Back

★ Noreg

                                               

Kommunar i Noreg

Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes skular, vegstell, ivartetakinga av eldre og hjelpetrengande, brannstell, renovasjon og anna, innanfor eit definert geografisk område. I Noreg er det to typar kommunar med ulike oppgåver og funksjonar. Den eine typen er kommunen eller primærkommunen, som det er fleire av innanfor kvart fylke, sjå tabellen nedanfor. Den andre typen er fylkeskommunen. Kvar fylkeskommune dekkjer kvart sitt heile fylke, unnateke Oslo, og har namn etter fylket ...

                                               

Danmark-Noreg

Danmark-Noreg er ei nemning på kongeriket Danmark og kongeriket Noreg i union, irekna Island, Grønland og Færøyane. I tida frå 1387 til 1814 var desse kongerika styrte av éin sams konge i ein personalunion. Særleg vert Danmark-Noreg nytta som ei nemning på rika i tida etter reformasjonen i 1537, eller frå 1523, då Kalmarunionen braut saman. Etter reformasjonen i 1537 var ikkje noko eige norsk riksråd til, og kongen fekk meir makt. Nemninga "Kongeriket Danmark" vert av og til nytta om området som dei oldenburgske kongane rådde over etter 1536. Hertugdøma Slesvig og Holstein hadde kongane he ...

                                               

Høgaste fjella i Noreg

Dette er ei liste over dei tusen høgaste fjella i Noreg som har ein primærfaktor på minst 50 meter. Når to eller fleire nærliggande fjelltoppar har ein høgdeskilnad seg i mellom som er mindre enn 50 meter vil altså berre den eine vere med på lista. Det høgaste fjellet i Noreg er Galdhøpiggen på 2469 meter over havet. Tusen fjelltoppar i Noreg med primærfaktor på minst 50 meter har ei høgd frå 1650 meter over havet og oppover. Oppland har klart flest av fjella på lista med 416 stykk. Sogn og Fjordane har 279 stk, Møre og Romsdal 159, Buskerud 71, Nordland 39, Sør-Trøndelag 30, Hordaland 26, ...

                                               

Namnedagar i Noreg

Namnedagar i Noreg er eit oversyn over noverande norske namnedagar sortert etter dato. Namnedagar har røter til katolske helgendagar. Dei vart gjeninnførte i Noreg av Almanakkforlaget i 1988. Forlaget reviderte lista i 1998 og inneheld 819 namn. Alle årets dagar bortsett frå 1. januar, som i kyrja er Jesu namnedag, skotårsdagen 29. februar og 25. desember har tilhøyrande namn.

                                               

Fossar i Noreg

Kva som er dei høgaste fossane i landet er ofte omdiskutert. Ofte vert fossar som er lett tilgjengeleg eller som vert rekna som turistattraksjonar feilaktig omtalt som høgast i landet eller i eit område. Fossar med større volum ser gjerne meir imponerande ut enn fossar med lite vatn, og vert òg stundom feilaktig prioritert på lister over dei høgaste fossane. Høgda på fossar kan målast ut frå både total høgd om fossen har fleire fall og høgda på det høgaste fallet. Desse omgrepa kan stundom forvekslast. Både Vettisfossen og Feigefossen har vorte omtalt som dei høgaste i landet. Mardalsfosse ...

                                               

Unionen mellom Noreg og Sverige

Unionen mellom Noreg og Sverige var ei sameining av dei to kongerika Noreg og Sverige som varte frå 1814 til 1905. Dei to landa bestod som to sjølvstendige statar, men var i personalunion med éin sams monark. Sverige og Noreg hadde to gonger tidlegare vore sameint under éi krone: Først frå 1319 til 1343, og kortvarig under Karl Knutsson frå 1449 til 1450, i opposisjon til Christian av Oldenburg, som danskane hadde vald til ny konge av Kalmarunionen.

                                               

Maud av Noreg

Dronning Maud av Noreg var den første dronninga av det sjølvstendige kongeriket Noreg etter unionsoppløysinga i 1905. Maud var fødd i England som dotter av prinsen av Wales, den seinare kong Edvard VII, og dronning Alexandra, ei dansk prinsesse. Ho var førebudd på eit roleg liv som ei yngre britisk prinsesse, og gifta seg med den danske yngre prinsen Carl av Danmark, utan å vita at han seinare skulle bli kong Haakon VII av Noreg.

                                               

Oskar II av Noreg og Sverige

Oskar II var konge av Noreg 1872–1905, konge av Sverige 1872–1907 og hertug av Östergötland. Han var son av Oskar I og vart konge etter at hans bror, Karl IV, døydde. Han var av slekta Bernadotte. Oskar II gifta seg i 1857 med Sofia av Nassau. Han vart krona til norsk konge i Nidarosdomen, og til svensk konge i domkyrkja i Uppsala. Han var den siste kongen av Sverige som vart krona. I 1905 var tida som konge av Noreg slutt, i og med unionsoppløysinga i 1905.

                                               

Fredrik VI av Danmark-Noreg

Fredrik VI var konge av Danmark frå 1808 til 1839 og av Noreg frå 1808 til 1814. I røynda regjerte han frå 1784.

                                               

Noregs statsbaner

Noregs statsbaner eller Norges Statsbaner, også omtalt som Statsbanene, var frå 1883 til 1996 ei norsk forvaltingsbedrift som bygde og dreiv jernbaner i Noreg. 1. desember 1996 vart trafikkdelen av selskapet vidareført i særlovselskapet NSB BA, medan infrastrukturdelen vart vidareført i forvaltingsorganet Jernbaneverket. NSB var eigd av den norske staten ved Samferdsledepartementet. Frå april 2019 endra NSB og Nettbuss namn til Vy.

                                               

Noregs Høgsterett

Noregs Høgsterett er øvste domstolen i det norske rettssystemet, og har heile Noreg som sitt verkeområde. Høgsterett held til i Høgsteretts hus den gamle Justisbygningen i Oslo. Ein høgsterettsjustitiarius leier domstolen, som i tillegg har hatt 18 høgsterettsdommarar. I 2010 vart talet auka til 19, grunngjeve med stor arbeidsbyrde. I kvar enkelt sak blir retten sett med fem dommarar. Viktige saker blir behandla i storkammer, medan særs viktige saker kan behandlast i plenum der alle dommarar som ikkje har tenestefri eller er inhabile tek del. Høgsterett blei oppretta 1815 etter heimel i Gr ...

                                               

Noregs Bank

Noregs Bank er den norske sentralbanken. Han vart oppretta av Stortinget i 1816 og har sidan 1950 hatt den norske staten som eineeigar. Opphavleg hadde Noregs Bank tilhald i Stiftsgarden i Trondheim, men han ligg i dag i Oslo. Dei viktigaste ansvarsområda til banken er: Gjennomføring av den norske pengepolitikken ut frå mandat gjeve av regjeringa. Det operasjonelle målet for pengepolitikken er i dag eit fleksibelt inflasjonsmål på 2.5 %. Det viktigaste verkemiddelet for nå dette er styringsrenta. Sikring av finansiell stabilitet. Forvalting av Statens petroleumsfond, ofte kalla Oljefondet. ...

                                               

Kongen av Noreg

Sjå òg norske regentar Noreg har monarki, det vil seie at landet skal ha ein konge eller statsregent som øvste leiar for statskyrkja og nasjonen. Den noverande monarken av Noreg er Kong Harald V. Arverekkja går gjennom sonen hans kronprins Haakon Magnus, etterkomarane hans og deretter etterkomarane til kongsdottera Märtha Louise.

                                               

Kongen i statsråd

Kongen i statsråd er i Noreg den høgste utøvande styresmakta. Med kongen i statsråd meiner vi regjeringa samla i møte leia av Kongen. Etter skikken vil alle saker som skal opp i statsråd vere diskutert på førehand ved ein regjeringskonferanse eller førebuande statsråd, som Kongen ikkje deltek i. Når det i norske lover er vist til at Kongen kan avgjere ei sak, blir det til vanleg meint Kongen i statsråd. Men det hender òg at lova viser til Kongen personleg. Til dømes var det Kongen personleg som i 1968 gav kronprins Harald lov til å gifte seg med Sonja Haraldsen, jf. Grl. § 36, rett nok ett ...

                                               

Namnet Noreg

Namnet Noreg har røter i namn som er bruka om dei vestlege delane av det som i dag er Kongeriket Noreg frå før rikssamlinga. "Noreg" er den nynorske forma av namnet, medan bokmålsforma er "Norge".

                                               

Norsk

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn / Norskt mål". Norsk er eit germansk språk som høyrer til den nordiske, eller nordgermanske, greina. Norsk blir for det meste snakka i Noreg, men òg i norske utvandrarsamfunn, som blant norsk-amerikanarar i USA. I dei gamle norske provinsane i Sverige - Jemtland, Herjedalen og Båhuslen - har dialektane mange likskapar med norsk, særleg nord i området.

                                               

Norske regentar

Under vert norske kongar, regjerande dronningar, regentar og riksstyrarar lista opp. Tronfylgjelova under Magnus Erlingsson av 1163 eller 1164 slo fast at eldste ektefødde son av den tidlegare kongen skulle ha fyrsterett til å verta ny konge. I borgarkrigstida mellom om lag 1130 og 1240 var det trass i dette ofte slik at fleire hevda at dei var konge. Mange av desse kom ikkje lenger enn til å vera tronkrevjarar, men vert nokre stader omtala som "konge".

                                     

★ Noreg

 • omdirigerer hit. For andre tydingar, sjå Norge fleirtyding Noreg offisielt Kongeriket Noreg bokmål: Kongeriket Norge, nordsamisk: Norgga gonagasriika
 • Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes
 • Danmark - Noreg er ei nemning på kongeriket Danmark og kongeriket Noreg i union, irekna Island, Grønland og Færøyane. I tida frå 1387 til 1814 var desse
 • Dette er ei liste over dei tusen høgaste fjella i Noreg som har ein primærfaktor på minst 50 meter. Når to eller fleire nærliggande fjelltoppar har ein
 • Den andre verdskrigen råka Noreg hardare enn nokon annan moderne krig hadde gjort. Landet opplevde totalitært styre frå den tyske okkupasjonsmakta og
 • Namnedagar i Noreg er eit oversyn over noverande norske namnedagar sortert etter dato. Namnedagar har røter til katolske helgendagar. Dei vart gjeninnførte
 • Noreg er eit land med mange fossefall, og dei høgaste fossane i landet er av dei høgaste fossane i både Europa og heile verda. Kva som er dei høgaste
 • Unionen mellom Noreg og Sverige var ei sameining av dei to kongerika Noreg og Sverige som varte frå 1814 til 1905. Dei to landa bestod som to sjølvstendige
 • Maud av Noreg fødd 26. november 1869 i London, død 20. november 1938 i London var den første dronninga av det sjølvstendige kongeriket Noreg etter unionsoppløysinga
 • Nord - Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord - Noreg
                                     
 • Oskar II 21. januar 1829 8. desember 1907 var konge av Noreg 1872 1905, konge av Sverige 1872 1907 og hertug av Östergötland. Han var son av Oskar I
 • januar 1768 3. desember 1839 var konge av Danmark frå 1808 til 1839 og av Noreg frå 1808 til 1814. I røynda regjerte han frå 1784. Fredrik var son til Christian
 • Sonja fødd Sonja Haraldsen, 4. juli 1937 er dronning av Noreg og gift med kong Harald V av Noreg Sonja blei fødd i Oslo som Sonja Haraldsen, dotter til
 • Byar i Noreg er ei liste over 104 byar i Noreg Desse er blitt til i ein urbaniseringsprosess som tok til for meir enn tusen år sidan. 64 av desse er
 • Noregs statsbaner eller Norges Statsbaner NSB også omtalt som Statsbanene, var frå 1883 til 1996 ei norsk forvaltingsbedrift som bygde og dreiv jernbaner
 • Noregs Bank er den norske sentralbanken. Han vart oppretta av Stortinget i 1816 og har sidan 1950 hatt den norske staten som eineeigar. Opphavleg hadde
 • Noregs Høgsterett er øvste domstolen i det norske rettssystemet, og har heile Noreg som sitt verkeområde. Høgsterett held til i Høgsteretts hus den gamle
 • Olav V av Noreg 2. juli 1903 17. januar 1991 var Noregs konge frå 1957 til 1991. Han var døypt Alexander Edward Christian Frederik, men fekk namnet
 • Sjå òg folkehøgskule. Folkehøgskular i Noreg er skular som legg vekt på å gi allmenndanning utan bruk av eksamen eller karakterar. Dei fleste norske folkehøgskulane
 • Dette er ei liste over alle fjella i Noreg med primærfaktor på minst 1000 meter. Primærfaktor er eit mål på kor mykje ein fjelltopp hevar seg i høve til
 • Petroleumsverksemda i Noreg har sidan 1980 - talet vore den mest inntektsgjevande næringa for den norske staten. Statens inntekter frå denne verksemda kjem
 • Universitetet i Søraust - Noreg USN er eit norsk statleg universitet som vart oppretta 4. mai 2018. USN er ei vidareføring av Høgskolen i Telemark, Høgskolen
                                     
 • Noregs Fotballforbund NFF ofte berre kalla Fotballforbundet, er eit særidrettsforbund for fotball i Noreg Forbundet vart stifta 30. april 1902 og er
 • Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet nordsamisk: UiT Norgga árktalaš universitehta inntil 1. august 2013 Universitetet i Tromsø forkorta
 • drift i Noreg per 2006. Alle fyra i Noreg er automatiserte og stasjonane er avfolka. Lista under inneheld namn på alle fyrstasjonar i Noreg som framleis
 • Domstolane i Noreg er den dømmande makta i Noreg To av domstolane er tekne med i Grunnlova Riksretten og Høgsterett. Dei andre domstolane er oppretta
 • Kronprinsesse Märtha av Noreg fødd 28. mars 1901 i Stockholm, død 5. april 1954 i Oslo var kronprinsesse av Noreg frå 1929 til ho døydde i 1954. Märtha
 • Sør - Noreg er ei nemning som femner fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet, Vestlandet og Sørlandet. 9 av dei
 • Tjessem Høiby, 19. august 1973 er kronprinsesse av Noreg gift med kronprins Haakon Magnus av Noreg Kronprinsesse Mette - Marit vart fødd Mette - Marit Tjessem
 • Kong Harald V av Noreg er kongen av Noreg sidan 1991. Harald var kronprinsregent frå mai 1990, då far hans var sjuk. 17. januar 1991 døydde kong Olav
                                               

Offentleg utsmykking i Finnmark

Alta bataljons falne er eit monument som ligg på Altagård. Monumentet er knytt til Alta bataljon. Per Hurum forma skulpturen. Selfangstmonumentet av Per Ung er frå 1999.

Users also searched:

noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

noreg

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →