Back

★ Samfunn

                                               

Klasselaust samfunn

Eit klasselaust samfunn er målet for sosialistar og kommunistar. Ifølgje Karl Marx er all historie historia om klassekamp, fordi alle samfunn til no bortsett frå det primitive fellesskapet i "urkommunismen" har vore klassesamfunn. Klassemotsetningane har prega slavesamfunnet i antikken, føydalsamfunnet i mellomalderen og den moderne kapitalismen. Men denne siste har også ifølgje Marx skapt føresetnadene for eit klasselaust samfunn og dermed eit samfunn utan undertrykking, ved ei veldig utvikling av produktivkreftene, og ved å skape den moderne arbeidarklassen, som berre kan frigjere seg sj ...

                                               

Industrisamfunn

Industrisamfunn kan vera ei nemning på eit land, område eller kontinent som er industrialisert, eller på eit lokalsamfunn som er bygd opp rundt ei eller fleire industriverksemder. I eit slikt samfunn arbeider dei fleste innan industrisektoren. Industrisamfunn kan sjåast som eit overgangsstadium mellom eit jordbrukssamfunn og eit tenestesamfunn der tenesteyting er dominerande. Dei første industrisamfunna oppstod i Storbritannia på 1700-talet, sjølv om enkelte gruveområde og liknande til dømes i Bergslagen i Sverige var stader bygd opp på industriell verksemd. På 1800-talet og 1900-talet spr ...

                                               

Fleirspråkleg

Å vera fleirspråkleg vil seia at ein meistrar og bruker fleire språk. Eit menneske, eit samfunn, eit utdanningssystem og eit litterært verk kan alle vera fleirspråklege. Vanlegvis er det berre to språk som verkar saman, men det finst òg døme på at fleire språk gjer det, og mekanismane er nokolunde dei same anten ein snakkar om noko som er tospråkleg eller noko som er fleirspråkleg.

                                               

Sekulær

Sekulær er eit ord som hovudsakleg tyder verdsleg, altså noko som ikkje har med religion å gjera. Eit sekulært samfunn er eit samfunn der det er liten eller ingen samanheng mellom lovar og styresmakter på den eine sida, og religiøse påbod og leiarar på den andre sida. Sekularisering er nemninga på prosessen der eit samfunn blir mindre religiøst. Sekulariseringa og demokratiseringa av samfunna er to prosessar som historisk heng saman. Ein sekulær stat er ein stat som er nøytral i forhold til religion. Ein stat må vere sekulær for å vere fullt ut demokratisk, sjølv om sekularisme i seg sjølv ...

                                               

Kommunisme

Kommunisme er ein politisk ideologi grunnlagd av Karl Marx og Friedrich Engels. Kommunisme er òg eit omgrep som vert bruka om det kommunistiske samfunnet, eit klasselaust, statslaust fridomssamfunn, og om dei samfunnsformene som skal fremja ein overgang til eit slikt framtidssamfunn. Innan marxistisk teori er kommunisme namnet på eit samfunnssystem der den private eigedomsretten er oppheva og eigarskapet til produksjonsmidla er overført til fellesskapet. Sentralt for kommunistane er at samfunnet er klassedelt, og at ein i eit kapitalistisk samfunn har ein konflikt klassekamp mellom kapital ...

                                               

Republikk

Ordet republikk kjem frå uttrykket res publica på latin. Det betyr noko slikt som "samfunnssaker". Ein republikk er eit styresett der statsoverhovudet på ein eller annan måte er valt av folket, i motsetning til eit monarki, der det å vere statsoverhovud, altså staten sin formelt øvste leiar, er eit verv som går i arv. Det fanst republikkar alt i antikken, både bystaten Athen og romarriket var republikkar ei tid. I nyare tid er republikanisme* i høg grad knytt til demokratiseringa av samfunnet sidan 1700-talet. Så lenge monarkane og andre hadde medfødde særrettar som gav makt over samfunnet ...

                                               

Sosialantropologi

Sosialantropologi er eit fag innan samfunnsvitskapen som studerer dei sosiale og kulturelle sidene ved menneskelege samfunn. Sentralt i antropologien står omgrepa samfunn, kultur og symbol. Til skilnad frå til dømes sosiologi baserer faget seg i stor grad på kvalitativ metode, deltakande observasjon og emisk perspektiv. I stor grad er sosialantropologi ei vidareføring av det faget som tidlegare vart kalla etnografi.

                                               

Ære

Heider eller ære er omgrep som viser til kva status og respekt nokon har ut frå kor godt dei følgjer eit visst sett samfunnsnormer. Ein person kan ha ei viss grad av ære innan ei gruppe, og ei gruppe kan ha ære innan eit større samfunn. Handlingar som følgjer eller bryt æresnormene kan auka eller minska æra. Det motsette av ære er skam eller vanære. Om nokon heilt mister æra si kan dei få straff eller utstøytast frå samfunnet. Innan sosiologien ser ein på ære som eit middel til å halda orden i eit samfunn. Ein kjenner æresomgrep frå alle samfunn, men reglane for kva som gjev og tar bort ær ...

                                               

Styresett

Styreform eller styresett er måten ei styresmakt, til dømes ein stat eller eit herad, vert styrt på. Kva styresett ein har vil seia korleis makta er fordelt og korleis samfunnet fungerer. Ei styreform omfattar ei samling skrivne og uskrivne reglar for organiseringa av styresmaktene som treffer bindande slutningar i eit samfunn. Det finst mange ulike typar styresett, men det er vanleg at to eller fleire av desse er blanda, slik at ein til dømes kan ha eit diktatur med noko demokrati, eller eit monarki med innslag av anarki. Fleire tenkjarar har spekulert på kva styresett som vil føra til de ...

                                               

Standsamfunn

Standsamfunn er eit uttrykk som hovudsakleg vert nytta for å skildre korleis eit samfunn er inndelt reint sosialt. I eit standsamfunn vert enkeltmennesket sin sosiale posisjon avgjort ut i frå slektskap - og i liten grad økonomi. Standsamfunn er med andre ord i stor grad prega av sosial rigiditet. Eit forenkla døme: Det er lite sannsynleg at sonen til ein bonde vert prest i eit standssamfunn, sidan prestane i dei fleste høva høyrer til ei anna stand. Ein reknar at Noreg gradvis gjekk frå å vere eit standsamfunn til eit klassesamfunn i løpet av den tidlege industrialiseringa, seint på 1800- ...

                                               

Arbeidsløyse

Arbeidsløysa i eit samfunn er eit tal på kor mange av dei arbeidsføre medlemene av samfunnet som er utan lønna arbeid. I Noreg var det i desember 2006 53 430 registrerte arbeidslause.

                                               

Arbeidsdeling

Arbeidsdeling er spesialisering av arbeid i særskilde avgrensa oppgåver og roller, for å auke arbeidsproduktiviteten. Historisk er framveksten av ei meir og meir kompleks arbeidsdeling nært knytt til framveksten av kapitalismen og kompleksiteten i industrialiseringsprosessane. Seinare nådde arbeidsdelinga eit nivå assosiert med taylorisme, ein viss type vitskapleg arbeidsleiingspraksis. Men den grunnleggjande tydinga av termen arbeidsdeling er rett og slett eit arbeidande fellesskap eller eit samfunn der dei ulike menneska gjer ulike jobbar, til dømes der nokre driv med jordbruk, andre med ...

                                               

Autoritet

Autoritet er ei form for makt som vert respektert av dei som er underordna denne makta. Max Weber definerte autoritet som makt som vert akseptert som legitim og rettkommen både av makthavarane og dei makteslause. Han skilde òg mellom tre former for autoritet: Tradisjonell autoritet som vert legitimert av veletablerte tradisjonar og sosiale strukturar. Eit døme er autoriteten til kongelege og geistlege. Legalt-rasjonell autoritet som vert legitimert gjennom formelle lover og reglar. Moderne samfunn vert prega av denne forma for autoritet. Karismatisk autoritet som vert legitimert av den use ...

                                               

Autoritær

Autoritær er den som krev autoritet, vanlegvis med illegitime middel som til dømes vald eller trugslar. Ordet blir òg bruka om personar som er overdrive dominante, kompromisslause, diktatoriske og maktfullkomne. Dessutan blir det bruka om grupper med eit autoritært leiarskap og om samfunn med maktmisbruk, myndigheitskontroll og absolutte reglar, og som ikkje er demokratiske. Dette i motsetning til uttrykket autorisert, som er det å ha fått ein rettmessig autoritet på eit gjeve område av nokon annan, gjennom prøving. Dette blir då noko heilt anna. Autoritært leiarskap er leiarskap som krev ...

                                               

Barneoppseding

Barneoppseding eller oppdraging er ein prosess som føregår frå fødsel til vaksen alder der barn lærer normene i eit samfunn. Ein bruker ulike middel i oppseding, som ros, straff eller å vera eit føredøme. Oppsedinga kan føregå medvite, basert på ein viss filosofi eller pedagogikk, eller meir "naturleg" og umedvite. Synet på kva som er god barneoppseding er knytt til kulturen ein høyrer til. Dei som står bak oppsedinga er som regel nære eldre slektningar av barnet, men også resten av samfunnet i form av naboar, lærarar eller andre institusjonstilsette kan delta i sosialiseringsprosessen. So ...

                                               

Borgarleg

Ordet borgarleg har på norsk to heilt ulike tydingar, som i opphavsspråket fransk er klart skilde med to ulike ord. Den eine tydinga er samfunnsmedlem, på fransk citoyen / citoyenne. Me kjenner igjen uttrykket i det å vera borgar i ein by eller å vera statsborgar i eit land. Ordet borgarleg i tydinga for alle statsborgarar eller samfunnsmedlemer blir blant anna bruka i uttrykka "å gifta seg borgarleg" eller tidlegare "Borgarleg konfirmasjon", då i motsetning til kyrkjeleg, som i prinsippet berre er for medlemene av Den norske kyrkja. Den andre tydinga er knytt til ei viss politisk orienter ...

                                               

Den skandinaviske samfunnsmodellen

Den skandinaviske samfunnsmodellen er ei nemning bruka om samfunnsforholda i dei tre skandinaviske landa, Sverige, Danmark og Noreg, som i nyare historie har utvikla seg nokså parallelt og har mange felles trekk som delvis skil dei frå andre delar av verda. Alle dei tre landa er stabile demokrati med etter måten lange demokratiske tradisjonar, og dei har alle i løpet av det siste hundreåret utvikla ein demokratisk blandingsøkonomi og velferdsstat. Den skandinaviske samfunnsmodellen vart i stor grad til gjennom ein prosess av prøving og feiling, og er ikkje resultat av ein enkelt plan. Refo ...

                                               

Det indiske kastesystemet

Det indiske kastesystemet er den kastestyrte samfunnsordninga som har utvikla seg i India gjennom fleire tusen år. Dette er eit system som er nedfelt i hinduskrifter, tradisjonar og lovtekstar, men også forsøkt endra gjennom aktivisme, lovverk og religiøse reformer. Liknande system er utbreidde over heile Sør-Asia og tildels i sørasiatiske utvandrarmiljø. Den religiøst baserte grovinndelinga av samfunnet inneheld fire kastegrupper kalla varna farge: Bramin prest / lærd, ksjatrya krigar, vaisjya handverkar og sudra tenar. Denne inndelinga går på tvers av geografiske og språklege linjer. Men ...

                                               

Dynasti

Dynasti, fyrsteætt eller fyrstehus er ei slekt der reell eller symbolsk makt går i arv over generasjonar. Ein kan omtala arvelege herskarar over statar som dynasti eller "hus", som det norske kongehuset. I nyare tid der politikarar frå same familie går igjen i maktposisjonar, kan ein også snakka om "politiske dynasti". Ofte blir også tida dei regjerer omtalt som deira dynasti, som det kinesiske Tang-dynastiet eller dei nummererte dynastia i Egypt. Ordet "dynasti" kjem frå gresk og har samanheng med dynamis, kraft.

                                               

Embete

Eit embete er ei nemning for dei høgste stillingane i statstenesta. Ein innehavar av eit embete vert kalla embetsmann eller òg embetskvinne. I Noreg vert embetsmenn utnemnde av Kongen i statsråd. Her har embetsmenn eit særleg sterkt stillingsvern, ved at dei i følgje Grunnlova som hovudregel berre kan avsetjast ved dom. Dette grunnlovsvernet gjeld likevel ikkje medlemmer av statsrådet, tilsette ved statsrådets kontor, militære leiarar og visse andre grupper kan bli avsett av Kongen. Bakgrunnen for dette særskilt sterke stillingsvernet, var frykta for at forfatningsglidning attende til eine ...

                                               

Etnisitet

Etnisitet eller etnisk er nemningar som blir bruka om det fenomenet at grupper av menneske identifiserer seg etter tenkte eller reelle skilnader i høve til andre folkegrupper. Desse skilnadene kan bli definerte ut frå kulturelle, språklege, historiske, religiøse eller såkalla rasemessige kriterium. Etter eitt av fleire nasjonsomgrep, definerer etnisitet, eller etnos, tilhøyrsla til ein nasjon.

                                               

Etnos og demos

Etnos og demos er uttrykk for to ulike slag hopehav mellom folk i eit samfunn. Båe orda er greske, og tyder folk. Etnos spelar på at folk høyrer saman for di dei har i lag slike ting som soga, mål, religion og etnisitet. Demos går ut på at folk høyrer saman for di dei deler dei same rettane og pliktene andsynes sams styremakter innan det avgrensa området dei alle bur. Desse hopehava er utgangspunktet for kvar sin definisjon av omgrepet nasjon. Det me stundom kallar den tyske nasjonsdefinisjonen, byggjer på etnos, og kan illustrerast ved orda åt diktaren Ernst Moritz Arndt om at det tyske V ...

                                               

Hierarki

Hierarki er ein pyramide-liknande sosial eller funksjonell struktur med fleire lag, der toppen sentraliserer makta. Institusjonar som verksemder, kyrkjer, hærar og styresmakter er typiske hierarki. Mykje samfunnskritikk går ut på å stille spørsmål ved hierarkiske strukturar som blir sedde på som urettferdige. Hierarki betyr i slike samanhengar vanlegvis makt-hierarki eller maktstruktur. Fordeling av velstand blir ofte bruka som eit mål på kor sosialt rettferdig eit samfunn er. Gini-koeffisienten måler økonomisk ulikheit i eit samfunn. Utvikla land ligg til vanleg mellom 0.2 og 0.5, med vel ...

                                               

Informasjonskløft

Informasjonskløft er eit omgrep som skildrar gapet mellom dei som har tilgang på informasjon og som greier å utnytte dei ressursane dei har tilgjengeleg, og dei som ikkje greier å utnytte informasjonen dei har tilgang på. Dette vil vidare seie at det skjer ei skeivfordeling av informasjon i samfunnet, altså at informasjonen hopar seg opp hos delar av befolkninga, medan den ikkje når fram eller er tilgjengeleg for andre. I dag er det fleire faktorar som kan spele inn på kvifor informasjonskløfter oppstår, og blant desse finn ein utdanning, tilgang til Internett og tekniske kunnskapar. Media ...

                                               

Innbyggjar

Innbyggjar er nemninga på ein person som har særleg tilknyting til eit nærare avgrensa landområde, som til dømes ein nasjonalstat, eit fylke, ein by, ei bygd, grend og liknande, på ein slik måte at dette vert rekna som heimstaden eller heimlandet til vedkomande. Talet på innbyggjarar i eit område, innbyggjartalet eller folketalet, vert nytta i mange slags statistikkar, og er viktige for ymse nasjonale og internasjonale samanlikningar og ulike typar samfunnsplanlegging.

                                               

Lag

Lag kan visa til ei gruppe personar som opptrer samla, til dømes for å utøva idrett, kulturelle eller økonomiske aktivitetar. Nokre døme på lag er: Idrettslag. Lag ei tropp militært. Ungdomslag. Mållag.

                                               

Offentleg stad

Offentleg stad er ein stad folk flest har tilgang til og der alminneleg ferdsel er tillaten. Dette kan til dømes vera offentlege vegar, torg, parkar og strender. I den norske straffelova er det knytt eigne straffebod til nokre handlingar som blir utførte på offentleg stad. I den tidlegare straffelova frå 1902 er ein offentleg stad definert som ein stad bestemt for alminneleg ferdsel, eller ein stad der slik ferdsel faktisk finn stad.

                                               

Planlegging

Planlegging som generelt omgrep handlar om å fastlegge kva som kan og skal gjerast i framtida og korleis det skal gjerast. Planlegging går føre seg i både privat og offentleg sektor. Omgrepet kan særleg knytast til den omfattande offentlege planlegginga som skjer på grunnlag av plan- og bygningslovar i svært mange land.

                                               

Reise

Reis eller reise er ei lengre ferd for ein person eller eit fartøy. Reiser kan føregå til fots eller med ulike transportmiddel og dekkjer som regel ein viss avstand. Dei kan også forventast å ta ein del tid. Historisk har dei lengre reisene typisk vore handelsreiser, pilgrimsreiser, migrasjon eller oppdagingsreiser. I nyare tid er reise for opplevinga eller utviklinga til den reisande blitt meir vanleg, som i ulike former for turisme. Reising kan også knytast til arbeidslivet, som kollektivreise, pendling, tenestereiser og liknande. Reising og tilknytte næringsfelt er tekne opp i reiselivs ...

                                               

Sivilisasjon

Ein sivilisasjon er eit samfunn eller ei kulturgruppe til vanleg definert som kompleks, med jordbruk og byar. Samanlikna med andre kulturar er medlemer i ein sivilisasjon til vanleg organisert med høg grad av arbeidsdeling og ein intrikat sosial struktur, ofte hierarkisk oppbygd. Sivilisasjon blir ofte bruka som synonym for den breiare termen kultur både av vanlege folk og i akademia. Alle menneske deltek i ein kultur, som kan definerast som kunsten, skikkane, vanane, truene, verdiane, åtferda og dei materielle vanane som utgjer eit folk sin levemåte. Men i den mest bruka definisjonen er s ...

                                               

Storfolk

Storfolk var i eldre tid folk av høg stand eller rang. Embetsmenn, geistlege, godseigarar og andre med mykje pengar vart rekna som storfolk. I motsetnad til resten av Europa hadde ikkje Noreg adel, så skilnadane var mykje mindre enn i Sverige og Danmark. Lokalt var det presten og lensmannen som var dei "gjævaste" og vart sett på som "storfolk". Vanleg folk av almugen hadde ofte otte for dei og køyrde or vegen når dei møtte dei. Men storbønder og handelsmenn med mykje pengar var òg høgt på strå. Ved kysten var det vereigarane som var storkarar og i byane var det embetsmennene, grosserarar o ...

                                               

Taylorisme

Taylorisme, eller "vitskapleg leiing", er ein bedriftsleiingsteori med siktemål å auke arbeidsproduktiviteten mest mogleg. Ideane vart utvikla av Frederick Winslow Taylor i 1880- og 1890-åra, og vart publiserte i bøkene Shop Management og The Principles of Scientific Management. Taylor meinte at avgjerder baserte på tradisjon burde avløysast av presise prosedyrar utvikla etter nøyaktige studium av individet i arbeid. Dette inneber ein høg grad av leiarkontroll over arbeidet til dei tilsette. I leiingsteori i dag blir omgrepet taylorisme mest bruka som kontrast til nye og betre måtar å leie ...

                                               

Tilskodar

Tilskodar eller publikum er ein person som ser på ei hending utan å ta del i ho sjølv, bortsett frå visse avgrensa måtar. Omgrepet blir brukt i konkret tyding om dei som sit i salen under eit teaterstykke, ei kinoframsyning og folk som ser på opptog, idrettstilskipingar og liknande. I overført tyding uttrykkjer ordet for eksempel folk som ser på alvorlege hendingar, som brann, mobbing eller overfall, utan å gjera noko for å hjelpe til.

                                               

Unntakstilstand

Unntakstilstand eller unnatakstilstand er ein samfunnstilstand der vanleg lov og rett er sett ut av kraft. Dette kan til dømes innførast ved krig eller kriser som naturkatastrofar eller opprør. Ved ein sivil unntakstilstand ligg makta hjå regjeringa, mens under ein militær unntakstilstand vil det militære ha makta. Unntakstilstanden kan omfatta eit heilt land eller eit mindre område. I nokre land finst lovar som seier kva tid og korleis ein kan erklæra unntakstilstand. Omgrepet er ikkje brukt i norske lovar men Beredskapslovene kan takast i bruk dersom krig eller ein krigsliknande tilstand ...

                                     

★ Samfunn

 • Samfunn er eit fellesskap danna av ei gruppe menneske som lever saman og deler institusjonar. Eit samfunn har gjerne ein felles kultur, felles tradisjonar
 • Postindustrielt samfunn Det postindustrielle samfunnet er ei nemning på eit samfunn som har gått over frå å vera eit industrisamfunn til neste fase
 • klasselaust samfunn er målet for sosialistar og kommunistar. Ifølgje Karl Marx er all historie historia om klassekamp, fordi alle samfunn til no bortsett
 • Akefalt samfunn eng. acéphalous, frå gr. ακέφαλος som tyder utan hovud er ei nemning på eit samfunn utan styresmakt som tvingar menneske til å lystre
 • som er bygd opp rundt ei eller fleire industriverksemder. I eit slikt samfunn arbeider dei fleste innan industrisektoren. Industrisamfunn kan sjåast
 • Norsk misjon og afrikanske samfunn Sør - Afrika 1850 1900 er ei norsk bok som kom ut på Tapir forlag i 1984. Ho utjger første del av den norske versjonen
 • fleirspråkleg vil seia at ein meistrar og bruker fleire språk. Eit menneske, eit samfunn eit utdanningssystem og eit litterært verk kan alle vera fleirspråklege
 • Reorganiserte Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage eller Kristi Samfunn er den nest største kyrkja av Siste Dagars Heilage mormonarane Ein oppgjev
 • Kvekarane, eller Venesamfunnet, eller Kvekernes religiøse samfunn er eit kristent kyrkjesamfunn, grunnlagt i England midt på 1600 - talet. Kyrkjesamfunnet
 • dei lever og lager samfunn og kulturar. I norsk samanheng bruker ein vanlegvis omgrepet om kvalitative og holistiske studie av samfunn og kultur, men i
                                     
 • Eit samfunn der industri er dominerande, vert kalla eit industrisamfunn. Slike samfunn har vore gjennom ein prosess med industrialisering. Eit samfunn der
 • vedkjem byen eller staten handlar om fordelinga av gode og byrder i eit samfunn Vanlegvis meiner ein den fordelinga av gode og byrder som det offentlege
 • verdsleg, altså noko som ikkje har med religion å gjera. Eit sekulært samfunn er eit samfunn der det er liten eller ingen samanheng mellom lovar og styresmakter
 • Engels. Kommunisme er òg eit omgrep som vert bruka om det kommunistiske samfunnet eit klasselaust, statslaust fridomssamfunn, og om dei samfunnsformene
 • demokratiseringa av samfunnet sidan 1700 - talet. Så lenge monarkane og andre adel hadde medfødde særrettar privelegium som gav makt over samfunnet er det klart
 • Sosialantropologi frå latin societas, samfunn og frå gresk anthropos, menneske og logos, fornuft er eit fag innan samfunnsvitskapen som studerer
 • hovudklassane i det moderne samfunnet det vil seie industrisamfunnet og eventuelt det somme kallar det post - industrielle samfunnet Den andre er borgarskapet
 • utviklingsnivået i samfunnet som heilskap. Det samfunnsvitskapelige, kulturrelative eller skildrande kulturomgrepet idéar, normer og verdiar i ulike samfunn må forståast
 • år for samfunn og næring : Norges landbrukshøgskole 1897 - 1997, Landbruksforlaget, 1. utg., 1997. Senit, Senterpartiet sitt tidsskrift for samfunn og politikk
 • utstøytast frå samfunnet Innan sosiologien ser ein på ære som eit middel til å halda orden i eit samfunn Ein kjenner æresomgrep frå alle samfunn men reglane
 • Standsamfunn er eit uttrykk som hovudsakleg vert nytta for å skildre korleis eit samfunn er inndelt reint sosialt. I eit standsamfunn vert enkeltmennesket sin sosiale
                                     
 • på. Kva styresett ein har vil seia korleis makta er fordelt og korleis samfunnet fungerer. Ei styreform omfattar ei samling skrivne og uskrivne reglar
 • Arbeidsløysa i eit samfunn er eit tal på kor mange av dei arbeidsføre medlemene av samfunnet som er utan lønna arbeid. I Noreg var det i desember 2006
 • som eit mål på kor sosialt rettferdig eit samfunn er. Gini - koeffisienten måler økonomisk ulikheit i eit samfunn Utvikla land ligg til vanleg mellom 0, 2
 • fredelege revolusjonar skal lukkast, må dei skje i eit nokolunde stabilt samfunn og ha massiv oppslutnad i folket, for at ikkje staten sitt valdsapparat
 • Ideologi er ei samling idéar om samfunnet som heng saman slik at dei til saman utgjer ei tankeretning, ein bestemt måte å sjå ting på, eit samfunnssyn
 • arbeidsgjevar over tilsette, eller ein eigar over husdyr. I dei fleste land og samfunn er denne makta sterkt avgrensa med omfattande reglar som avgjer både kva
 • heilage, ofte kalla mormonarar, er ei fellesnemning for fleire religiøse samfunn som byggjer på læra til den amerikanske predikanten Joseph Smith og profetiane
 • religiøse samfunn Dei største religiøse samfunna i Aley distrikt er drusarar, etterfølgd av maronittar og gresk - ortodokse kristne. Det er òg små samfunn av
 • kibbutzim bokstaveleg samling eller felles er eit israelsk kollektivt samfunn Sjølv om andre land har hatt liknande kollektiv, så har få frivillige
                                               

Akefalt samfunn

Akefalt samfunn er ei nemning på eit samfunn utan styresmakt som tvingar menneske til å lystre lovverk. I staden har "sosial kontroll" tatt funksjonen som styresmakta har i moderne samfunn. Eit akefalt samfunn treng korkje vere anarkistisk eller egalitært. Jakt- og fangstsamfunn er typiske akefale samfunn, i motsetnad til landbruksamfunn som har vore sett på som "høgkultursamfunn".

                                               

Samfunnsrekning

Samfunnsrekning er å nytte reknemessige metodar på samfunnsmessige oppgåver. Dette kan til dømes vere utrekning av levekostnads-, løns- og skatteforhold.

Users also searched:

samfunn,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

samfunn

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →