Back

★ Norsk geografi

                                               

Norsk geografi

Noreg er eit land i Nord-Europa som ligg vest og nord på Den skandinaviske halvøya. Det grensar til Nordsjøen i sørvest, Skagerrak i sør, Norskehavet i nordvest, Barentshavet i nord. Noreg har grense mot Sverige i aust, og kortare grenser mot Finland og Russland i nordaust. Noreg er det nest minste sirkulære landet i verda og har ei langstrekt form og ei av dei lengste og mest kuperte kystlinjene i verda med om lag 50 000 øyar, holmar og skjer. Fastlandet strekkjer seg over 13º breiddegrader, frå 58 ºN til meir enn 71 ºN Svalbard nord til 81 ºN og frå aust til vest strekkjer det seg frå 5 ...

                                               

Geografi

Geografi eller landkunne er studiet av jordoverflata, både korleis ho ser ut fysisk og korleis folk lever der. Eit norsk ord for geografi er "jordskildring", noko "geografi" også tyder, sett saman av dei greske orda gê og graphein. Feltet kan også ta for seg kva ressursar som finst og kva som vert produsert ulike stader, klima, kor menneske bur, og korleis dei lever. Geografi kan delast inn i to undergreiner, naturgeografi og samfunnsgeografi. Begge greinene er tverrvitskaplege, med innslag av til dømes hydrologi, geologi, klimatologi, sosiologi og matematikk. I tillegg omfattar det store ...

                                               

Norsk Allkunnebok

Norsk Allkunnebok er eit ti-bands nynorsk leksikon som vart utgjeve på Fonna Forlag i tida frå 1948 til 1966. I tillegg kom det ut eit eige atlasband. Redaktør for verket var Arnulv Sudmann. I redaksjonen elles sat Peder Galdal, Sivert Langholm, Kåre Tveito, Ragnar Øvrelid og Jostein Øvrelid. I alt bidrog om lag 350 medarbeidarar med artiklar til allkunneboka. Arbeidet var for ein stor del gjort utan betaling, rekna som kulturelt dugnadsarbeid. Etter estimat gjort ved Norsk Ordbok er Norsk Allkunnebok på ca. seks millionar ord. Norsk Allkunnebok var det første norske leksikonet som vart ut ...

                                               

Fysisk geografi

Fysisk geografi er ei grein av geografi som tek for seg korleis fysiske krefter verker inn på og endrer tilhøva på jordoverflaten, i havet og i lufta. I ein snever forstand kan det visa til læra om jorda sine former og utviklinga deira i felt som geomorfologi, glasiologi, klimatologi og hydrologi, og ha mykje til felles med geologi. I svært vid forstand kan det vera om lag det same som naturgeografi, som også omfattar biogeografi.

                                               

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er eit av to hovudfelt i geografifaget. Den andre er naturgeografi. Samfunnsgeografi fokuserer på korleis menneskeleg aktivitet er organisert frå eit geografisk perspektiv. Fagfeltet kan delast inn i fleire greiner som dels overlappar kvarandre, som befolkningsgeografi, bygeografi, økonomisk geografi, jordbruksgeografi, transportgeografi, rekreasjonsgeografi og sosialgeografi.

                                               

Sanmarinsk geografi

San Marino er eit land i Sør-Europa, ein enklave sentralt i Italia, som landet har ei 39 km lang landegrense mot. Han er det minste sjølvstendige staten i Europa etter Vatikanstaten og Monaco. San Marino er dominert av Apenninane. Landet har eit areal på 60.5 km². Det har eit fuktig subtropisk klima til maritimt klima med milde til kjølige vintrar og varme, solrike somrar. Med fjell i alle kantar er landet kjend for å utvinning av byggestein og berre 17 % av landet kan dyrkast. Fleire elvar renn gjennom landet og dei største av desse er Ausa, Marano og Rio San Marino.

                                               

Biland

Eit biland er eit område som er formelt underlagde ein stat, men som ikkje er direkte administrerte av "eigarstaten". Norske biland er ikkje delar av kongeriket, medan biland av andre land kan vere det, til dømes Færøyane og Grønland. Dei er delar av det danske kongeriket. På ein annan side er Svalbard ein del av kongeriket Noreg, og dimed etter norsk rett og tradisjon ikkje eit biland.

                                               

Taiwan

Taiwan er ei øy som ligg aust for det kinesiske fastlandet i Stillehavet. Ho er òg kjend som Formosa, eller Ilha Formosa, eit namn gjeve henne av portugisiske oppdagarar som tyder "vakker øy". Taiwan vert styrt av den demokratisk valde forsamlinga til Republikken Kina. Dette var den same politiske eininga som styrte fastlandskina frå 1912 til 1949.

                                               

Härjedalen

Härjedalen er eit landskap i Norrland i midt- Sverige. Härjedalen grensar i vest til Noreg og i nord til Jämtland, i aust til Ångermanland og i sør til Medelpad og Hälsingland. Härjedalens kommun er den einaste kommunen i Härjedalen, men delar av nord-Härjedalen høyrer til jemtlandskommunen Bergs kommun. Härjedalen har høyrt til Sverige i tida etter freden i Brömsebro i 1645. Inntil den tid hadde landskapet saman med Jämtland høyrt inn under Noreg og Danmark-Noreg.

                                               

Ludvig Platou

Ludvig Stoud Platou var ein dansk-norsk historikar og stortingsmann. Han var den første professoren i historie ved universitetet i Christiania.

                                               

San Marino

Republikken San Marino eller berre San Marino er eitt av dei minste landa i verda og er på same vis som Vatikanstaten heilt omslutta av landet Italia. Landet har berre 33 000 innbyggjarar. Staten hevdar å vera verdas eldste republikk, som blei grunnlagd i år 301 av ein St. Martinus. Den nedskrivne grunnlova er frå 1600.

                                               

Vestland fylke

Vestland er eit norsk fylke som oppstod 1. januar 2020 som følgje av samanslåinga av fylka Hordaland og Sogn og Fjordane. Vestland har til saman 43 kommunar, etter at fleire tidlegare kommunar blei slåtte saman frå 1. januar 2020. Jølster, Førde, Gaular og Naustdal kommunar blei slåtte saman til Sunnfjord kommune. Hornindal kommune blei slått saman med Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.

                                               

Egga

Egga er skråningen frå kontinentalsokkelen ned mot djuphavsområdet av Norskehavet. Han dannar ytterkanten av fiskebankene fra Stad og nordaustover til Andenes. Her svingar han rett nordover og går på vestsida av Sveinsgrunnen, Malangsgrunnen og Tromsøflaket. Egga går vidare nordover på vestsida av Bjørnøya og Spitsbergen og utgjer ei grense mellom Norskehavet og det grunne Barentshavet. Avstanden til kysten varierer. Utanfor Sunnmøre ligg han ca. 70 km frå land og vert kalla Storegga. Lenger nord er avstanden til kysten større, til dømes 280 km ved Vikna. Ved Andøya er Egga særs nær land o ...

                                               

Geografiske ytterpunkt i Noreg

Austlegaste punkt: Kræmerpynten på Kvitøya i Svalbard 33°31′05″ E. Vestlegaste punkt: Høybergodden på Jan Mayen 09°04′39″ W. Nordlegaste punkt: Det nordlegaste punktet på Rossøya i Sjuøyane i Svalbard 80°49′42″ N. Sørlegaste punkt: Øya Pysen i Mandal kommune 57°57′33″ N.

                                               

Jordebok

Ei jordebok er eit register over landeigedommar som er eigd av ein person eller ein institusjon - det vil seie eigedommane i eit jordegods. Jordebøker frå mellomalderen er ei viktig kjelde til kunnskap om gamle eigedomstilhøve, busettingssoge og tyding av stadnamn.

                                               

Langfjella

Langfjella er ei nemning på den sørlegaste delen av Dei skandinaviske fjella, der dei deler Sør-Noreg på langs. Dei går frå Heiane i sør til Jotunheimen i nord. Fjellkjeda deler Sør-Noreg i to, Vestlandet og Austlandet. Dei dekkjer bortimot 20 forskjellige fjellområde. Omgrepet "Langfjella" blir særleg brukt innan vêrvarsling, då det ofte er eit vêrskilje ved fjella. Området aust for Langfjella blir då ofte omtalt som "Austafjells" eller "Østafjells". Omgrepet er også mykje brukt i geografi, fordi Langfjella utgjer eit vasskilje. Langfjella er ein rest av Den kaledonske fjellkjeda.

                                               

Noreg 1: 50000

Noreg 1:50 000 er den topografiske hovudkartserien for Noreg i målestokk 1:50 000. Den sivile nemninga er Noreg 1:50 000 og den militære nemninga er M711. Den militære serien omfattar 727 kart. Arbeidet med kartserien blei starta i 1952, og kartlegginga vart fullført for heile landet i 1988. Det ajourførast nå omkring 60 kartblad i året. Frå 2012 blir den sivile serien trykt på plastpapir, på begge sider av arket og i eit større format slik at kvart kartblad nå tilsvarer 4 kartblad i den militære serien. Den sivile serien omfattar 212 kartblad. Geodetisk datum for serien er EUREF89, som er ...

                                               

Noreg sitt geografiske midtpunkt

Noreg sitt geografiske midtpunkt har vorte heimfesta til ein stad i Ogndalsfjella i Steinkjer kommune i Trøndelag fylke. Utrekninga vart gjort av Harald Stavestrand ved Statens kartverk, som hadde frykta at midtpunktet ville visa seg å vera i Sverige på grunn av bananforma til Noreg. Eit monument vart avduka i ein offisiell seremoni den 3. september 2006 og det er von om at det vil verta ein turistattraksjon.

                                               

Den norske kontinentalsokkelen

Den norske kontinentalsokkelen strekkjer seg 200 nautiske mil ut frå kysten, og i områda i Nordsjøen som grensar mot den britiske, danske og svenske kontinentalsokkelen følgjer ein den såkalla medianlinja eller midtlinja, som er ei linje der alle punkt ligg like langt frå dei ulike landa sine grunnlinjer for sjøterritoriet si utrekning. Desse grensene er nærare presistert i avtalar med Storbritannia, Danmark og Sverige frå 1960-åra. Sommaren 2001 vart det utført ein ekspedisjon i Nordishavet som viste at kontinentalsokkelen til Noreg rundt Svalbard, som følgje av Havrettskonvensjonen av 19 ...

                                               

Norskekysten

Norskekysten er kystlina Noreg har mot Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Berre kysten på fastlandet er rekna med, ikkje Svalbard. Den norske grensa på hava er om lag 2 650 kilometer lang. Sidan kysten har mange fjordar, øyar og viker har ein rekna ut at norskekysten er over 25 000 kilometer lang. Mykje av rikdomen i Noreg er knytt til den lange kystlina som til dømes petroleumsverksemd, fiske og sjøtransport.

                                               

Norskerenna

Norskerenna er ei havbotnrenne som går langs sørkysten av Noreg. Renna går frå Stadlandet i Sogn og Fjordane i nordvest til Oslofjorden i søraust. Renna er mellom 50 og 95 kilometer vid og opp til 700 meter djup. Utanfor kysten av Rogaland er djupna 250 - 300 meter. Utanfor Arendal er renna på sitt djupaste, med 700 meter. Her er renna ein avgrunn samanlikna med den gjennomsnittlege djupna av Nordsjøen, kring 100 meter. Norskerenna vart danna av Skagerrakbreen, som var ein isbre langs norskekysten under den nest siste istida, som enda for 130 000 år sidan. Svake jordskjelv finn stad langs ...

                                               

Den paleiske overflata

Den paleiske overflata er ei jamn erosjonsflate, eit såkalla peneplan, som vart danna i Skandinavia etter at Den kaledonske fjellkjeda var sliten ned. Heving av terrenget og erosjon under istidene har omdanna denne overflata, men han er likevel enno eit påfallende trekk ved landskapet i Noreg. Lange fjordar og djupe dalar blir ofte rekna som karakteristiske landskapstrekk i Noreg. Når ein står på ein fjelltopp, eller flyr over landet, oppdagar ein derimot at store delar av Sør-Noreg er ei høgslette. Denne sletta har eit bratt fall mot vest, medan han fell slakt mot aust inn i Sverige. Dala ...

                                               

Sameland

Sameland er namnet på dei tradisjonelle leveområda til samane. Samane har leveområda sine i fire land: Noreg, Sverige, Finland og Russland. Sameland strekkjer seg frå Kolahalvøya i nordaust til Engerdal i Hedmark og Idre i Midt-Sverige i sørvest. Området blir på samisk kalla Sápmi, Sábme eller Saemie.

                                               

Samiske område i Noreg

Samiske område i Noreg omfattar minst fem ulike rettslege definisjonar. Ut over dette finst det stader i Sør-Noreg med dokumentert samisk busetnad eller bruk.

                                               

Strandflate

Strandflate er det låge landet og det grunne kystnære sjøområdet som er typisk for det norske kystlandskapet frå Stavanger i Rogaland til Magerøya i Finnmark. Strandflata høyrer med til dei landformene som er mest karakteristiske for Noreg, og er hovudsakleg utvikla i kvartærtida. Denne typen landskap finst òg i andre arktiske og antarktiske område som har vore eller er nedisa, til dømes Grønland og Svalbard. Strandflate er eit faguttrykk innan geomorfologi og blir brukt i faga geologi og geografi.

                                               

Vestisen

Vestisen er eit havområde i Grønlandshavet med pakkis i vinterhalvåret som ligg nord for Island mellom Grønland og Jan Mayen. Det vert òg kalla Vesterisen. Det har vorte drive mykje selfangst i området ved Jan Mayen, då det i mars-april er ein ynda ynglestad for grønlandssel og klappmyss. Istilhøva er forskjellige frå år til år og ustabile vêrtilhøve med kraftige stormar, mykje tåke og snøbyer kombinert med det folketomme Austgrønland, gjorde at det var dårlege utsikter til redning for selfangarar i havsnaud. Over hundre norske fangstmenn har omkome, mellom anna i dei tre forlisa i Vestise ...

                                     

★ Norsk geografi

 • i Noreg Dalar i Noreg Vulkanar i Noreg Denne artikkelen bygger på Norsk geografi frå Wikipedia på engelsk, den 7. mai 2008. Wikipedia på engelsk oppgav
 • Geografi eller landkunne er studiet av jordoverflata, både korleis ho ser ut fysisk og korleis folk lever der. Eit norsk ord for geografi er jordskildring
 • bygdenæringar som jordbruk, skogbruk og fiske. Innanfor norsk geografi har verket med alle norske poststader, dampskipstoppestader, telegrafstasjonar, kyrkjesokn
 • Fysisk geografi 14. februar 2009 Store norske leksikon. Fri artikkel henta 28. november 2014. Geografi 16. oktober 2012 Store norske leksikon
 • økonomisk geografi jordbruksgeografi, transportgeografi, rekreasjonsgeografi og sosialgeografi. Samfunnsgeografi 19. februar 2013 Store norske leksikon
 • på engelsk Henta 10. september 2020. San Marinos geografi Store norske leksikon på norsk bokmål 6. august 2019. Delar av denne artikkelen bygger
 • geografi og Danmark. Færøyane Grønland For meir om dette emnet, sjå Fransk geografi og Frankrike. For meir om dette emnet, sjå Nederlandsk geografi
 • Denne artikkelen handlar om kulturen og geografien til øya Taiwan. For staten som til vanleg er kjend som Taiwan, sjå Republikken Kina. Taiwan er ei øy
 • på talemål i Härjedalens dialekter Denne Sverigeartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • student i 1795, og studerte så estetikk og historie. Lærar i historie og geografi i København frå 1801. Han tok skuleembetseksamen i 1803 og var deretter
                                     
 • på engelsk Henta 10. september 2020. San Marinos geografi Store norske leksikon på norsk bokmål 6. august 2019. Denne geografiartikkelen er
 • Nyheiter 12.02.2018 Vestland fylkeskommune 17.03.2019 Vestland fylkeskommune: Geografi 17.03.2019 Statistisk sentralbyrå: Folkemengde 1. kvartal 2019 Vestland
 • Wikipedia på bokmål 27. mai 2005. Denne Nordlandartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • tangerer òg mot andre vitskaplege felt, slik som kjemi, fysikk, geologi, geografi og samfunnsvitskap. Organismar blir påverka både av andre levande vesen
 • kan såleis henge saman med vekslande trykk på vassamlingar i holrom i fjellet. Kjelde: Store norske leksikon, Geografi Norges Geografi Møre og Romsdal
 • i Bogen til vøling av skipa sine. Norsk Allkunnebok. I. Bandet. 1950 Denne Nordlandartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe
 •  januar 2017. www.sveio.kommune.no Denne Hordalandartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • vore medlem av EU sidan 2004. For meir om dette emnet, sjå Kypriotisk geografi Republikken Kypros utgjer dei sørlege to tredjedelane av øya Kypros. Landskapet
 • med i NATO i 1999 og i EU i 2004. For meir om dette emnet, sjå tsjekkisk geografi Tsjekkia har eit variert landskap, og er hovudsakleg delt inn i dei to
 • og Bergensbanen går gjennom staden. Denne Vikenartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
                                     
 • over tettstadgrenser i Finnmark. Denne Finnmarkartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • energidirektorat sin vassdatabase for Noreg, som er tilgjengeleg på Internett. Norsk geografi NVE som innsjødatabase NVE: Dei største innsjøane i Noreg Statistisk
 • Stemhaug red Norsk stadnamnleksikon. Det Norske Samlaget, Oslo, 1997. ISBN 82 - 521 - 4905 - 7 Denne Tromsartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire
 • vinkelen apsidelinja dannar med retninga frå sola til himmellekamen. Lengd i geografi er vinkelen mellom meridianen til ein stad og ein bestemt utgangsmeridian
 • i det første nummeret av Norsk Geologisk Tidsskrift, der han for første gong omtaler dei såkalla agnordalane. 1896. Geografi for Middelskolen 1905 Han
 • økonomiske og monetære union. For meir om dette emnet, sjå Austerriksk geografi Med sin posisjon i Alpane er Austerrike i det store og heile eit fjelland
 • og dagleg vitjing av Hurtigruta. Denne Finnmarkartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • Sjå òg bifurkasjon for bruk i geografi Ein bifurkasjon frå latin bi - to furca gaffel i anatomien er ei deling i to greiner. Dette finn ein til dømes
 • over tettstadgrenser i Finnmark. Denne Finnmarkartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
                                     
 • tingrett Store norske leksikon på norsk bokmål Kart frå SSB over tettstadgrenser i Finnmark. Denne Finnmarkartikkelen som har med geografi å gjere er

Users also searched:

norsk geografi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →