit norsk fylke som oppstod 1. januar 2020 som følgje av samanslåinga av fylka Hordaland og Sogn og
 • etter latin via regia, har i mange land vore ei nemning for dei eldste hovudvegane mellom landsdelane Nemninga er i Noreg brukt i eit kongeleg reskript til
 • styresmakter og som bind landsdelar eller land saman. Denne typen veg finst i fleire land under ulike namn, reglar og vegmerking. I Noreg er riksvegar drivne
 • Trønderar er nemninga på folk som kjem frå landskapet Trøndelag i landsdelen Midt - Noreg Talemålet deira er trøndsk. Denne geografiartikkelen er ei spire
 • visemiljøet i Nord - Noreg Nordnorsk Viseforum vart etablert i 1972 under Festspela i Nord - Noreg og er Noregs eldste viseforum, seinare har andre landsdelar også
 • fylke, eit fylke i Noreg Landsdelen Agder, ein landsdel som utgjorde dei tidlegare fylka Aust - Agder og Vest - Agder. Avisa Agder, lokalavis i Flekkefjord.
 • vise til: Trøndelag fylke, eit fylke i Noreg som vart oppretta 1. januar 2018. Landsdelen Trøndelag, ein landsdel som utgjorde dei tidlegare fylka Sør - Trøndelag
                                     
 • største fiskerikommunen i Nord - Noreg I tillegg til fiskeritenestar har kommunen òg ein av dei større verkstadindustriane i landsdelen Andre viktige næringsvegar
 • nordvest i landsdelen Svealand i Sverige. Landskapet dekkjer det same området som Dalarnas län med nokre unnatak. Sokna Idre og Serna nord i landskapet
 • har variert mellom landsdelar om mellom kva som er målt, men tilsvarer oftast om lag 18 kg. Ordet kjem frå norrønt vág å vege I følgje Kristian den
 • innhald, kongens jarl som styrte landsdelar eller heile land på vegne av ein konge. I dag finst tittelen som earl eorl i England, medan han har utvikla
 • Stambane er ei jernbanelinje som blir rekna som hovudlinje. I Noreg reknar ein banane mellom landsdelane som stambanar. Omgrepet kjem opphavleg frå Sverige der
 • Namnet Noreg har røter i namn som er bruka om dei vestlege delane av det som i dag er Kongeriket Noreg frå før rikssamlinga. Noreg er den nynorske forma
 • kystradio i Noreg Telenor har vore Noregs klart nest største konsern sidan fusjonen mellom Statoil og oljedivisjonen til Norsk Hydro. Telenor har i alt kring
 • den 49. utgåva av Melodi Grand Prix, Noregs nasjonale uttaking til Eurovision Song Contest. 21 songar deltok i tre delfinalar og Siste sjanse. Av desse
Vasskjeks
                                               

Vasskjeks

Vasskjeks, Berula erecta, er ein plante i skjermplantefamilien. Han veks i vatn og på svært fuktig mark og har kvite blomar. Han veks i Europa, Sørvest- og Sentral-Asia og Nord-Amerika, og er innført til Australia. I Noreg har han vokse i sørlege landsdelar, nord til Rogaland. Rundt 1990 var han rekna som nesten utdøydd i Noreg, med berre éin kjend førekomst nær Larvik, men sidan den gongen har han komme tilbake fleire stader i Østfold, Vestfold og Vest-Agder.

Users also searched:

landsdelar i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →