Back

★ Norsk kultur

                                               

Kulturdepartementet

Noreg fekk eit eige kulturdepartement for første gong i 1982, med namnet Kultur- og vitskapsdepartementet. Før dette låg kultursakene under Kyrkje- og undervisingsdepartementet. Kyrkje- og undervisingsdepartementet blei etablert 17. november 1818. I 1990 blei dei to departementa reorganisert. Dei to nye departementa var Kyrkje- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskingsdepartementet. I 1991 blei kyrkjesakene flytta, og departementa fekk namna Kulturdepartementet og Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Under Kåre Willoch si regjering blei altså dette departementet i 1982 ...

                                               

Kultur- og vitskapsdepartementet

Kultur- og Vitskapsdepartementet vart danna i 1982 og sidan nedlagt i 1990. Departementet sine ansvarsområder vart då overførte til Kyrkje- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskingsdepartementet. Departementet kom til under Kåre Willoch si regjeringstid, fordi Lars Roar Langslet var katolikk, og kunne difor ikkje råda over Den norske kyrkja.

                                               

Kultur i 1976

Ólafur Jóhann Sigurðsson fekk Nordisk Råds litteraturpris for Að laufferjum og Að brunnum. Norsk litteratur Herbjørg Wassmo debuterte som forfattar med diktsamlinga Vingeslag.

                                               

Norsk Telegrambyrå

Norsk Telegrambyrå er eit norsk nyhendebyrå som vart etablert i 1867. Byrået vert eigd av norske mediebedrifter i fellesskap, med Orkla Media som største eigar. NTB er deleigar i biletbyrået Scanpix Norge. NTB har om lag 100 tilsette. Byrået er delt opp i fem redaksjonar, nyheits-, samfunns-, kultur-, utanriks- og sportsredaksjonen. I tillegg kjem lokalkontor i Bergen, Stavanger, Molde, Trondheim, Bodø og Tromsø. Byrået har også ein fast korrespondent i Brussel.

                                               

Kultur i 1947

                                               

Kultur i 1991

Klaus Rifbjerg: 150 korte og meget korte tekster dikt og aforismar, Rapsodi i blåt roman, Den hemmelige kilde barnebok, Bjerget i himlen dikt.

                                               

Kultur i 1985

A-ha slo gjennom i Europa og USA med songen "Take On Me". 4. mai: Bobbysocks, representanten for Noreg, vann Eurovision Song Contest med "La det swinge". 13. juli: Live Aid. Bandet Guns n Roses vart oppretta.

                                               

Norsk språkråd

Norsk språkråd var eit statleg rådgjevande organ i spørsmål som galdt norsk språk - både bokmål og nynorsk - overfor offentlege institusjonar så vel som overfor ålmenta. Rådet vart skipa i 1972 og avløyste Norsk språknemnd, som vart oppretta i 1952. Norsk språkråd hadde i oppgåve å verne om den kulturarven som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremje tiltak som kunne auke kunnskapen om norsk språk, fremje toleranse og gjensidig respekt mellom alle som bruker norsk språk i ulike variantar, og verne om rettane til det enkelte mennesket når det galdt bruken av språket. Mellom dei ...

                                               

Kultur i 1952

Astrid Lindgren: Bara roligt i Bullerbyn norsk omsetjing same året: Ingen steder som Bakkebygrenda.

                                               

Natufisk kultur

Natufisk kultur eller natufian var ein førhistorisk steinalderkultur som eksisterte i middelhavsregionen i Levanten i tida 12 300–9 600 fvt., overgangen mellom mellomsteinalderen og yngre steinalder. Namnet kjem frå funnstaden Wadi an-Natuf som ligg vest for Jordan i Palestina. Den natufiske kulturen gjekk føre jordbruksrevolusjonen omkring 8000 fvt. då jordbrukskulturen oppstod i området rundt Jeriko og andre stader i same region. Kulturen var truleg uvanleg ved at han bygde steinbygningar før jordbruket var introdusert og er ein mogeleg forgjengar til byggjarane av dei første neolittiske ...

                                               

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er eit kulturhistorisk museum drifta av ei stifting som har som formål å syne fram korleis folk i Noreg levde i byar og bygder frå reformasjonen fram til i dag. Dette gjer museet med utstillingar av bygningar, bruksting, folkedrakter, folkekunst og annan kunst, og med element frå samisk kultur. Museumsområdet ligg på Bygdøy i Oslo og omfattar også bygningar på Bygdøy Kongsgård.

                                               

Indo-gresk kultur

Indo-gresk kultur er ein hellenistisk kultur som oppstod etter at grekarar leidd av Aleksander den store kom inn i Sør- og Sentral-Asia på 300-talet f.Kr. Over tretti greskætta kongar herska over ulike kongerike i området. Herskarane blei avløyst av skytarar og yuezhiar i første hundreåret, men etterkomarane fortsette å bu i områda. Den indogreske kulturen påverka nordindisk kunst, og hadde særleg sterk tyding for utviklinga av buddhistisk skulptur.

                                               

Bunad

Bunad bu) er ei samnemning brukt om klesdrakter i tradisjonell nordisk stil - ofte utvikla frå folkedrakter, men likevel i ein eigen tradisjon. Ein bunad er typisk ei forseggjord og kostbar drakt, med mykje broderi, og med handsmidde smykke i gull eller sølv, særleg dei særeigne søljene, som obligatorisk prynad i tillegg. Bunad og bunadbruk er eit debattemne med mange ulike oppfatningar, til dømes om kva som er ein bunad, og om ein kan endra på utforminga av draktene eller ikkje. Den norske bunadrørsla går tilbake til folkedansrørsla og føregangsfolk som Hulda Garborg og Klara Semb. I dag ...

                                               

Bygdekinoen

Bygdekinoen er eit mobilt film- og kinotilbod som reiser til stadar som ikkje har eigen, fast kino. Bygdekinoen viser filmar i alle typar lokale. Dei viser digitale filmar og 3D-filmar. Bygdekinoen har eit årleg publikumstal på 130.000, fordelt på 180 spelestader. Norsk Bygdekino AS starta verksemda si 23. juli 1950. Selskapet hadde eit visst skattefritak, slik at det skulle vere mogleg for selskapet og nå ut på bygdene med film av god kvalitet. Frå 1969 vart selskapet lagt inn under Statens filmsentral. Med filmlova av 1987 vart den ambulerande kinoen flytta til Norsk kino- og filmfond, n ...

                                               

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfattar alle skular i Noreg. Fylkeskommunen har ansvar for koordineringa regionalt, men kommunane har også høve til å utvikle sitt eige program. Det er stor variasjon i korleis skulesekken vert organisert på regionalt og lokalt nivå.

                                               

Filigran

Filigran er tynn metalltråd som vert bøygd, fletta eller vridd i mønster og lodda saman, eller lodda til eit underlag av metall, særleg nytta i gullsmedkunst, særleg i smykke, men òg i anna finsmedarbeid. Små "korn", kuler av same metall vert ofte sett inn i kryss og mellomrom. I det gamle Egypt vart filigran laga med eller utan underlag i smykkekunsten under Det nye riket om lag 1550-1069 f.Kr. Ein høgt utvikla filigranteknikk er representert i gresk og etruskisk smykkekunst frå 500-talet til 300-talet f.Kr., og vart vidareført i romersk gullsmedkunst, som smykket funne i Pompeii synar dø ...

                                               

Great Garlic Girls

Great Garlic Girls er ei norsk revygruppe som sidan 1981 har opptredd med ei rekke dragshow, det vil seie førestillingar der menn kledde som kvinner framfører kostyme-, dans- og musikknummer. Gruppa vart starta av Olav Klingen, Simen Sand og Morten Rudå og premiera var på Pilen restaurant 1. juni 1981. Frå 1984 bestod gruppa av Olav Klingen, Jonny Nymoen og Terje Schröder. Olav Klingen måtte slutte i 1992 etter at ei ulykke sette ein stoppar for karriera hans. Dei to andre er fortsatt aktive. Tidlegare medlemmar av gruppa har i tillegg til Klingen vore Dean-Erik Andersen, Kåre Jonny Enderu ...

                                               

Den norske grunnlovsdagen

Den norske grunnlovsdagen er den norske nasjonaldagen og blir feira av nordmenn i Noreg og utlandet. Dagen blir feira den 17. mai kvart år, og blir vanlegvis berre kalla syttande mai. Grunnlovsdagen blir feira til minne om den norske grunnlova, som blei underskriven på Eidsvoll den 17. mai 1814. Dagen har likevel utvikla seg til å meir generelt feira norsk fridom og nasjonalkjensle, i tillegg til å vera ein karnevalsaktig festdag der folk kler seg opp, kjem ut i gatene og morar seg.

                                               

Kyrkjebygg i Noreg

Kyrkjebygging i Noreg tok til då kristendommen vart etablert kring år 1000. Dei første bygga var enkle stolpekyrkjer reist på 900 og 1000-talet. Dei meir varige stavkyrkjene kom etterkvart i staden for stolpekyrkjene. Omkring 1300 kyrkjebygg vart reist på 1100-1200-talet i det som var landets første byggeboom. I alt har det vore oppført omkring 3000 kyrkjebygg i Noreg, av desse er omkring halvparten borte. Langkyrkja er den vanlegaste norske kyrkjeforma, og fram til 1900-talet vart dei fleste bygg oppført i tre. Det er no omkring 1620 kyrkjebygg knytte til Den norske kyrkja og det er kyrkj ...

                                               

Nordmannen

Nordmannen er eit dikt skrive av Ivar Aasen, betre kjent som Mellom bakkar og berg. Diktet kom første gong ut i diktsamlinga Symra i 1863. Delar av diktet vert mykje brukte, og frå 1998 til 30. juni 2007 blei dei to første strofene graverte inn på nye alle nye, norske førarkort.

                                               

Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling er eit nasjonalarkiv for folkeminne skipa ved Universitetet i Kristiania i 1914. Kjerna i arkivet er samlinga etter Moltke Moe, Jørgen Moe, Peter Christen Asbjørnsen, Magnus Brostrup Landstad og Sophus Bugge. Dei opphavlege delane av samlinga er ein del av Noregs dokumentarv.

                                               

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning er ein stiftelse skipa i 2003 som eit nasjonalt og internasjonalt senter med kompetanse på kulturminneforsking. Fagkrinsen er sett saman av områda konservering, arkeologi, bygg, arealplanlegging og anna. Tenesteområda er Å konservere eldre bygningar og anlegg. Å konservere kunst og inventar. Arealplanlegging og konsekvensutredingar. Næringsutvikling. Kulturminne og forvalting. Arkeologiske utgravingar. Formidling til barn og ungdom. NIKU er med i samarbeidsselskapet Miljøalliansen AS.

                                               

Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond eller berre Kulturminnefondet har sidan 2002 vore eit verkemiddel innan kulturminnearbeidet. Kulturminnefondet er eit statleg organ under Miljøverndepartementet, og skal medverke til samspel mellom offentlege og private midlar for å sikre at eit mangfald av kulturminne og kulturmiljø blir tekne vare på og aktivisert som grunnlag for oppleving, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet skal vidare stimulere til auka medverknad frå eigarar og næringsliv, utløyse privat kapital og støtte lokale og regionale samarbeidstiltak og spleiselag. Fondet kan gje støtte til rest ...

                                               

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er ein norsk statsinstitusjon oppretta i 1965 etter stortingsvedtak i 1964. Norsk kulturråd forvaltar Norsk kulturfond og oppgåver delegert frå Kulturdepartementet. Rådet skal forvalte Norsk kulturfond og etter søknad fordele økonomiske middel til kulturformål, ut frå det faglege og kunstnariske skjønnet til medlemmane og prioriteringar gjort av Stortinget. Vidare er Kulturrådet rådgjevande organ for det offentlege i kulturspørsmål. Rådet delar ut Norsk kulturråds ærespris.

                                               

Olavsspenning

Olavsspenning eller olavsspennil er ein vidjespenning bunden på ein spesiell måte, slik at han skal vere lett å opne. Ordet er i dag helst knytt til olavsspenningar av smijarn som kan henge i norske kyrkjer, her har dei ofte vore bruka til å feste klokketauet eller som dørringar. Olavsspenningar i smijarn har oftast ein diameter omkring 15 cm, og har form som ein vidjespenning. Dei har ikkje ornamentikk eller andre særtrekk som gjer at ein kan tidfeste dei, men det er sannsynleg at slike olavsspenningar kan gå attende til mellomalderen. Namnet er knytt til helgenkongen Heilag-Olav. Slike o ...

                                               

Ufisk

Ufisk er eit omgrep brukt om fiskeslag ein fiskar som ikkje blir rekna som etande. Oppfattingar om kva som er ufisk og kva som er matfisk kan vera ulike ut frå tid og stad. Dei kan dermed verdsetjast som matfisk av nokre folk, men ikkje av andre. Ein kan framleis fiska etter fisk rekna som ufisk, anten for bruk til andre føremål eller ved sportsfiske. Både breiflabb marulk og steinbit blei tidlegare rekna som ufisk i Noreg, men blir i dag etne og er gjerne rekna som delikatesser. Håbrann, pigghå, makrell og makrellstørje er også artar som tidlegare kunne reknast som ufisk, men gjekk over t ...

                                     

★ Norsk kultur

 • Kultur - og kyrkjedepartementet er eit norsk departement med ansvar for kultur - kyrkje - medie - idretts - og lotterisaker. Noreg fekk eit eige kulturdepartement
 • råda over Den norske kyrkja. 1982 - 1986 Lars Roar Langslet H 1986 - 1989 Hallvard Bakke AP 1989 - 1990 Eleonore Bjartveit KrF Kultur - og vitenskapsdepartementet
 • Kultur i 1976 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1976. Ólafur Jóhann Sigurðsson fekk Nordisk Råds litteraturpris
 • 100 tilsette. Byrået er delt opp i fem redaksjonar nyheits - samfunns - kultur - utanriks - og sportsredaksjonen. I tillegg kjem lokalkontor i Bergen, Stavanger
 • Kultur i 1947 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1947. 30. april: Finn Kalvik, norsk visesongar, blei fødd
 • Kultur i 1991 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1991. Skipinga av Vetrhus Bluesband. Nadine Gordimer fekk
 • Kultur i 1985 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1985. 18. november: Teikneseriestripa Calvin and Hobbes
 • nasjonalt kompetansesenter for norsk språk som skulle føre vidare mange av dei gamle arbeidsoppgåvene. Ved brev frå Kultur - og kyrkjedepartementet 18. mai
 • Kultur i 1952 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1952. François Mauriac blei tildelt Nobelprisen i litteratur
 • Natufisk kultur eller natufian var ein førhistorisk steinalderkultur som eksisterte i middelhavsregionen i Levanten Midtausten i tida 12 300 9 600 fvt
                                     
 • bruksting, folkedrakter, folkekunst og annan kunst, og med element frå samisk kultur Museumsområdet ligg på Bygdøy i Oslo og omfattar også bygningar på Bygdøy
 • Indo - gresk kultur er ein hellenistisk kultur som oppstod etter at grekarar leidd av Aleksander den store kom inn i Sør - og Sentral - Asia på 300 - talet f
 • Kultur i 1951 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1951. Nobelprisen i litteratur: Pär Lagerkvist frå Sverige
 • Kultur i 1992 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1992. 5. september: Opninga av norsk TV2. Aladdin Home Alone
 • Kultur i 1990 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1990. 15. september: Opninga av svensk TV4. Årets store musikkskandale
 • Kultur i 2001 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 2001. 11. januar: Den britiske arkitekten Denys Lasdun 30
 • Kultur i 1988 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1988. Prisar: Naguib Mahfouz vann Nobelprisen i litteratur
 • Kultur i 2006 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 2006. Toril Brekke: Drømmen om Amerika historisk roman
 • Kultur i 1989 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1989. 14. februar: Ayatolla Khomeini utferda dødsdom, i ein
 • Arkeologisk kultur er nemninga på ei spesifikk samlingane av artefaktar, gjenstandar laga av menneske, som er slik utforma og funne i slike samanhengar
 • Kultur i 1978 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1978. Prisar: Jørn Utzon fekk britiske Royal Gold Medal.
                                     
 • Kultur i 1973 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1973. Fødde: Kim Hiorthøy, norsk illustratør Døde: Pablo
 • Kultur i 1980 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1980. Innan norsk litteratur uttalte forlagsdirektøren i
 • Kultur i 1937 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1937. Arrangeringa av den første offisielle verdsmeisterskapen
 • Kultur i 1975 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1975. Houens fonds diplom vart tildelt: Anna og Jostein Molden
 • Kultur i 1959 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1959. Teikneserien Asterix blei skapt 11. juli 11. oktober:
 • Kultur i 1950 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1950. Den norske Kritikarprisen for litteratur vart delt
 • viktigaste finansieringskjeldene til Norsk Ordbok var Kultur - og kyrkjedepartementet og Universitetet i Oslo. Prosjektet Norsk Ordbok 2014 har Magnus Rindal
 • Kultur i 2016 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 2016. 27. februar: Melodi Grand Prix 2016 i Oslo Spektrum
 • Kultur i 2017 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 2017. 28. januar: Spellemannprisen 2016 med programleiarane

Users also searched:

norsk kultur,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →