Back

★ Kommunikasjon i Noreg

                                               

UNESCO

UNESCO vart stifta 16. november 1945 og konstitusjonen hans vart sett i kraft 4. november 1946 etter ratifisering av følgjande 20 land: Brasil, Canada, Kina, Tsjekkoslovakia, Danmark, Den dominikanske republikken, Egypt, Frankrike, Hellas, India, Libanon, Mexico, New Zealand, Noreg, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia, USA og Austerrike.

                                               

Vidaregåande skule

Vidaregåande skule eller vidaregåande skole er siste delen av den norske grunnutdanninga og byggjer vidare på grunnskolen. Skolen har tre eller fire klassetrinn. For yrkesfagleg utdanning går det tredje året eigentleg over to år i lære ei bedrift. I Noreg har all ungdom mellom 16 og 19 år sidan 1994 hatt rett til eitt av tre alternative grunnkurs studieretningar som dei har søkt på, og til to års vidare opplæring som byggjer på første trinn.

                                               

Reklamebyrå

Eit reklamebyrå er eit firma som sørgjer for tenester og produkt innan markedskommunikasjon og reklame. Kundane er organisasjonar, bedriftar og andre som treng hjelp til å planlegge og gjennomføre profesjonell audiovisuell og visuell kommunikasjon overfor ei bestemt målgruppe. Oppdraga kan derfor omfatte alt frå internasjonale reklamekampanjar og grafisk og anna profilering til klistremerke, annonseutforming og vevdesign. Yrkesgrupper som arbeider i eit reklamebyrå, er blant anna markedsøkonomar, tekstforfattarar og grafiske designarar.

                                               

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er eit statleg organ med to underliggjande fagtilsyn med felles direktør og administrasjon. Nær 70 personar er tilsett i organisasjonen. Lotteritilsynet blei oppretta 1. januar 2001 og er eit tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlege pengespel. Bakgrunnen var eit ønske frå Stortinget om få betre kontroll med den veksande marknaden for spel og lotteri i Noreg. Frå 1. juni 2014 er Lotteritilsynet delt i to avdelingar – ei avdeling for pengespel og ei for frivilligheit. Lotteritilsynet frivilligheit jobbar med lotteriløyve og reknes ...

                                               

Statens kartverk

Statens kartverk eller Kartverket er ei norsk forvaltingsbedrift. Frå mars 2012 blir kortforma Kartverket nytta i det meste av den eksterne kommunikasjonen. Hovudkontoret ligg på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune. Forvaltingsmessig er Kartverket lagt under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartverket si oppgåve er å ivareta behovet i Noreg for kartinformasjon, som kartseriar og eigedomsinformasjon. Dette gjeld både fastlandet, havområda og kystområda rundt Noreg, Svalbard og Jan Mayen.

                                               

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er ein kommune i Agder fylke. Administrasjonssenteret er Kristiansand, som den største byen i regionen Sørlandet og er sete for fylkesadministrasjonen i Agder fylkeskommune. Den 1. januar 2020 vart Songdalen, Søgne, og Kristiansand kommunar slege saman. Kommunen vart heitande Kristiansand.

                                               

Trondheim katedralskole

Trondheim katedralskole er ein vidaregåande skole som ligg mellom Torget og Nidarosdomen i Trondheim sentrum. Skolen er den eldste i Noreg. I dag tilbyr han undervisning i fire utdanningsprogram: studiespesialisering, International Baccalaureate, musikk / dans / drama og media og kommunikasjon. Skolen er første gongen nemnd i Soga om Håkon Håkonson då kongen var vald til konge på Øretinget i april 1217. Skolen feira derfor eit 700-års jubileum 26. april 1917. Skolen feira eit 800-årsjubileum i 1952 i høve 800-jubileet for erkebispesetet i Nidaros sidan ein rekna med at det på dette tidspun ...

                                               

Norsk teiknspråk

Norsk teiknspråk er eit teiknspråk som primært blir brukt av norske døve. Språket har utvikla seg spontant i kommunikasjonen mellom døve menneske i Noreg har kommunisert med kvarandre. Norsk teiknspråk har mange fellestrekk med dansk teiknspråk. Teiknspråket på Madagaskar er ikkje så ulikt teiknspråket i Noreg, fordi det var norske misjonærar som først tok opp arbeid blant døve og høyrselshemma på Madagaskar. Norsk teiknspråk er eit eige språk med sin eigen grammatikk og setningsoppbygging. For døve og mange tunghøyrde med norsk teiknspråk som morsmål, er teiknspråk ein del av identiteten. ...

                                               

Målform

Målform eller standardspråk er ei form av eit språk som passar inn under ein språknormal, det vil seia eit sett fastsette reglar for ei språk. Ei målform kan vera ei offisiell språkform som er normert av eit språkråd, ei form som byggjer på ein standard dialekt eller ei språkform som blir rekna som vanleg i offentleg diskurs. Omgrepet kan omfatta både normert talemål og skriftspråk, som i mange høve vil likna kvarandre. Standardspråk har gjerne felles anerkjend grammatikk, ortografi og uttale ofte med ulike variantar. Dei kan ha status som offisielt språk og bli brukt i offentlege samanhen ...

                                               

Gassisk teiknspråk

Gassisk teiknspråk - teiknspråket på Madagaskar er eit teiknspråk som primært blir brukt i kommunikasjon med og blant døve på Madagaskar. Språket har breidd seg frå Noreg til Madagaskar gjennom norske misjonærar. Følgjeleg har også dette teiknspråket mange fellestrekk med dansk teiknspråk. Språket har om lag 180 000 brukarar. Sidan språket er utvikla frå norsk teiknspråk, kan dei som snakkar norsk teiknspråk ha godt håp om å gjere seg forstått blant teiknspråkbrukarar på Madagaskar.

                                               

Levende Skog

Levende Skog er eit samarbeidsprosjekt mellom skogbruk, skogindustri, fagrørsle, friluftslivsorganisasjonar og miljøvernorganisasjonar for å fremje eit berekraftig skogbruk med god balanse mellom skogproduksjon, miljøvern og sosiale interesser. Levende Skog-standarden vert nytta som grunnlag for miljøsertifisering av skogbruk i Noreg. Partane bak Levende Skog etablerte den første standarden i 1998. Sidan er han revidert. Bak siste revisjon stod partane Norskog. FRIFO. Friluftsrådenes Landsforbund. Sabima. WWF Noreg. Statskog SF. Fellesforbundet. Treforedlingsindustriens bransjeforening. Tr ...

                                               

Mette Hanekamhaug

Mette Hanekamhaug er ein norsk politikar frå Framstegspartiet. Ho vart vald inn på Stortinget frå Møre og Romsdal i 2009, og er dermed Stortingets yngste representant. Ho er medlem i Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité. Hanekamhaug gjekk først medier og kommunikasjon ved Romsdal VGS. Ho er seinare utdanna marknadsøkonom og innan PR og kommunikasjonsleiing frå Handelshøgskolen BI. I tillegg har ho ex.phil., ex.fac. og kurs i tverrkulturell kommunikasjon frå Høgskolen i Telemark. Hanekamhaug var prosjektmedarbeidar i d:mo i 2003, butikkmedarbeidar i Til Bords 2004–2006, og me ...

                                               

Digital postkasse

Ein digital postkasse vert brukt av det offentlege Noreg for å kommunisere digitalt med privatpersonar og med næringslivet. Informasjon og meldingar vert då krypterte og sende til ein digital postkasse på ein måte som er sikra mot innsyn. Innbyggjarane kan reservere seg mot få post digitalt og fortsetje få post frå det offentlege på papir. I Noreg kan innbyggjarane velje mellom to postkassar: "Digipost" frå Posten Norge AS og "e-Boks" frå Nets og Post Danmark. Postkassane er likestilte og tilfredsstiller strenge krav til sikkerheit. Brukarane kan velje mellom nynorsk, bokmål eller engelsk ...

                                     

★ Kommunikasjon i Noreg

 • humanistiske vitskapar, kultur, kommunikasjon og informasjon. Organisasjonen arbeider for fred blant anna gjennom samarbeid, kommunikasjon og utveksling av idear
 • og kommunikasjon Naturbruk Restaurant - og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Oversyn over vidaregåande skolar i Noreg VilBli
 • 1911. Den gjekk i 2003 saman med Kreativt Forum stifta i 1967 til ei ny foreining for alle som arbeider med kommersiell kommunikasjon Reklame Informasjon
 • Administrasjon, kommunikasjon samt teknisk utvikling og drift støttar fagavdelingane med personalpolitikk, økonomi, kommunikasjon samt teknisk utvikling
 • kortforma Kartverket nytta i det meste av den eksterne kommunikasjonen Hovudkontoret ligg på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune. Forvaltingsmessig
 • og kommunikasjon Byen er ende - og startpunkt for E 18, E 39 og riksveg 9 over Setesdalen. Med Sørlandsbanen har byen jarnbanesamband med både Oslo i aust
 • musikk dans drama og media og kommunikasjon Skolen er første gongen nemnd i Soga om Håkon Håkonson då kongen var vald til konge på Øretinget i april 1217. Skolen
 • brukt av norske døve. Språket har utvikla seg spontant i kommunikasjonen mellom døve menneske i Noreg har kommunisert med kvarandre. Norsk teiknspråk har
 • målformer, bokmål og nynorsk. Desse to målformene er jamstilte i all offentleg kommunikasjon men bokmål er desidert mest brukt. Normene for bokmål og nynorsk
                                     
 • teiknspråk som primært blir brukt i kommunikasjon med og blant døve på Madagaskar. Språket har breidd seg frå Noreg til Madagaskar gjennom norske misjonærar
 • Treforedlingsindustriens bransjeforening Treindustrien WWF Noreg Rådet for Levende skog bidreg til kommunikasjon mellom partane og tolking av avtalepunkta. Saker
 • representant. Ho er medlem i Stortingets kyrkje - utdannings - og forskingskomité. Hanekamhaug gjekk først medier og kommunikasjon ved Romsdal VGS. Ho er seinare
 • vart fråflytta på slutten av 1960 - talet, og er i dag ikkje busett. Det er ingen offentleg kommunikasjon til Hjelmsøya. Lengst nord på Hjelmsøya ligg fuglefjellet
 • Slettheia. Kristiansand er eit regionalt knutepunkt for transport og kommunikasjon med samband både innan - og utanlands. Byen er norsk ende - og startpunkt
 • radiokommunikasjon, er trådlaus kommunikasjon der ein overfører informasjon ved hjelp av elektromagnetiske bølgjer. Kommunikasjonen forgår ved at ei berebølgje
 • Noregs teknisk - naturvitskaplege universitet NTNU er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege
 • Divisjon for administrasjon: Har mellom anna ansvar for økonomi, IT, HR, kommunikasjon og informasjon. Forskingsrådet har rundt 480 tilsette. Administrerende
 • rådgiving, tilskottsforvalting, kvalitetssikring, kommunikasjon og evaluering av norsk bistand. I tråd med Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid
                                     
 • avdelingar: Kulturfag Mediefag inkluderer bachelorgradene i journalistikk, kommunikasjon og animasjon Humanistiske fag og lærarutdanning Samfunnsfag
 • 1968. Kommunikasjon er mogleg via Jotunheimvegen til Bygdin, via Espedalen og Gausdal til Lillehammer 92 km via riksveg 255 til Vinstra 27 km i tillegg
 • følgjande utdanningsprogram og programområde: Program for media og kommunikasjon Program for påbygging til generell studiekompetanse. Program for studiespesialisering
 • økonomi ved NTNU 2005 2006, og studerte PR og kommunikasjon ved BI Trondheim 2006 2007. 2009 2013 - medlem i Familie - og kulturkomiteen Lederstrid blant
 • har hyra inn telefonseljaren. Telefonseljarar blir gjerne trena i samtale og kommunikasjon Ut over det ikkje krav til spesifikk utdanning for å verte telefonseljar
 • og leiing Kommunikasjon og samfunn Språk og kultur Skog, miljø og natur Landbruk og bioteknologi Design, spel og media Studiane kan takast i varierande
 • gjort feltarbeid mellom anna i Frankrike og Ungarn. Musikk, identitet og kommunikasjon har vore teoretiske hovudtema i feltarbeid og skriftlege arbeid
 • Handelshøgskole. Nomekvinne nordisk president, Varden 15. august 2006 Ny politisk rådgiver i KRD Regjeringa.no. Henta 10. juli 2017. Personleg kommunikasjon
 • vera symbolsk, slik to menneske utvekslar gåver. Ein kan òg sjå på kommunikasjon som ei form for byte, slik mange såkalla byteteoretikarar gjer best
 • Personaladministrasjon og kompetanseutvikling Hønefoss Bachelorutdanning: Visuell kommunikasjon Drammen IT og informasjonssystem Hønefoss IT og entreprenørskap
                                     
 • rolle i mange typar kognitive aktivitetar brukt i samband med problemløysing. Eksempel på slike kognitive aktivitetar er munnleg kommunikasjon forståing
 • viktig kultur - og kunnskapsformidlar over heile landet. I dag har kommunikasjonen vorte betre og det er lettare å reisa for folk. Saman med at det er

Users also searched:

kommunikasjon i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →