Back

★ Tryggleik i Noreg

                                               

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er ein norsk medlemsorganisasjon som arbeider for auka tryggleik i trafikken. Trygg Trafikk er eit bindeledd mellom frivillige aktørar og offentlege styresmakter som har ansvaret for trafikktryggleik i Noreg. TT har fylkesavdelingar over hele landet. TT blei skipa 1. juni 1956 under namnet Landsforeningen til fremme for Trygg Trafikk, på initiativ frå Samferdsledepartementet. Namnet blei endra til Landsrådet for Trygg Trafikk i 1958, og til Trygg Trafikk i 1973. Trygg Trafikk oppretta Barnas Trafikklubb i 1966. I 2009 blei denne lagt om i samband med utviklinga av to nye nett ...

                                               

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet er eit norsk statleg tilsynsorgan som er lagt inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Petroleumstilsynet har ansvar for tryggleik, beredskap og arbeidsmiljø innan petroleumsverksemd i Noreg. Tilsynet har hovudkontor på Ullandhaug i Stavanger. Frå 1. januar 2004 vart Petroleumstilsynet etablert som eit sjølvstendig tilsynsorgan. I tillegg til verksemda som går føre seg på norsk kontinentalsokkel har Petroleumstilsynet fått ansvar for tilsyn med petroleumsanlegg på land. Ansvaret gjeld petroleumsanlegga og røyrleidningssystema på Kårstø, Kollsnes, Stura, Tjeldberg ...

                                               

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet, i daglegtale Justisdepartementet, styrer justisvesenet i Noreg med ansvar for politi og påtalemakt. Departementet har som hovudmål å sikra tryggleiken til samfunnet og enkeltmennesket, og at rettstryggleiken for kvar enkelt blir oppretthalden. Justisdepartementet blei oppretta 17. november 1818 då 2. departement for justisvesenet og 3. departement for politisaker blei slått saman. I 1940 blei departement delt i to av NS-regjeringa til Justisdepartementet og det utvida Politidepartementet.

                                               

Akin Düzakin

Akin Düzakin er ein tyrkisk-norsk illustratør og barnebokforfattar busett i Noreg sidan 1987. Han er utdanna i industridesign frå Ankara og frå Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Der han studerte frå 1987 til 1994. Akin Düzakin har illustrert ei lang rad barnebøker, mellom anna bøkene om Tvillingbror og Tvillingsøster av Liv Marie Austrem, som han fekk Brageprisen for i 1995 og 1997. Saman med Oddmund Hagen fekk han Unni Sands bildebokpris for 1998 for biletboka Over jordet. Akin Düzakin er særleg kjent for vakre akrylmaleri i delikate fargenyansar med poetiske, lett naivisti ...

                                               

Fredrik Haslund

Fredrik Haslund var aktiv i arbeidarrørsla, arbeidarparti-mann og sekretær i arbeidarpartiets Stortinggruppe. Han er særleg kjend for under den tyske invasjonen av Noreg i april 1940 å ha leidd den såkalte Gulltransporten som brakte Noregs gullreservar i tryggleik i Storbritannia. Haslund var utdanna ingeniør i Tyskland. Rett etter avslutta eksamen vende han i 1921 tilbake til Noreg med langt framskredet tuberkulose. Under Den spanske borgarkrigen var han aktiv i Den norske hjelpekomiteen for Spania. Han var saman med Karl Evang, Albert Raaen og Neimi Lagerstraum Spaniakomiteens representa ...

                                               

Birkebeinar

Birkebeinane eller birkebeinarane var ein opprørsflokk og eit politisk "parti" i borgarkrigstida i Noreg. Namnet sitt hadde dei frå det at det var så dårleg stell med fottøyet deira, fattige og forkomne som dei var, at dei surra bjørkenever rundt føtene for å halda varmen. Birkebeinane var opphavleg ein opprørsflokk av småfolk som slutta opp omkring tronkrevjaren Øystein Øysteinsson Møyla på midten av 1170-talet. Med kong Sverre Sigurdsson kom birkebeinane til makta i 1177, men fekk ikkje full kontroll før valet av Sverre sin soneson Håkon Håkonsson i 1217. Mindre stridar heldt fram til 12 ...

                                               

Klassifikasjonsselskap

Eit klassifikasjonsselskap, ofte forkorta til klasseselskap, er i shipping alt frå ikkje-statlege organisasjonar til grupper med profesjonelle, skipsinspektørar eller kontortilsette som skal sjå til tryggleik og vern for skip og offshoreinstallasjonar. Klasseselskapa vart opphavleg danna av assurandørane med tanke på å utføra ei teknisk vurdering av sjøfartøya, og på bakgrunn av sine vurderingar dele dei inn i klasser etter kvalitet. Når det vart klargjort at skipet tilfredsstilte reglane til klasseselskapet, kunne det verta "teke opp" i selskapet og vidare få forsikring. Klasseselskap er ...

                                               

Håkon IV av Noreg

Håkon IV Håkonsson var konge av Noreg i perioden 1217–1263. Han var son av Håkon Sverresson og Inga frå Varteig, og vart vald til konge av birkebeinarane i 1217. I løpet av Håkon si regjeringstid vart det slutt på borgarkrigane. Det siste opprøret vart leia av svigerfar hans, hertug Skule, som vart drepen i 1240. I 1247 vart Håkon krona av kardinal Vilhelm av Sabina i Bjørgvin, og den siste halvparten av regjeringstida hans var ei tid av fred og konsolidering av kongedømmet. Symbolet på denne perioden er Håkonshallen i Bergen.

                                               

Opphaldsløyve

Opphaldsløyve er løyvet ein person får til å opphalda seg i eit land han ikkje er statsborgar i. Nokon som har opphaldsløyve i eit land har rett til å bu og i nokre høve også arbeida der. Dei har derimot som regel ikkje røysterett og kan ikkje stilla til val. Ofte er dei også utelukka frå arbeid innan offentleg sektor, nasjonal tryggleik, og frå å eiga visse typar eigedom, til dømes jordbrukseigedom. Dei kan ikkje få pass av landet dei har opphaldsløyve i, og er som regel ikkje omfatta av konsulatvern.

                                               

Norsk utanrikspolitisk institutt

Norsk Utanrikspolitisk Institutt vart oppretta av Stortinget i 1959, for "å bidra til auka innsikt i mellomfolkelege spørsmål ved å drive forsking og utgreiing, og ved å spreie informasjon om internasjonale forhold". NUPI er i dag eit såkalla statleg forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

                                               

Forbrukslån

Forbrukslån er eit lån som blir gjeve utan krav til finansiell tryggleik. Til skilnad frå lån med tryggleik, krev ikkje banken pant i låntaker sine eigedelar.

                                               

Brønnøysundregistera

Brønnøysundregistra er ein norsk forvaltningsetat med ansvar for ei rekke nasjonale kontroll- og registreringsordningar. Etaten sitt overordna mål er å bidra til auka økonomisk tryggleik og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

                                               

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Direktoratet for samfunnstryggkeik og beredskap er eit statleg forvaltingsorgan som ligg under Justis- og politidepartementet. Det vart oppretta 1. september 2003. Direktoratet sitt føremål er å bidra til å hindra tap av liv og verna om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjonar og materielle verdiar i samband med ulukker, katastrofar og andre uønskte hendingar i fred, krise og krig. Sivilforsvaret ligg under DSB. Direktoratet har oppgåver i samband med førebyggjande arbeid, krisehandtering, utgreiingar og analysar, sivilt-militært samarbeid, øvingar og evaluering og tilsyn. Direktoratet er ...

                                               

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet er den norske staten sin uavhengige tilsynsmyndigheit for luftfart. Luftfartstilsynet ferdar ut dei fleste sertifikata, løyva og godkjenningane innan luftfarten og fører tilsyn med at alle aktørane i luftfartssystemet som er tildelt ei driftsløyving til luftfart eller luftfartsrelatert verksemd, utøver denne med heimel i lover og forskrifter. Luftfartstilsynet blei stifta og skild ut i frå Luftfartsverket 1. januar 2000 med kontor i Oslo. Inntil da var det Luftfartsverket som lagde regelverk, dreiv verksemda og overvaka aktørane i luftfarten Luftfartsverket inkludert. Til ...

                                               

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er i fredstid ein norsk statleg forsterkingsressurs for naud- og redningsetatane ved større ulukker og naturkatastrofar. I krigstid skal Sivilforsvaret tryggja sivilbefolkninga mot skadar frå krigshandlingar. I tillegg til hjelpemannskap har Sivilforsvaret i krisesituasjonar ansvar for informasjon til sivilbefolkninga, varsling med sirener, drift av tilfluktsrom og evakuering.

                                               

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn vart skipa 1.oktober 1996 som ein sjølvstendig etat under Samferdsledepartementet, og er finansiert over det ordinære statsbudsjettet for å vere den utøvande kontroll- og tilsynsstyresmakta for jarnbaneverksemder i Noreg, inkludert trikk og T-bane, og frå 1. januar 2012 dessutan for taubanar og underhaldningsparkar og tivoli som Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet i Det Norske Veritas til då hadde teke seg av. Når det gjeld den parten av Statens jernbanetilsyns verksemd som har med park- og tivolitilsynet å gjere, er ikkje jernbanetilsynet å rekne som ein etat ...

                                     

★ Tryggleik i Noreg

 • auka tryggleik i trafikken. Trygg Trafikk er eit bindeledd mellom frivillige aktørar og offentlege styresmakter som har ansvaret for trafikktryggleik i Noreg
 • Petroleumstilsynet har ansvar for tryggleik beredskap og arbeidsmiljø innan petroleumsverksemd i Noreg Tilsynet har hovudkontor på Ullandhaug i Stavanger. Frå 1. januar
 • ansvar for politi og påtalemakt. Departementet har som hovudmål å sikra tryggleiken til samfunnet og enkeltmennesket, og at rettstryggleiken for kvar enkelt
 • uvanleg stor handverksmessig tryggleik i arbeida sine. Düzakin blir sett på som ein av dei aller beste illustratørane i Noreg i dag og kanskje den førande
 • som brakte Noregs gullreservar i tryggleik i Storbritannia. Haslund var utdanna ingeniør i Tyskland. Rett etter avslutta eksamen vende han i 1921 tilbake
 • denne ferda i 1206, då birkebeinane Torstein Skeivla og Skjervald Skrukka bar kongssonen med seg på ski gjennom dårleg ver for å bringa han i tryggleik
 • er i shipping alt frå ikkje - statlege organisasjonar til grupper med profesjonelle, skipsinspektørar eller kontortilsette som skal sjå til tryggleik og
 • ferda i 1206, då birkebeinane Torstein Skeivla og Skjervald Skrukka bar kongssonen med seg på ski gjennom dårleg ver for å bringa han i tryggleik vert
 • nasjonal tryggleik og frå å eiga visse typar eigedom, til dømes jordbrukseigedom. Dei kan ikkje få pass av landet dei har opphaldsløyve i og er som
 • Kunnskapsdepartementet. I 2009 hadde NUPI 73 årsverk. Forskinga til NUPI dekkjer fylgjande temaområde: Norsk tryggingspolitikk, europeisk tryggleik og transatlantiske
 • finansiell tryggleik Til skilnad frå lån med tryggleik krev ikkje banken pant i låntaker sine eigedelar til dømes bustadlån Renta varierer i samsvar
                                     
 • sitt overordna mål er å bidra til auka økonomisk tryggleik og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. Brønnøysundregistra består av
 • finansiering av kriminell verksemd, barneporno og anslag mot tryggleiken i datanettverka. Politiet i Noreg brukar òg overvaking av narkotika - nettverk og tilset
 • han til USA. I Norsk Salmebok finn ein salmen på nr. 493, under avsnittet Tryggleik og glede. Melodien vart laga av Bjørn Eidsvåg i 1969. I Sverige vert
 • Aubert og Hop. Då kongefamilien kom tilbake til Noreg 7. juni 1945, fekk Oslogjengen ansvar for tryggleiken deira. Dette vart påskjønna med H.M. Kongens
 • i virket som vegdirektør var tryggleik i trafikken eit innsatsområde som Gustavsen var spesielt oppteken av. Som leiar var han ein aktiv pådrivar i kampen
 • lydsignal og reglar om vikeplikt. nødsignal ha kunnskap om signal og flagg. tryggleik kjenna til kva utstyr ein skal ha om bord, nødprosedyre og VHF. nødsituasjonar
 • vart sette i brann. Mesteparten av mannskapet var på land, men to vart drepne av splintar då dei prøvde å kome seg av skipet og i tryggleik For andre
 • tenester. Eit betalingssystem for bruk over Internett krev stor grad av tryggleik og følgjande må takast omsyn til: Både kjøper og seljar må vere sikre
 • tale - og dataoverføring i frekvensbandet 30 - 88 MHz. MRR kan senda tale, data og tekstmeldingar med høg tryggleik Tryggleiken vert oppndd ved kryptering
 • tener som tryggleik for at eit krav skal verta oppfylt. Den som har panterett vil ha ein eksklusiv særrett til å søkje dekning for sitt krav i formuesgodet
 • Hest - Tryggleik - Ridning, mønstring av hest, blautkaketevling med meir. Norges Bygdeungdomslag har og ansvaret for landslaget i motorsag som deltek i internasjonale
 • helsepersonell og verksemder som yter helsehjelp Noreg Lova sitt formål er å bidra til tryggleik for pasientane og kvalitet i helsetenesta, og tillit til helsepersonell
                                     
 • etablert i 1901 og fram til 1970, då dei offentlege tilskotta etter den dåverande privatskulelova gav skulen økonomisk tryggleik Men òg i tida etter
 • legitimasjon, som er utvikla for å auke tryggleiken ved identifisering og signering på Internett. Det er bankane i Noreg som tilbyr denne tenesta. BankID er
 • nasjonane SN Det har som oppgåve å oppretthalda internasjonal fred og tryggleik og godkjenna nye medlemmer av SN og godkjenna endringar av SN - pakta. Det
 • Politidirektoratet. Tryggingstenesta har som oppgåve å ta vare på landets tryggleik andsynes terrorisme, sabotasje, industrispionasje spionasje retta mot
 • Sjøredningskorps har i Noreg vorte oppretta for å drive aktivt sjøredningsarbeid, og å gi ålmenta opplæring og trening i tryggleik til sjøs. Det er Redningsselskapet
 • djupner i sjøkarta. I område der tidevannsvariasjonane er små jamført med verknaden veret har på vasstanden, kan ein av omsyn til tryggleiken til sjøs
 • sett bygde inne i fjellet, med den tryggleiken og fleksibiliteten det gav. Frå då av er det vanlegast i Noreg at vatnet vert ført i fjell frå inntaket

Users also searched:

tryggleik i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →