Back

★ Natur

                                               

Natur i Golanhøgdene

Natur er ei israelsk busetjing, ein kibbutz, sør i Golanhøgdene og innafor Golan regionale kommune. Det internasjonale samfunnet reknar israelske busetjingar i Golanhøgdene som ulovlege etter folkeretten, men dei israelske styresmaktene motset seg dette. Natur valde i 2007, etter 27 år som ein kibbutz, å bli ein moshav, og kibbutzen vart den berre tredje på 100 år med Kibbutzrørsla som fekk lov til dette. Natur hadde ikkje fått nye medlemmar og var berre 30 på det emste. 29 nye familiar hadde alt kome til dei 13 familiane som var i kibbutzen i 2007, og det var då kring 90 vaksne og kring 1 ...

                                               

Naturleg tal

Naturlege tal vert som regel meint med dei vanlege heiltala som ein nyttar til å telje med: 1, 2, 3, osv. Det finst derimot to definisjonar av naturlege tal. Den eine definisjonen, som ofte vert nytta innan talteori, definerer naturlege tal som mengda av alle positive heiltal: {1, 2, 3, …}. Den andre definisjonen, som ofte vert nytta innan mengdelære og informatikk, inkluderer 0 i mengda av naturlege tal: {0, 1, 2, …}. Mengda av naturlege tal skriv ein N eller N {\displaystyle \mathbb {N} }. For å klargjera kva for definisjon som er nytta vert subskriptet 0 av og til nytta for å visa at 0 ...

                                               

Viasat Nature/Crime

Viasat Nature / Crime er ein kanal frå Viasat som vert sendt i Norden. Kanalen heitte tidlegare Viasat Nature / Action & TV6 Nature / Action. Frå 18.00 til 21.00 sender kanalen natur- og dyreprogram og heiter Viasat Nature, og frå 21.00 til 24.00 sender kanalen actionseriar, filmar og krim.

                                               

Kunstformen der Natur

Verket blei publisert i sett på ti mellom 1899 og 1904 og samla i to volum i 1904. Verket er samansett av 100 plansjar som visar ulike organismar, og mange av desse blei fyrste gong skildra av Haeckel. I laupet av karrieren hans blei det laga meir enn 1000 graveringar basert på Hackel sine skisser og akvarellar, mange av desse blei vald til å vere med i Kunstformen der Natur, og omgjord frå skisser til plansjar av litografen Adolf Giltsch. Den andre utgåva av Kunstformen blei laga i 1924 og innehaldt berre 30 plansjar.

                                               

Naturleg utval

Naturleg utval er ein av hovudfaktorane i evolusjonen av livsformer, og går ut på at individ med ulike eigenskapar har ulik grad av suksess i å vidareføra gen. Teorien er at dei best tilpassa individa i ein populasjon vanlegvis vil ha størst sjanse for å lata etter seg avkom. I biologisk samanheng vart teorien lansert i 1858 av Charles Darwin og Alfred Russel Wallace. Dei var båe inspirerte av arbeidet til sosiologen Thomas Malthus.

                                               

Vest-Telemark Natur og Ungdom

Vest-Telemark Natur og Ungdom var eit lokallag av Natur og Ungdom i Telemark som omfatta kommunane Fyresdal, Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord og Nissedal. Organisasjonen hadde hatt lokallag i området før, men dette lokallaget vart starta opp i 2005. Pr 31.12.2006 hadde dei 63 medlem. Deira lokale saker var kamp for klimanøytral kommune og bygging av Haukelibanen. Lokallaget registrerte seg ikkje på nytt hjå Natur og Ungdom i 2008, med den følgja at det ikkje lenger eksisterer som lokallag frå og med 2009.

                                               

Mann mot natur

Mann mot natur er ein Discovery Channel-serie om overlevingsteknikkar der ein fylgjer Bear Grylls og kamerateamet hans når dei reiser til ugjestmilde og vanskelege stader på jorda for eit menneske å vere strand på. Grylls vert etterlate med eit kamerateam på ein plass langt frå sivilisasjonen, og har som oppdrag å finne menneske. I løpet av tida han brukar på dette visaren han ulike måtar å meistre situasjonar på, konstruere overnattingsstader, og dessutan å finne mat og vatn. Stader som han har vore på inkluderer mellom anna Saharaørkenen, isbrear på Island, den Sibirske tundraen og regns ...

                                               

Naturleg hamn

Ei naturleg hamn er eit uttrykk ein nyttar for å skildre hamner som først og fremst har vorte til fordi landskapet har vore forma slik at ein har kunna laga trygge hamner med minimalt med arbeid. Naturlege hamner har vore senter for busetjing, fiske og handel, og har òg vore strategisk viktige. Mange store byar har vakse opp rundt dei, og den naturlege hamna i Sydney er verdas største. I Noreg er det vanleg at vikar har fungert som naturlege hamner, og då særskilt dersom holmar og skjer har fungert som ekstra vern mot naturkreftene. Hamna i Fosnavåg på Sunnmøre vert sett på som den største ...

                                               

Nature

Nature er eit britisk naturvitskapleg tidsskrift med høgt renomme. Det kom ut for første gong den 4. november 1869. Tidsskriftet kjem ut ein gong i veka, og inneheld hovudsakleg korte, kompakte artiklar om viktige resultat frå alle greiner av naturvitskapane. Vanlegvis har desse tittelen "Letters to Nature". Tidsskriftet inneheld også meldingar om konferansar og stillingsannonsar. Nature blir gjeve ut av Nature Publishing Group, som er ein del av forlaget Macmillan Publishers. Dette igjen har Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck som eigar.

                                               

Pakistansk natur

Pakistansk natur reflekterer eit nokså tørt klima med høge fjell i nord og varmare område i sør. Medan fjellsidene i nord er dekte av skog, er plantelivet elles i Pakistan prega av gras og buskvekstar, med få og spreidde tre. I vest veks plantar tilpassa eit tørt klima, medan ørkenområda har svært få plantar. Langs kysten i sør veks mangroveskog. Når det gjeld dyr ligg Pakistan på grensa mellom den orientalske og den palearktiske regionen. Landet har over 150 pattedyr-, over 174 krypdyr-, over 730 fugle- og 16 amfibieartar. I fjella i nord lever brunbjørn, kragebjørn, blanfordrev, pipehare ...

                                               

Naturleg satellitt

Naturlege satellittar er himmellekamar som går i bane kring andre større himmellekamar. Månar er ein type naturlege satellittar. Det er minst 140 månar i solsystemet, og truleg mange andre i bane rundt planetar i andre solsystem. Det typiske er at dei store gasskjempene har mange månar. Merkur og Venus har ingen månar, jorda har éin stor og Mars har to små.

                                               

Verdsarv

Verdsarven er stader skapte av naturen eller menneske som blir rekna som særs viktige for natur- og kulturhistoria i verda. UNESCO, Dei Sameinte Nasjonane sin organisasjon for utdanning, vitskap og kultur, fører ei liste over dei mest verdifulle verdsarvstadene i verda. I august 2006 alt 830 stader på lista over verdsarv, fordelte på 138 statspartar. Av desse stod 644 for kulturarv, 162 for naturarv, medan 24 hadde både natur- og kulturverdi.

                                               

Allemannsretten

Allemannsretten er retten til fri ferdsel og opphald i utmark, og noko ferdsel på innmark. Dette er ein rett som er ganske uvanleg elles i Europa, men som er hevdvunnen og lovfesta i Noreg, Sverige, Finland og delvis i Skottland. Retten er basert på at ein respekterer naturen, og det er venta at alle som brukar han, viser omsyn til miljøet, grunneigarar og andre brukarar. Allemannsretten og retten til privat land har alltid stått i motsetnad til kvarandre, og mange meiner at retten er truga av nyare norsk utvikling. Særleg på Sørlandet og langs Oslofjorden har ein opplevd at folk som eig s ...

                                               

Mønster i naturen

Mønster i naturen er regelmessige gjentakingar av former som ein finn hjå levande vesen og andre former i naturen. Desse mønstera finst i ulike samanhengar og kan av og til skildrast matematisk. Mønstera kan omfatta symmetri, fraktalar, spiralar, striper, brot, tessellering, meanderar, bølgjer og skum. Tidlege greske filosofar studerte naturlege mønster, og både Platon, Pythagoras og Empedokles prøvde å forklara orden i naturen. Den moderne forståinga av synlege mønster utvikla seg gradvis over tid. På 1800-talet studerte Joseph Plateau såpeskumhinner og formulerte ideen om ei minimalflate ...

                                               

Utmark

Utmark er alt land som ikkje er innmark, det er privat eller offentleg udyrka mark og omfattar det meste av vatn, strand, myr, skog og fjell i Noreg. Allemannsretten gjer store rettar til å ferdast over utmarksområde. Her kan ein ferdast året rundt, til fots overalt, på hest på vegar og stiar dersom riding ikkje er spesielt forbode, men i køyretøy berre på offentleg veg. Ein kan rasta, sola seg, overnatta og liknande, så lenge dette ikkje fører til ulempe for andre.

                                     

★ Natur

 • Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar
 • Koordinatar: 32 51 12 N 35 45 13 E Natur hebraisk נ טו ר er ei israelsk busetjing, ein kibbutz, sør i Golanhøgdene og innafor Golan regionale kommune
 • Natur og Ungdom NU er Noregs einaste miljøvernfylking for ungdom. NU er ungdomsfylkinga åt Naturvernforbundet, men er sjølvstendig driven. Alle medlemene
 • Naturlege tal vert som regel meint med dei vanlege heiltala som ein nyttar til å telje med: 1, 2, 3, osv. Det finst derimot to definisjonar av naturlege
 • Viasat Nature Crime er ein kanal frå Viasat som vert sendt i Norden. Kanalen heitte tidlegare Viasat Nature Action & TV6 Nature Action. Frå 18.00 til 21
 • Kunstformen der Natur tysk for Kunstformer i Naturen er ei bok med litografiar og andre halvtonebilete av den tyske biologen Ernst Haeckel. Verket blei
 • Naturleg utval er ein av hovudfaktorane i evolusjonen av livsformer, og går ut på at individ med ulike eigenskapar har ulik grad av suksess i å vidareføra
 • Vest - Telemark Natur og Ungdom var eit lokallag av Natur og Ungdom i Telemark som omfatta kommunane Fyresdal, Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord og Nissedal
 • NNV engelsk: Norwegian Society for the Conservation of Nature er den eldste og største natur - og miljøvernorganisasjonen i Noreg. Organisasjonen vart
 • Mann mot natur originaltittel Man vs. Wild, òg kalla Born Survivor: Bear Grylls, Ultimate Survival og Survival Game er ein Discovery Channel - serie om
 • Ei naturleg hamn er eit uttrykk ein nyttar for å skildre hamner som først og fremst har vorte til fordi landskapet har vore forma slik at ein har kunna
                                     
 • Naturlege drepeceller eller NK - celler er ein type cytotoksiske lymfocyttar som er viktige for det medfødde immunsystemet. Rolla til NK - cellene er analog
 • Nature er eit britisk naturvitskapleg tidsskrift med høgt renomme. Det kom ut for første gong den 4. november 1869. Tidsskriftet kjem ut ein gong i veka
 • naturvernorganisasjonen IUCN International Union of Conservation of Nature IUCN er ein internasjonalt organisasjon for naturvern. Han vart skipa
 • Pakistansk natur reflekterer eit nokså tørt klima med høge fjell i nord og varmare område i sør. Medan fjellsidene i nord er dekte av skog, er plantelivet
 • Naturlege satellittar er himmellekamar som går i bane kring andre større himmellekamar. Månar er ein type naturlege satellittar. Det er minst 140 månar
 • Fjellhug natur - og friluftslivlag blei skipa i 1981 og har base i Sykkylven kommune. Fjellhug har gjeve ut Fjellhugboka. Fjellhugboka presenterer detaljerte
 • Verdsarven er stader skapte av naturen eller menneske som blir rekna som særs viktige for natur - og kulturhistoria i verda. UNESCO, Dei Sameinte Nasjonane
 • Two Against Nature er det åttande studioalbumet til det amerikanske rockebandet Steely Dan. Det var det første studioalbumet deira på 20 år og vart spelt
 • norske regjeringa har sett som mål at tapet av artsmangfald i den norske naturen skal stanse før 2010. Ei av dei første oppgåvene Artsdatabanken tok fatt
 • Mønster i naturen er regelmessige gjentakingar av former som ein finn hjå levande vesen og andre former i naturen Desse mønstera finst i ulike samanhengar
                                     
 • er som oftast større område med ein særmerkt, urørt eller særleg vakker natur Yellowstone nasjonalpark i Wyoming i USA vart oppretta 1873 som den fyrste
 • Freaks of Nature er det 12. studioalbumet til det amerikanske rockebandet Kansas, gjeve ut i 1995. Det vart gjeve ut to redigerte singlar frå albumet
 • inkludert havområda. Naturreservata omfattar urøyvd eller tilnærma urøyvd natur eller dei er ei spesiell naturtype av vitskapleg eller pedagogisk tyding
 • mål å forklare hendingar og lovmessige samanhengar naturlover i levande og ikkje - levande natur Vitskapane som vert rekna som naturvitskapar er: astronomi
 • Aserbajdsjansk natur forandrar seg etter tilhøva i høglandet og låglandet. Landet har Kaspihavet i aust, fjellkjeda Store Kaukasus og Talysj - fjella i
 • Fysikk er vitskapen om den uorganiske naturen Faget prøver å forstå naturlovane korleis verda verkar. Fysikken dekker mellom anna korleis atom er bygde
 • møtande vararepresentant er Akhtar Chaudhry. Heidi Sørensen var leiar av Natur og Ungdom frå 1993 til 1994 og Norges Naturvernforbund frå 1995 til 1998
 • økologiske risikovurderinger over eit utval framande artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er utgjeven av Artsdatabanken dei konkrete risikovurderingane
 • naturminne. Bellona Framtiden i våre hender Grønn ungdom Norges Miljøvernforbund Natur og Ungdom WWF Norge Norges kulturvernforbund Stiftelsen Miljømerking The
                                               

Naturindeks

Ein naturindeks har til formål gi ein samla vurdering av naturmangfaldet. I 2010 blei det for første gong publisert ein naturindeksen over Noreg. Det var Direktoratet for Naturforvaltning som publiserte indeksen på oppdrag for regjeringa.

Users also searched:

natur,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

natur

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →