Back

★ Humaniora

                                               

Humaniora

Humaniora er den vanlege samlenemninga på dei humanistiske vitskapane, som skilde frå naturvitskapane. Fagkrinsen er og kalla humanvitskap, moralvitskap eller åndsvitskap. Humaniora omfattar språkvitskap, litteraturvitskap, musikkvitskap og kunstfaglege tilnærmingar, i tillegg til historie og filosofi. I Noreg har fagkrinsen difor lenge vore kalla "Historisk-filosofisk". Omgrepet Studia Humanitatis vart skipa på 1300-talet av humanisten Coluccio Salutati, for å skilja fagkrinsen frå teologi og metafysikk. Nemninga hadde han funne i breva etter Cicero, som hadde skrive om Humanitas, eit omg ...

                                               

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT Noregs arktiske universitet

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT Noregs arktiske universitet er eit av seks fakultet ved universitetet. Fakultetet er eit resultat av ei samanslåing av tidlegare fakultet for humanistiske fag, samfunnsfag og avdeling for lærarutdanning. Fakultetet er delt inn i sju institutt og fire forskingssentra: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ILP. Institutt for språk og kultur ISK. Institutt for reiseliv og nordlige studier. Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier IFF. Institutt for sa ...

                                               

Vitskap

Vitskap viser til organisert kunnskap innanfor eit felt. Omgrepet har utvikla seg gjennom tidene, og dagens vestlege disiplinar følgjer eit vitskapsomgrep utvikla rundt 1700-talet, då ein innan naturvitskapane tok til å utvikla teoriar og utføra eksperiment for å støtta eller motbevisa dette.

                                               

Doktorgrad

Doktorgrada er den høgaste akademiske grada ein kan oppnå. Dei norske doktorgradene er: Doctor philosophiæ dr.philos. - den filosofiske doktorgrada. Doctor psychologiæ dr.psychol. - den psykologiske doktorgrada. Doctor rerum politicarum dr.polit. - den samfunnsvitskaplege doktorgrada. Doctor theologiæ dr.theol. - den teologiske doktorgrada. Doctor scientiarum dr.scient. - doktorgrada i naturvitskaplege fag og matematikk. Doctor juris dr.jur. - den juridiske doktorgrada. Doctor artium dr.art. - doktorgrada i humaniora. Doctor odontologiæ dr.odont. - den odontologiske doktorgrada. Doctor med ...

                                               

Religionshistorie

Religionshistorie er ein akademisk disiplin som inngår i fagfelta religionsvitskap og teologi, og som blir undervist ved alle norske universitet og fleire høgskolar. Disiplinen religionshistorie hentar teorigrunnlaget sitt primært frå allmenn historieforsking og sekundært frå antropologi, filosofi og andre disiplinar innan samfunnsvitskap og humaniora. Akademisk historieskriving handlar om å samle og å ordne eit historisk kjeldemateriale i kategoriane tid, rom og kausalitet årsak-verknad-samanhengar. Disiplinen religionshistorie samlar kjelder som er relevante for spørsmål om utvikling av ...

                                               

Psykologi

Psykologi kan definerast som vitskapen om åtferd og mentale prosessar. Psykologar forskar på korleis menneskeleg tenking går føre seg, korleis hjernen verkar på åtferd og mentale prosessar. Barn si mentale utvikling vert studert. I tillegg studerer ein korleis menneske fungerer i høve til kvarandre, kva som skil menneske frå kvarandre og psykiske lidingar. Hovudvekta av psykologisk forsking er naturvitskapleg, men det er òg sterke tradisjonar innan psykologien for å skjøna mennesket ut frå ein humanistisk / eksistensiell synsvinkel. Innan klinisk psykologi held mange seg framleis til tradi ...

                                               

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen vart offisielt oppretta i 1948, men er ei vidareføring av Bergen Museum sitt bibliotek, som vart grunnlagt samstundes med sjølve museet av stiftsamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie i 1825. Universitetsbiblioteket er eit offentleg vitskapleg bibliotek. Biblioteket er ein del av det totale faglege og pedagogiske tilbodet ved Universitetet i Bergen. Bibliotek sine samlingar bestod i 2008 av ca. 1.78 millionar bind, bøker og tidsskrift, ca. 240 000 bilete, vel 600 manuskript og diplom, ca. 42 800 kartblad og atlas, 110 600 mikroformer, 6850 elektroniske doku ...

                                               

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer var ein norsk statleg høgskole som eksisterte frå 1994 til 2016, då han gjekk inn i den nye Høgskolen i Innlandet. Høgskolen blei etablert ved høgskulereforma 1. august 1994 som nyutgåva av den tidlegare Oppland Distriktshøgskole. I september 2016 vedtok HiL og Høgskolen i Hedmark å slå seg saman til Høgskolen i Innlandet. Skulen hadde vel 3200 studentar og 240 tilsette.

                                               

Scott Polar Research Institute

Scott Polar Research Institute er eit forskingssenter for polarforsking og glasiologi. Det er eit institutt under fakultet for geografi ved University of Cambridge i England. SPRI vart etablert i 1920 som eit nasjonalt minnesmerke over Robert F. Scott og mannskapet hans som omkom under tilbaketuren frå Sørpolen i 1912. Instituttet gjennomfører forskingsaktivitetar innan miljøteknologi, samfunnsvitskap og humaniora som er relevante for polare strøk. Det er om lag 60 personar tilknytt instituttet, inkludert vitskapleg og administrativt personale og dessutan studentar og stipendiatar. SPRI fu ...

                                               

Etnologi

Etnologi, som tidlegare vart kalla folkelivsgransking, er eit akademisk fag innanfor humaniora som granskar den materielle og sosiale kulturen i dei vestlege samfunna. Etnologi må ikkje forvekslast med etnografi, som er den tidlegare nemninga på det faget som no heiter sosialantropologi.

                                               

Norwegian Archaeological Review

Norwegian Archaeological Review er eit norsk arkeologisk forskingstidsskrift utgjeve på engelsk. Tidsskriftet vart skipa i 1968 etter ein idé av arkeologen Bjørn Myhre, som òg var fyrste sjefredaktør i tidsskriftet. Frå 2008 har NAR vore utgjeve av forlaget Routledge i England, eit akademisk forlag som hovudsakleg gjev ut bøker og tidsskrift innanfor faga humaniora.

                                               

Rauland

Rauland er ein tettstad i Vinje kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Han ligg ved foten av Hardangervidda, mellom 700 og 1000 meter over havet, 210 km frå Oslo og 316 km frå Bergen. Rauland er ein kjend vintersportsstad, og har ei veksande hyttenæring. Universitetet i Søraustst-Noreg, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, sitt institutt for folkekultur ligg i Rauland, og er den einaste utdanningsinstitusjonen i Noreg som tilbyr 2-årige utdanningar innan folkemusikk og folkekunst, deltidsstudium i tradisjonsmat og mastergradsstudium i tradisjonskunst. ...

                                               

Cultural studies

Cultural studies er ein forskingstradisjon innan medievitskap, som oppstod ved Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham på 1950-talet, men fekk sitt verkelege gjennombrot først på 70-talet. Det er ikkje ein akademisk / vitskapeleg skule, og har ikkje eit klart avgrensa emne / studieobjekt eller ein klart definert metodologi. Tradisjonen er opptatt av å studere kultur som meiningssystem og knyter ofte dette opp til makt og politikk. Tradisjonane brukar ofte kvalitative forskingsmetodar.

                                               

Dei frie kunstene

Dei frie kunstene eller dei sju frie kunstene er den tradisjonelle europeiske danningskanonen som opphavleg bestod av grammatikk, dialektikk og retorikk saman med aritmetikk, geometri, musikk og astronomi. Omgrepet viser til kunster som sømmer seg for ein fri mann. Omgrepet stammar frå oldtida sitt fundament for teologiske studiar. Nemninga er omsett frå gresk, der det vart tala om enkyklikos paideia fagkrinsutdanning. Den romerske filosofen Varro hadde si tid sett opp ni grunnleggjande fag det var krav om å meistre. Boethius grensa av desse til sju tidleg på 500-talet. Før han hadde òg Au ...

                                               

Germanistikk

Germanistikk er den fagdisiplinen som granskar germanske språk og litteraturen deira. Germanistikk vert ofte brukt ei meir avgrensa tyding, nemleg om studiar av tysk språk og litteratur. Germanistikken i Noreg hadde lenge tyngdepunktet sitt i historisk orientert språkvitskap, ofte med eit jamførande perspektiv. I løpet av dei seinare tiåra har det her skjedd eit skifte med fokus på moderne tysk språk, til dømes knytt til studiar av omsetjingar.

                                               

Intellektuell

Intellektuell kallar vi ein person som eignar mykje av tida si til tenking og analyse. Å vere intellektuell er å vere rasjonell og objektivt reflekterande til omverda si. Å vere intellektuell handlar altså ikkje nødvendigvis om å vere spesielt intelligent, det skal meir forståast som ein bestemt måte å bruke intelligensen sin på, i møtet med verda. Den intellektuelle tilnærminga står i motsetning til ein meir umiddelbar, følelsesdriven måte å oppfatte tinga på. si vide tyding kan ein intellektuell vere eit yrke som inneheld intellektuell aktivitet, noko som vil inkludere lærarar, ingeniøra ...

                                               

Litteratur

Litteratur eller bokheim er eit svært vidt omgrep som dekkjer det meste av det menneska lager med ord. Det meste av litteraturen vert skrive ned og trykka i bøker, men det finst òg munnleg litteratur, som vitsar og vandrehistorier, og litteratur på Internett som aldri har vore utgjeve av noko forlag. Ein plar skilje mellom faglitteratur sakprosa og skjønnlitteratur. Når folk flest tenkjer på litteratur, vil dei nok likevel for det meste tenke på skjønnlitteratur, og sjå for seg ein roman, som er blitt vår tids hovudlitteratur. I tidlegare hundreår var det rima diktet som var den viktigaste ...

                                               

Språk

Språk er eit teiknsystem som blir brukt til kommunikasjon. Det viktigaste kjenneteiknet på språk som system er at det er bygd opp av ei avgrensa mengde einingar utan tyding som i sin tur kan setjast saman til ei ikkje-avgrensa mengde einingar med tyding. Dei tydingslause einingane tilsvarar språklydane, og desse blir sette saman til ord og bøyingseiningar med tyding. Etter denne definisjonen er det, så vidt ein veit, berre menneska som har språk. Alle mentalt friske menneske har språk, og det primære uttrykket for språk er talespråk, men også døves teiknspråk er kjenneteikna av to nivå på ...

                                     

★ Humaniora

 • Humaniora eller Studia Humanitatis er den vanlege samlenemninga på dei humanistiske vitskapane, som skilde frå naturvitskapane. Fagkrinsen er og kalla
 • Fakultetet for humaniora samfunnsvitskap og lærarutdanning HSL ved UiT Noregs arktiske universitet er eit av seks fakultet ved universitetet. Fakultetet
 • Det er vanleg å dela dei ulike vitskapane inn etter kva dei undersøker: Humaniora forskar på språk, litteratur, filosofi o.s.b. Ingeniørvitskap er eit vitskapleg
 • den psykologiske doktorgrada Doctor artium dr.art. - doktorgrada i humaniora Doctor ingeniør dr.ing. doktorgrada i tekniske fag I 2003 blei det
 • frå antropologi, filosofi og andre disiplinar innan samfunnsvitskap og humaniora Akademisk historieskriving handlar om å samle og å ordne eit historisk
 • psykologi ligg i skjeringspunktet mellom naturvitskap, samfunnsvitskap og humaniora Det kanskje mest fundamentale spørsmålet i psykologien har vore om mennesket
 • form. Biblioteket har seks avdelingar: Bibliotek for samfunnsvitskap og humaniora Bibliotek for juridiske fag Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
 • Oppleving, reiseliv og kultur Idrett Film og fjernsyn Samfunnsvitskap og humaniora Helse og sosial Ledelse og økonomi Den norske filmskolen Etter - og vidareutdanning
 • gjennomfører forskingsaktivitetar innan miljøteknologi, samfunnsvitskap og humaniora som er relevante for polare strøk. Det er om lag 60 personar tilknytt
 • tidlegare vart kalla folkelivsgransking, er eit akademisk fag innanfor humaniora som granskar den materielle og sosiale kulturen i dei vestlege samfunna
 • England, eit akademisk forlag som hovudsakleg gjev ut bøker og tidsskrift innanfor faga humaniora Norwegian Archaeological Review, forlagets internettside
 • ei veksande hyttenæring. Universitetet i Søraustst - Noreg, Fakultet for humaniora idretts - og utdanningsvitenskap, sitt institutt for folkekultur ligg
                                     
 • Aldersforsking femnar om disiplinar frå grunnleggjande biologi, klinisk medisin, humaniora og samfunnsvitskap. Aldersforsking skil seg frå geriatri ved at geriatri
 • Oppslagsverket er gjeve ut av ei stifting under Det sveitsiske akademiet for humaniora og samfunnsvitskap SAGW ASSH og Det sveitsiske historielaget SGG - SHH
 • trening i alle former, sett i perspektiv av naturvitskap, samfunnsvitskap, humaniora og medisin. Skulen har fem ulike bachelorgradsutdanningar, fire årsstudiar
 • retning, og knytte ordet til ei nyordning av fag, som vart rota til moderne humaniora Han er og kalla den første moderne historikaren. Leonardo Bruni var fødd
 • avdelinga for lærarutdanning: Fakultet for helse - og idrettsfag Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag
 • Replikk er eit norsk tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora knytt til Universitetet i Bergen. Tidsskriftet vart grunnlagt i 1995. Tidsskriftet tar
 • Helsingfors universitet består av elleve fakultet teologi, jus, medisin, humaniora matematikk - naturvitskap, atferdsvitskap, statsvitskap, agrikultur - forstvetenskap
 • Doctor artium, forkorta dr.art., er ei doktorgrad i humaniora som blei innført ved Universitetet i Bergen i 1985 og ved Universitetet i Oslo i 1991. Grada
 • Harvard University, og høgaste gradsnivå er bachelor. Fagkrinsen omfattar humaniora språk, samfunnsvitskap, klassisk naturvitskap og jus. Amherst er rekna
                                     
 • humanistiske skola er tett knytt til utviklinga av moderne åndsvitskap humaniora vitskapsfilosofi, og ikkje minst ei religiøs nyorientering som kulminerte
 • spesialisert seg på pitesamisk. For tida arbeider han som gjestelektor i digital humaniora ved Universitetet i Tartu. Wilbur har mastergrad i lingvistikk frå Universitetet
 • 2016. Høgskolen i Buskerud og Vestfold hadde fire fakultet: Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultet for helsevitenskap Fakultet for teknologi
 • innverknadsrike avisene i landet. Fyrsten av Asturias - prisene for kommunikasjon og humaniora 1986 Sacchitiello, Barbara 26. mai 2015 Circulação dos cinco grandes
 • danninga av vasslag basert på salinitet og temperatur. i samfunnvitskap og humaniora Sosial lagdeling, delinga av eit samfunn i forskjellige nivå eller lag
 • ingeniørkunst, jordbruk, statsvitskap, arkeologi, økonomi, juss, naturvitskap og humaniora Nokre kjende studentar ved universitetet har vore egyptiske Boutros Boutros - Ghali
 • Tanken var at ein skulle oppnå humanitas gjennom studia humanitatis eller humaniora I dag finn ein ordet mellom anna i frimurarordenen. Cicero: Ad Familiares
 • Paris - universitetet. I dag er Paris - Sorbonne et universitet hovedsakelig for humaniora og samfunnsvitenskap. Denne artikkelen bygger på Universitetet i Paris
 • etter å ha vore stengt sidan slutten av krigen. Nytt var undervisning i humaniora Karl von Frisch gav ut Die Tänze der Bienen Biene danser ENIAC, den

Users also searched:

humaniora,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

humaniora

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →