Back

★ Teknologi

                                               

Teknologi

Teknologi er kunnskap om, tillaging og bruk av reiskapar, maskinar, teknikkar, system eller metodar for å oppnå visse restultat. Det kan visa til utvikling og oppfinning av nye verktøy, materialar, prosessar og teknikkar som hjelper til med å løysa problem. Menneska har drive med teknologi sidan steinalderen, og han har sidan vore i stendig utvikling.

                                               

Stealth-teknologi

Stealth-teknologi dekkjer eit breitt spekter av teknikker som vert nytta til å gjera fly, skip og missil mindre synlege på radar, infraraud teknologi eller andre teknologier som er meint å sjå dei. Eit fartøy med stealth-teknologi vil typisk vere designa frå byrjinga til å ha ein så liten signatur som mogeleg på radar og infraraude overvakingssystem.

                                               

Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT

Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT Noregs arktiske universitet har hovudkontor i Narvik og tilbyr ulike bachelor- og mastergradsutdanningar innan ingeniørfag, og også lektorutdanning i matematikk og fysikk. Alle mastergradsutdanningane er i Narvik, medan bachelorutdanningane er fordelt mellom Narvik, Tromsø, Alta, Mo i Rana og Bodø. Dei fire institutta ved fakultetet er: Institutt for bygg, energi og materialteknologi. Institutt for elektroteknologi. Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag. Institutt for industriell teknologi.

                                               

Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology er eit universitet i Cambridge i Massachusetts i USA med fokus på teknologi. I den seinare tid har biologiske fag fått ei større rolle. Det vart skipa av William Barton Rogers i 1862 og låg opphavleg på den andre sida av Charles river i Boston. MIT er verdsleiande innan teknologi og vitskap, i tillegg til mange andre felt, mellom anna administrasjon, økonomi, lingvistikk, statsvitskap og filosofi.

                                               

2015

2015 var eit normalår som byrja på ein torsdag i den gregorianske kalenderen. 2015 var utnemnd av SN til internasjonalt år for: Jord. Lys og lysbasert teknologi.

                                               

Ingeniørvitskap

Ingeniørvitskap eller ingeniørfag er fagområde som gjer seg praktisk nytte av vitskaplege forsking og oppdagingar. Ingeniørvitskap gjer i stor grad bruk av matematikk og naturvitskap, men medan naturvitskapen tek sikte på å forstå naturen og naturfenomen, arbeider ein innan ingeniørvitskap med å kompa fram til ny teknologi som ikkje finst frå før og har på det viset mykje til felles med matematikk, der ein òg arbeider med å utvikla nye idear. Ingeniørvitskap skil seg likevel frå matematikk, ved å vera meir praktisk orientert. Det er ikkje alltid klårt kvar grensene går mellom matematikk, n ...

                                               

International Federation of the Phonographic Industry

International Federation of the Phonographic Industry er ein global organisasjon som representerer platebransjen. IFPI vart stifta i 1933 i Italia. I dag er IFPI registrert i Sveits og har hovudkontoret sitt i London.

                                               

Recording Industry Association of America

Recording Industry Association of America er ei USA-amerikansk bransjeforeining for musikkutgjevarar, som plateselskap og distribusjonsselskap. RIAA blei grunnlagd i 1952 med hovudføremålet om å styra ein frekvensstandard for innspeling og avspeling av grammofonplater RIAA-trinn. Organisasjonen har også delteke i vidare utvikling av lydopptakteknologi, som magnetband brukt i spoleband og kassettar, CD og digital teknologi. Organisasjonen er også med på å administrera lisensar og royalty for musikk. Han held greie på salet av album og singlar og om dei har oppnådd gull- eller platinaplater. ...

                                               

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Norges Tekniske Vitenskapsakademi vart skipa i 1955 i Trondheim og er ein ideell og sjølvstendig organisasjon som arbeider for "å fremje forsking, utdanning og utvikling innan dei tekniske og tilgrensande vitskapar, til beste for det norske samfunnet og for utviklinga av norsk næringsliv". Han har fire satsingsområde Stimulere til auka forsking, innovasjon og næringsutvikling. Vidareutvikle ein møteplass for informasjon, kritikk og diskusjon. Betre rekrutteringa til teknologiske og naturvitskaplege fag. Skapt forståing i samfunnet for tydinga til teknologien. Tiltaka er prosjekt, seminar, ...

                                               

Elektrofag

Elektrofag, eller elektro er eit samlande omgrep som femnar om både elektromagnetisme, elektroteknikk og elektronikk. Ein deler tradisjonelt elektrofag i elkraft og elektronikk.

                                               

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder er eit norsk universitet i Agder fylke med rundt 13 000 studentar og 1 300 tilsette. Det vart stifta som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fekk universitetsstatus den 1. september 2007, som det sjuande universitetet i Noreg. Universitetet består av seks fakultet og ei avdeling for lærarutdanning, og har campusar i Kristiansand og Grimstad. Tidlegare var det ei avdeling for helseutdanning i Arendal, men denne vart nedlagd i 2010. I 2017 vart Agder naturmuseum og botanisk hage del av Universitetet i Agder. Universitetet tilbyr kring 160 fag- og profesjonsstudiar ...

                                               

Knute

Knut eller knute er ei lengd av noko som er bunde om seg sjølv. Ein kan laga knutar av tau, tråd eller liknande, men også av mindre fleksible materiale som smijern og anna metall. Knutar kan brukast til å festa noko, til dømes skolisser på ein sko, samanspleisa tau eller trådar i handarbeid. Dei kan brukast til å laga nett, til dømes til fiskegarn, eller til pynt i teknikkar som makramé eller nupereller. Knutar kan også brukast til å markera avstand, dette er utgangspunktet for måleininga knop.

                                               

Nanoteknologi

Nanoteknologi er vitskapen om og den teknologiske utnyttinga av strukturar i storleiksorden 0.1-100 nanometer, det vil seia --10 -7 meter, særleg innan fysikk, kjemi og medisin.

                                               

Radiofrekvensidentifisering

Radiofrekvensidentifisering er ein metode for å lagre og hente data ved hjelp av små einingar kalla RFID-brikker. Ei RFID-brikke er ei lita brikke som kan festast til eller byggast inn i et produkt, eit dyr eller ein person. RFID-brikker innheld antenne som gjer dei i stand til å motta og svara på radiofrekvenssignaler fra ein RFID-sender. Passive brikker svarar med eit svakt radiosignal og treng ingen straumkjelde, medan aktive brikker sender eit kraftigare svarsignal over litt større avstand og treng ei straumkjelde. Kjende bruksområde for RFID er sporing, logistikk, klde, pass, billette ...

                                               

Vasslås

Vasslås er ein konstruksjon som vert nytta i sluk og avløp for å hindra at kloakkgass og lukt treng opp frå rørsystemet. Dette vert oppnått ved å utforma avløpsrøret som ein liggjande S, det vil seia lage ein bua på røyret slik at det heile tida er fylt av vatn på eit punkt. Vatnet vert liggjande som ein barriere mellom lufta på begge sider av denne vasslåsen. Vasslåsar er obligatoriske under oppvaskbenker og utslagsvaskar, i toalett og sluk og i dei fleste typar avløp. Oftast er vasslåsa og dei bua røyra godt synlege, men ikkje alltid. I toalett med moderne design kan vasslåsen liggja skj ...

                                     

★ Teknologi

 • Teknologi av gresk τεχνολογια τεχνη, handverk og λογος ord, lære suffikset ια er kunnskap om, tillaging og bruk av reiskapar, maskinar, teknikkar
 • Stealth - teknologi dekkjer eit breitt spekter av teknikker som vert nytta til å gjera fly, skip og missil mindre synlege på radar, infraraud teknologi eller
 • Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT har fagtilbod i biologi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk, og gjev undervisning
 • Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT Noregs arktiske universitet har hovudkontor i Narvik og tilbyr ulike bachelor - og mastergradsutdanningar
 • MIT er eit universitet i Cambridge i Massachusetts i USA med fokus på teknologi I den seinare tid har biologiske fag fått ei større rolle. Det vart skipa
 • 2015 var utnemnd av SN til internasjonalt år for: jord lys og lysbasert teknologi 20. mars: Ei total solformørking vil vera synleg i Nord - Atlanterhavet
 • naturfenomen, arbeider ein innan ingeniørvitskap med å kompa fram til ny teknologi som ikkje finst frå før og har på det viset mykje til felles med matematikk
 • og arbeider internasjonalt innan område som juss, framføringsrettar og teknologi På eit regionalt plan er IFPI delt i tre organisasjonar som kvar representerer
 • innovasjon og næringsutvikling Skapt forståing i samfunnet for tydinga til teknologien Vidareutvikle ein møteplass for informasjon, kritikk og diskusjon Tiltaka
 • innsatskapital, eller tidlege inovatørar som var fyrst ute med å få ein ny teknologi ut på marknaden. Industrien vart eit hovudområde i næringslivet i Europa
 • lydopptakteknologi, som magnetband brukt i spoleband og kassettar CD og digital teknologi Organisasjonen er også med på å administrera lisensar og royalty for
 • at dei tradisjonelt nyttar teknologi som høyrer inn under elektromagnetisme, elektronikk og elektroteknikk og at teknologien ofte er utvikla i elektrofagmiljø
                                     
 • Universitetet tilbyr kring 160 fag - og profesjonsstudiar innan økonomi og leiing, teknologi - og ingeniørfag, humanistiske fag, matematikk, sjukepleie, pedagogikk
 • 2007 saman med Peter Grünberg. Dei to fekk prisen for utviklinga av ein teknologi som har ført til at storleiken på harddiskar i datamaskinar er vorte kraftig
 • for plantevitskap Fakultet for miljøvitskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for miljøvitskap Institutt for naturforvaltning
 • Ingeniørvitenskap og teknologi IVT Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk IME samt Naturvitenskap og teknologi NT til. Gløshaugen
 • offshore finn ein ofte nytta i ymse samansettingar, til dømes: Offshore - teknologi teknologi for petroleumsverksemda Offshore - tilsette tilsette i oljeindustrien
 • har multimedia som gjeld: Kikkert Denne fysikkartikkelen som har med teknologi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • basert på ein hydrogen - maser, noko som i dag vert gjort nytte av av GPS - teknologi I 1989 fekk Ramsey nobelprisen i fysikk saman med landsmannen Hans G
 • hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap og teknologi i 1914. Sinope, den yttarste månen som til då er kjent til Jupiter blei
 • grunnleggande forsking og utdanning i alle ikkje - medisinske felt av vitskap og teknologi Den medisinske forskinga er dekt av National Institutes of Health. Med
 • Teknisk Ukeblad ISSN 0040 - 2354 er eit norsk tidsskrift om teknologi som blir gjeve ut av Teknisk Ukeblad Media. Denne artikkelen bygger på Teknisk
                                     
 • Alfred Vail oppfann morsealfabetet. Denne historieartikkelen som har med teknologi og USA å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å
 • Informatikk er ein vitskap med fleire ulike retningar som: Utvikling av teknologi gjennom programmering og utforming Matematisk forståing av programmerbare
 • luftskip og varmluftsballong. Denne fysikkartikkelen som har med biologi og teknologi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • Elektroteknologi Fysikk og nanoteknologi Kjemi og teknologi Kommunikasjonsteknologi Matematikk og teknologi Medisin og teknologi Miljøteknologi Produksjon og konstruksjon
 • 2012. Frå 2019 er han nestleiar i SV. Fylkesnes er gründer og medeigar i teknologi - og reklameselskapet ArcGiraff og har i tillegg arbeidd som rådgjevar
 • tidlegare kommune Sem i Tønsberg, ein tettstad i Tønsberg Sem hovudgard i Tønsberg Sem kyrkje Teknologi Scanning electron microscope Search Engine Marketing
 • komersielt produserte elektronmikroskopet i 1939. I tillegg til å utvikle teknologi for elektronmikroskop medan han var hos Siemens, jobba Ruska òg ved andre
 • største kompetansesentrum innen teknologi forskning og innovasjon, spesielt innen energi, fornybar energi, teknologi og hydrogen. I Lillestrøm ligg Norges
Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT
                                               

Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT

Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT har fagtilbod i biologi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk, og gjev undervisning på alle nivå til og med doktorgrad. Det er seks institutt ved fakultetet: Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet IIS. Institutt for fysikk og teknologi IFT. Institutt for kjemi IK. Institutt for geologi IG. Institutt for matematikk og statistikk IMS. Institutt for informatikk IFI.

Users also searched:

teknologi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

teknologi

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →