Back

★ Religion og livssyn

                                               

Religion

Religion er eit samanhengande trussystem som oftast inkluderer tru på ein eller fleire gudar og / eller overnaturlege fenomen. Religionar inneheld ofte ei spesifikk morallære og spesifikke seremoniar eller ritual for kontakt med det transcendente. Myter og soger knytt til ein viss religion vert ofte klassifiserte som mytologi.

                                               

Livssyn

Livssyn er ei overordna og felles nemning som ofte blir brukt om det eit menneske trur om livet og verda - om det finst noka høgare makt eller ikkje, og kva slags etikk ein bør leva etter. Livssyn omfattar difor ei røyndsoppfatning om korleis ein kan få kunnskap om verda og korleis vi bør leva, eit syn på mennesket og oppfatningar om kva som er rett og gale, godt og vondt. Livssyn kan delast i to hovudgrupper: religiøse og sekulære. Mange religiøse livssyn er kjent, men det finst også sekulære livssyn, til dømes humanismen sjå også humanistisk livssyn. Nokre politiske ideologiar er så omfa ...

                                               

Tru

Tru kan tyde fleire ting på norsk, mellom anna Trufaste. Tillit. Ei personleg overtydning eller eit livssyn hos ein person som er truande. Ein religionsliknande ideologi. Ein opplevd idé. Ein slik idé vert sett på som sann på eit subjektivt grunnlag, men har ikkje nok støtte på eit objektivt grunnlag ifølge Kant. Ein religion.

                                               

Livssynshumanisme

Livssynshumanisme, human-etikk eller sekulær humanisme er ei grein av humanismen som står for ein ikkje-religiøs måte å sjå verda på. Han oppstod under opplysningstida som ein reaksjon mot den kyrkjelege dominansen og autoriteten ved universiteta og i staten. Dei første representantane for denne retninga var likevel som regel kristne. Ein meir vidtgåande form av ikkje-religiøsitet er den profane humanismen, som er direkte ateistisk og heilt avviser trua på ein gud, og som oppstod først på 1800-talet. Den viktigaste sekulær-humanistiske organisasjonen i Noreg er Human-Etisk Forbund.

                                               

Sjel

Sjel eller sål er eit omgrep innan filosofi, religion og livssyn knytt til det som er levande, og i mange oppfattingar udøyeleg, i menneske og eventuelt andre levande vesen. Omgrepet blir òg nytta i daglegtale som synonymt med medvit, menneske og drivkraft.

                                               

Livssynssamfunn

Livssynssamfunn er ei organisert gruppe personar som er kjenneteikna av eit i hovuddraga sams syn på korleis tilværet er innretta og den plassen og lagnaden mennesket har i verda, som til dømes slike spørsmål som om det eksisterer ein eller fleire guddommar eller ikkje, om det er eit liv før og / eller etter det jordiske livet, og så bortetter. I prinsippet femner soleis omgrepet livssynssamfunn om både sekulære og religiøst forankra livssyn og livssynsgrupper. Men det er òg vanleg å skilje mellom livssynssamfunn og trussamfunn, slik at omgrepet livssynssamfunn berre dekkjer dei sekulære l ...

                                     

★ Religion og livssyn

 • ny form: Norrøn religion åsatru Egyptisk religion Gresk religion Hellênismos Romersk religion Religio Romana Wicca Gud Livssyn Trussamfunn Kyrkjesamfunn
 • Livssyn er ei overordna og felles nemning som ofte blir brukt om det eit menneske trur om livet og verda - om det finst noka høgare makt eller ikkje, og
 • Religion livssyn og etikk RLE er eit skulefag i den norske grunnskulen. Læreplanen bli innført 1. august 2008 og erstatta faget kristendoms - religions
 • Tru kan tyde fleire ting på norsk, mellom anna Ein religion Ei personleg overtydning eller eit livssyn hos ein person som er truande. Ein religionsliknande
 • og politiske rettar talar såleis om fridom for religionar og livssyn freedom of religion and beliefs Av internasjonalt kjende humanistar kan nemnast
 • eit omgrep innan filosofi, religion og livssyn knytt til det som er levande, og i mange oppfattingar udøyeleg, i menneske og eventuelt andre levande vesen
 • forskingsstifting som vart oppretta i 1993 av Den norske kyrkja. Stiftinga driv med forsking og utgreiing på tema knytt til kyrkje, religion og livssyn Heimeside
 • livssynsorienterande fag. Frå skulestart i august 2008 heitte faget RLE religion livssyn og etikk men frå skulestart i august 2015 blei K - en for kristendom
 • i Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Livssyn Religion Livssynshumanisme Trussamfunn Sekularisering Lov om trudomssamfunn og ymist anna. lovdata.no
 • eller naturalisme, er ikkje ateismen eit livssyn som alle ateistar følgjer. Nokre religionar som jainismen og buddhismen krev heller inga tru på ein personleg
 • mellom trussamfunn og livssynssamfunn, slik at omgrepet livssyn og livssynssamfunn berre dekkjer dei sekulære ikkje - religiøse livssyna Men i prinsippet
 • former for satanisme nokre vil rekne som religion men den største gruppa vil ofte bli rekna som eit sekulært livssyn satanisme i Store norske leksikon
                                     
 • S. Islamsk mystikk og sufisme I: Religion og livssyn nr 2 2004 Rumi. Sivfløytens sang : og andre dikt fra Mathnawi utval og innleiande essay av
 • Háleygjatal og Hyndluljód. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo 1989 Solum forlag, Oslo 1991 Før kristendommen : digtning og livssyn i vikingetiden
 • kyrkjesaker, religion og livssyn og forbrukarpolitikk. Barne - og familiedepartementet blei oppretta i 1956 som Familie - og forbrukardepartementet, og har hatt
 • Religion i England er prega av den engelske kyrkja, som har vore statskyrkje sidan 1500 - talet og har den engelske monarken som overhovud. Kristendommen
 • er ein religion som er internasjonalt utbreidt og har mange tilhengjarar. Til dømes er kristendommen og islam dei mest utbreidde religionane i verda
 • undervisninga ikkje er objektiv, kritisk og pluralistisk. På grunn av domen vart KRL - faget endra til RLE, Religion Livssyn og Etikk, fra august 2008. Kunnskapsminister
 • mellom dei sjølve og dei som høyrer til andre religionar men altså òg mellom eit heilag livssyn og den sekulære verda og religion berre i namnet
 • til, eller kva slags livssyn dei hadde. Gravlegging skal alltid gå føre seg med respekt for den religionen eller det livssynet den døde hadde. Gravlundar
 • Den norske kirkes menneskerettighetsengasjement i utgreiinga Religion livssyn og menneskerettigheter, Universitetsforlaget 1997 Helen Bjørnøy
 • høgare makter på. Religiøse livssyn har gjerne mange ritual. I dag har ein ritual til dømes i trus - og livssynsamfunn og studentforeininger med meir.
                                     
 • samfunn og Religion livssyn og menneskerettigheter i Norge Desse dokumenta er eit resultat av samtalar i Nansenskulens regi i 1992 - 1992 og 1996 - 1997
 • fagområde, og arbeider på grunnlag av eit breitt likestillingsomgrep som inkluderer diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, livssyn alder, seksuell
 • for å spreie ein religion som kristendommen. Opphavleg gjaldt dette spreiing til andre folkeslag, men blir òg nytta om kristeleg og sosialt arbeid blant
 • ein samfunnsmoral prega av ein viss religion og der befolkninga for det meste sluttar å vedkjenna seg ein religion med metafysiske drag. Sekularisme er
 • ein religion og utgjer saman med mytologien grunnlaget for vedkomande religion og er særkjenne for denne religionen Alt etter dei krava religionen stiller
 • ein har rett til tanke - samvits - og religionsfridom. Denne retten omfattar fridom til å skifta religion eller tru, og fridom til anten åleine eller saman
 • For den tibetanske religionen sjå bön. Bøn innan ein religion inneber kommunikasjon mellom ein truande og ei høgare makt, som ei ånd eller ein guddom
 • arbeidet for dialog mellom religionar og livssyn i Noreg, og han var ein av initiativtakarane til å opprette Samarbeidsrådet for trus - og livsynsamfunn. Mykje
                                               

Religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk er eit skulefag i den norske grunnskulen. Læreplanen bli innført 1. august 2008 og erstatta faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap.

                                               

Stiftelsen Kirkeforskning

Stiftelsen Kirkeforskning er ei norsk forskingsstifting som vart oppretta i 1993 av Den norske kyrkja. Stiftinga driv med forsking og utgreiing på tema knytt til kyrkje, religion og livssyn.

Users also searched:

religion og livssyn,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →