Back

★ Vitskap og teknologi i Noreg

                                               

Vitskap i 1914

VerdenRobert Goddard byrja å bygge rakettar. Ein 76 cm stjernekikkert blei bygd ved Allegheny Observatory i Pittsburgh i Pennsylvania. Det er den femte største stjernekikkerten i verda. Sinope, den yttarste månen som til då er kjent til Jupiter blei oppdaga av Seth Barnes Nicholson ved Lick Observatory. Walter Sydney Adams avgjorde den særs høge tettleiken til Sirius B.

                                               

Illustrert Vitenskap

Illustrert vitenskap er eit populærvitskapleg tidsskrift som vert utgjeve av Bonnier Publications International i Noreg, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Hellas, Island, USA, Nederland, Latvia, Litauen, Estland, Slovenia og Australia. Bladet vart starta i 1984 og er det største tidsskriftet i Norden om vitskap, natur og teknologi. Ettersom Illustrert vitenskap vert skrive av journalistar og ikkje av forskarar, har mange kritisert faktainnhaldet i bladet.

                                               

Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd eller Norges forskningsråd er eit norsk statleg forvaltingsorgan oppretta av regjeringa. Det har ansvar for å finansiera, fremja og marknadsføra norsk forsking. Rådet forvaltar forskningsmiddel og gjev råd til styresmaktene innan forskingspolitikk, mellom anna gjennom forslag til forskingsbudsjett i statsbudsjettet. Andre oppgåver er å fungera som møteplass mellom forskarar, næringsliv, dei som bruker og dei som finansierer forsking. Forskingsrådet bidreg også til å gjera norsk forsking meir internasjonalt orientert, gjennom forskingssamarbeid og gjennom deltaking i EU ...

                                               

Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum i Noreg for industri, vitskap, teknologi og medisin. Sidan mai 1986 har det lege på Kjelsås i Oslo. I 2011 blei museet kåra til årets museum, ein pris som Norges museumsforbund deler ut årleg til det museet som har merka seg positivt ut i det førre året.

                                               

Deweys desimalklassifikasjon

Deweys desimalklassifikasjon er eit system for biblioteka sin klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærarar. Systemet vart utvikla av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey i 1876. Systemet har i prinsippet internasjonal utbreiing. Det vert brukt i Noreg, i ein tillempa versjon i Danmark, men berre i liten grad i Sverige. I USA arbeider biblioteka no etter 21. utgåve av DDK. 5. forkortede norske utgave vart utgjeve i 2002 av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering NKKI, med 21. amerikanske utgåve som kjelde. Systemet er delt inn ti hovudkategoriar: 200 Religion. 600 Tekno ...

                                               

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege saman med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag som eitt universitet med namnet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, og såleis fekk campus fleire stader i landet. Campusane i Gjøvik og Ålesund heiter no formelt NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Etter denne samanslåinga vart universitetet det største i landet. Det opphavlege Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet vart skipa i 1996 ved ei samanslåing av ...

                                               

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket er ein del av Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Universitetsbiblioteket vart skipa i 1912, som NTH sitt bibliotek, men har røter attende til DKNVS sitt bibliotek frå 1768 og er difor det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg.

                                               

Abdus Salam

Abdus Salam var ein pakistansk fysikar som fekk nobelprisen i fysikk i 1979 saman med Steven Weinberg og Sheldon Glashow. Han fekk nobelprisen for bidraget sitt til utviklinga av ein einskapleg teori for svak og elektromagnetisk vekselverknad. Salam er den einaste pakistanske nobelprisvinnaren og den første muslimske nobelprisvinnaren i realfag. Gildskapen av teorien vart stadfesta gjennom eksperiment utført på Supar Proton Synchrotron-anlegget ved CERN i Genève, særleg gjennom funnet av W- og Z-boson. I dag blir Abdus Salam rekna for å ha vore ein av dei viktigaste vitskapsmennene i Pakistan.

                                               

Maria Amelie

Maria Amelie er ein russisk-norsk forfattar og journalist. Ho kom til Noreg som asylsøkjar og oppgav då å vere frå Kaukasus i det tidlegare Sovjetunionen. Med boka Ulovlig norsk, som kom ut i 2010, har ho skildra korleis det var å leve som papirlaus flyktning i Noreg. Maria Amelie, eller Madina Salamova, som ho då het, kom i lag med foreldra sine frå Nord-Ossetia til Finland i år 2000 og vidare til i Noreg i 2002. Familien har opplyst at dei var forfølgde og frykta for livet sitt i Kaukasus. Bakgrunnen skal ha vore at far hennar etter forretningsverksemd hamna i botnlaus gjeld mot slutten ...

                                               

Narve Fulsås

Narve Fulsås er ein norsk historikar. Han har sidan 1998 vore professor i moderne historie ved Universitetet i Tromsø. Fulsås er spesialist på norsk 1800-talsshistorie, historieteori og nord-norsk historie. Fulsås vart cand.philol. i 1983 på ein hovudfagsoppgåve om veksten og nedgangen til nessekongane i Nordland på 1800-talet. Oppgåva vart bygd på studium av arkivmateriale frå handelsmannen K. Zahl på Kjerringøy. Ein syntese av arbeida hans med nord-norsk, økonomisk historie vart i 1987 publisert i artikkelen Hushaldsøkonomi og kapitalistisk økonomi i Nordland, 1850-1950 i Historisk tidss ...

                                               

Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard AS er ein norsk forskings- og utdanningsinstitusjon i Longyearbyen på Svalbard, organisert som eit aksjeselskap eigd av Kunnskapsdepartementet. Universitetssenteret ligg på 78° nord, og er den nordlegaste høgare utdanningsinstitusjonen i verda. Det statlege direktoraret Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen reknar offisielt ikkje Universitetssenteret på Svalbard AS som eit universitet. Universitetssenteret vart skipa i 1993 som ei stifting, og hadde til føremål å gje utdanning om arktiske studie på universitetsnivå og bidra til forskingsplattforma Sval ...

                                               

Lidar

Lidar eller LIDAR er ein optisk fjernmålingsteknikk som blir brukt til hurtig måling av posisjonen til fysiske objekt. Ved målingar av tidsskilnaden mellom eit emittert lasersignal og eit reflektert lys kan avstanden til og andre eigenskapar ved objekt blir berekna. Ofte nyttar ein laser til å måle avstand eller fart. Ved slike målingar er det gjerne tidsskilnaden mellom ein utsend laserpuls og det reflekterte ljoset som blir nytta. Denne teknikken liknar teknikken som blir nytta av ein radar, og einskilde gonger vert LIDAR feilaktig kalla ein laser-radar. Lasermålaren som norsk politi bru ...

                                               

Mål og vekt i Noreg

Noreg innførte metrisk mål og vekt i 1875, då ein i lag med Sverige signerte Meterkonvensjonen. Sidan 1977 har Noreg hatt SI-systemet, det internasjonale einingssystemet som offisielt einingssystem.

                                               

Teknologirådet

Teknologirådet er eit norsk sjølvstendig, offentleg organ for teknologivurdering. Rådet skal identifisere viktige teknologiutfordringar og fremme debatt om dei høva og konsekvensane som ny teknologi skapar – for samfunnet og for den enkelte. Teknologirådet skal gje innspel om teknologiske val til Stortinget og øvrige styresmakter. Teknologirådet gjennomfører prosjekter på fleire temaområde: klimasporet til maten, alderdom i framtida, personvern, nettspel, stamceller og kloning, berekraftig innovasjon, nanoteknologi, biodrivstoff, IKT og genmodifisert mat. Gjennom aktiv metodeutvikling for ...

                                     

★ Vitskap og teknologi i Noreg

 • er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap og teknologi i 1914. Sinope, den yttarste månen som til då er kjent
 • starta i 1984 og er det største tidsskriftet i Norden om vitskap natur og teknologi Ettersom Illustrert vitenskap vert skrive av journalistar og ikkje av
 • nye felt blir funne og erklærte kommersielle, og når utvinningsgraden i eksisterande felt blir auka som følgje av teknologi - og feltutviklinga. Totalt
 • for Vitskap Har ansvar for grunnforsking og tverrfagleg forskning. Han er delt inn i fem avdelingar: Avdeling for instituttpolitikk strategi og analyse
 • Museum er nasjonalmuseum i Noreg for industri, vitskap teknologi og medisin. Sidan mai 1986 har det lege på Kjelsås i Oslo. I 2011 blei museet kåra til
 • matematikk 600 Teknologi og anvend vitskap 700 Kunst og fritidsaktiviteter 800 Litteratur 900 Historie, biografi og geografi I Noreg vart DDK innført av Haakon
 • frå 1768, og er dermed det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg Biblioteket har filialar ved dei fleste campusane, i alt tolv bibliotek. I tillegg til
 • røter attende til DKNVS sitt bibliotek frå 1768 og er difor det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg Mandat Målgrupper Bibsys Samlingane Spesialsamlingar
 • Sciences TWAS og var ein leiande figur i etableringa av ei rekkje internasjonale senter tileigna til framgang for vitskap og teknologi I 1956 vart han
 • namnet Maria Bidzikoeva ved NTNU i Trondheim og tok bachelorgrad i sosialantropologi og mastergrad i teknologi og vitskap I 2010 gav ho på Pax forlag ut
 • korleis vitskapleg vêrvarsel og teknologi gradvis endra mentaliteten i kystfiskarsamfunna bort frå ein fatalistisk livsholdning der ulykker og skipsforlis
 • Svalbard. Senteret underviser i faga arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi Om lag 350 studentar i året tek eitt eller fleire
                                     
 • transport, vitskap og teknologi I Sverige og Finland er dei offisielle almanakkane kjelder for namnedagane. Kvar dag i året har eit eller eit par namn og namnevariantar
 • rørsler og sprekkutvikling. LIDAR kan òg brukast til tredimensjonal skanning av tunnelar, for å gjere dei sikrare og betre. Teknologien er vorte teke i bruk
 • område i Antarktis som Noreg gjer krav på som biland. Området ligg mellom 20 vest og 45 aust, mellom Britisk Antarktis i vest og Australsk Antarktis i aust
 • I perioden 2000 2005 var han leiar for tematisk satsingsområde medisinsk teknologi NTNU. I 2005 vart han tilsett som viseadministrerande direktør og
 • er ein kunstsjanger, særleg i litteratur, film, biletkunst og teater, som set handlinga til ei tenkt verd der teknologien og eller samfunnet skil seg frå
 • Noreg innførte metrisk mål og vekt i 1875, då ein i lag med Sverige signerte Meterkonvensjonen. Sidan 1977 har Noreg hatt SI - systemet, det internasjonale
 • fransk - prøyssiske krigen og tok opp i seg det industrialiserte området Lorraine. Krigen auka satsinga på utvikling av ny teknologi I 1914 innleia fyrste verdskrig
 • til ein avansert kunst og vitskap Etter reformasjonen blei det ikkje bygd nye stavkyrkjer, men i staden hovudsakleg stein - og lafta kyrkjer. Dei fleste
 • teknikk frå 1999 til 2001, og då dette vart slått saman med tre andre fakultet til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi frå 2002, vart han òg vald
 • Institutt i Bergen 1935 - 59 Han vart leiar for Bergen Museum 1946 leia det lokale Magnetisk Byrå og planla Institutt for fysikk og teknologi ved det
                                     
 • nye arter og slekter. I dei siste to tiåra har det mellom anna dukka opp fleire nye arter mellom dei lite kjende nebbkvalane. Teknologien har òg konstatert
 • naturvitskap og teknologi Han har sidan 2007 vore styremedlem i Simula Research Laboratory. Hartvigsen har motteke ei rekkje forskingsløyvingar frå Noregs forskingsråd
 • tilhøyrande marin teknologi frå kompetanse på bergteknikk, samt frå politisk stimulans av utviklinga av petroleumsverksemda i Noreg frå år 1972 og frametter
 • hittar baserer seg på matte, vitskap lydteknikk og teknologi frå fysikken og frekvensane i lyden som avgjer tonehøgd og harmoni, til dei høgteknologiske
 • Danmark er eit land i Nord - Europa. Det er det sørlegaste av dei nordiske og skandinaviske landa, og ligg sørvest for Sverige og sør for Noreg Danmark har landgrense
 • viktige teknologiutfordringar og fremme debatt om dei høva og konsekvensane som ny teknologi skapar for samfunnet og for den enkelte. Teknologirådet
 • David E. Hughes hadde overført radiobølgjer i 1879, overtydde Heinrich Hertz vitskapen gjennom ei rekke forsøk i 1880 - åra om at det fanst elektromagnetiske
 • temp 80 C Teknologiane har ulike fordeler og ulemper og vil ha ulike bruksområde i framtida. Fleire føretak og universitet i Noreg er involvert i brenselcelleutvikling

Users also searched:

vitskap og teknologi i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →