Back

★ Språk i Noreg

                                               

Samiske språk

Samiske språk er ei gruppe finsk-ugriske språk som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum. Det største samiske språket er nordsamisk. Dei næraste slektningane til dei samiske språka er dei austersjøfinske.

                                               

Offisielt språk

Offisielle språk er språk som etter lova i eit land skal nyttast i offisiell korrespondanse og dokumentasjon. Om eit land har fleire offisielle språk, kan det vere reglar for kva språk som kan, skal eller bør nyttast i ulike samanhengar. Halvparten av landa i verda har offisielle språk. Nokre land har berre eitt offisielt språk, slik som Albania, Frankrike, Island, Japan og Tyskland. Andre, som Noreg, Belgia, Finland, Afghanistan, Paraguay, Bolivia, India, Sveits og Sør-Afrika har fleire offisielle språk. I Noreg er både norsk og samisk offisielle språk. Fleire norske kommunar har samiske ...

                                               

Språk i Eurovision Song Contest

Språk i Eurovision Song Contest gjev oversyn over språk og dialektar som har vorte sunge i Eurovision Song Contest. Frå 1956 til 1965 kunne ein synge på det språket ein ynskte, men i 1966 vart det innførd ein regel om at songane skulle verte sunge på eit av dei offisielle språka i landet ein representerte. Dette var fordi Ingvar Wixell hadde sunge på engelsk for Sverige i 1965. Regelen varte heilt fram til 1973 då det att vart lov å synge på det språket ein ynskte. Fleire vinnarar på midten av 1970-talet nytta seg av å synge på engelsk, inkludert ABBA som representerte Sverige i 1974. I 19 ...

                                               

Kvensk

Kvensk er eit finsk-ugrisk språk som òg kan klassifiserast som ein dialekt av finsk. Kvensk er språket til kvenene - ei folkegruppe som er etterkommarar av finnar som innvandra til Troms og Finnmark frå 1600-talet av frå grensedalen mellom Sverige og Finland, Tornedalen, og frå Nord-Finland. Kvensk språk har ein viss status som språk i Porsanger kommune. I kvenske / finskætta miljø er det mykje diskusjon om ein ynskjer eit eige kvensk skriftspråk eller å halde på det riksfinske som blir lært i skulane i dag. På eit møte i 2008 vart det vedtatt at skriftspråksnormalen som er under utarbeidi ...

                                               

Skandinaviske språk

Skandinaviske språk er ei nemning som blir brukt om dei tre nordgermanske språka som er forståelege seg i mellom, nemleg norsk, svensk og dansk. Nordisk språkråd har t.d. informasjonsmateriell om att tala skandinaviska, råda kan lett karikert oppfattast som ei oppfordring til nordmenn og danskar om å snakke litt meir likt svensk, og til svenskar om å snakke litt saktare. I tradisjonell historisk klassifisering av dei nordgermanske språka har ikkje nemninga "skandinaviske språk" nokon plass, her er svensk og dansk austnordiske og dei andre vestnordiske. Denne inndelinga er ei god skildring ...

                                               

Uralske språk

Uralske språk er ein språkfamilie som består av to hovudgrupper: dei finsk-ugriske og dei samojediske. Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i eigne nasjonalstatar: ungarsk, finsk og estisk. Med unntak av minoritetar i dei skandinaviske landa og Latvia høyrer mest alle dei andre uralske språka heime i Russland. Nokre av dei, slik som komi og mari, har eigne autonome republikkar, men ein stor del av dei mindre uralske språka er utryddingstruga. Sørsamisk, som blir tala i Noreg og Sverige, er òg sterkt truga.

                                               

Keltiske språk

Dei keltiske språka utgjer ei av språkgreinene innanfor den indoeuropeiske språkfamilien, og nærast i slekt med dei italiske språka. Desse to dannar den kelto-italiske gruppa.

                                               

Noreg i Eurovision Song Contest

Noreg debuterte i Eurovision Song Contest 1960 med songen "Voi Voi", framført på norsk av Nora Brockstedt. Landet har deltake kvart år, med unntak av 1970 og 2002. Bidraga vert valde i den nasjonale finalen, Melodi Grand Prix. I 1985 vann Bobbysocks Eurovision Song Contest med songen "La det swinge", i 1995 vann Secret Garden med songen "Nocturne" og i 2009 vann Alexander Rybak med songen "Fairytale". Attåt desse suksessane har Noreg fått null poeng fire gonger og enda sist heile elleve gonger, noko som er rekord i tevlinga. I 2009 fekk Noreg to nye rekordar då Alexander Rybak vann med 387 ...

                                               

Norrønt

Norrønt eller vestnordisk er språket som vart brukt i Noreg, på Island og dei andre norrøne busetjingane i Nordsjøområdet i tida frå om lag 700 til om lag midten på 1300-talet. Namnet oldnordisk kjem av at ein ei tid tenkte at norrønt var opphavet til alle dei nordiske språka. Dette fann ein seinare ut ikkje var tilfellet då opphavsspråket er urnordisk. Norrønt er den vestnordiske greina av urnordisk, det som seinare vart norsk, færøysk, islandsk og norn. Den andre greina, austnordisk, er opphavet til svensk og dansk. Det var ikkje noko klart skilje mellom aust- og vestnordisk, og fram til ...

                                               

Engelsk

Engelsk er eit indoeuropeisk språk på den germanske språkgreina, eit vestgermansk, angelsaksisk språk. Engelsk er etterkomar av språket til dei germanske stammane som utvandra frå område i dagens Sør-Danmark og Nord-Tyskland på 400-talet. Språket med nærast slektskap til engelsk på kontinentet i dag er frisisk, som framleis blir tala av somme i desse områda og i delar av Nederland.

                                               

Tysk

Tysk er eit indoeuropeisk språk på den germanske språkgreina, saman med mellom andre engelsk og dei skandinaviske språka. Det som til vanleg blir kalla tysk, er høgtysk, i motsetnad til lågtysk. Lågtysk eller nedertysk blir framleis tala av mange menneske i dei nordlege delane av Tyskland, men færre enn før. Nederlandsk kan seiast å vere ei form for lågtysk. Lågtysk har hatt stor påverknad på dei skandinaviske språka, ikkje minst norsk, på grunn av mykje samband i sjøfart og handel tidlegare. Eit nærskyldt språk som òg finst i Nord-Tyskland og Nederland, er frisisk, som blir sagt å liggje ...

                                               

Svensk

Svensk høyrer til språkgruppa nordiske språk, som er ei undergruppe av den germanske greina av den indoeuropeiske språkfamilien. Såleis er svensk nærast i slekt med, og i dei fleste fall gjensidig skjønleg med, dansk og norsk. Svensk, dansk og norsk bokmål blir historisk sett rekna som austnordiske språk, medan nynorsk saman med færøysk og islandsk høyrer til dei vestnordiske språka, men likevel skjønar dei fleste svenskane tala norsk mykje betre på grunn av den like uttalen. Svenskar og danskar har problem med å skjøne kvarandre, medan nordmenn skjønar både svensk og dansk godt. Etter ei ...

                                               

Det fleirspråklege bibliotek

Det fleirspråklege bibliotek ved Deichmanske bibliotek er eit nasjonalt kompetansesenter for fleirkulturelle bibliotektenester og rådgjevar for bibliotek. DFB kjøper inn og låner ut bøker, lydbøker, film og musikk på mange språk. Desse språka er: Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, burmesisk, dari, engelsk, finsk, fransk, hausa, hindi, joruba, kinesisk, kroatisk, kurdisk, litauisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, shona, somali, spansk, swahili, tagalog, tamil, thai, tigrinja, tsjetsjensk, tyrkisk, twi, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

                                               

Jamstellingsvedtaket

Jamstellingsvedtaket er ei nemning på eit vedtak gjort i Stortinget den 12. mai 1885. Vedtaket var ei oppmoding til den norske regjeringa: "Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog." Vedtaket førte til at landsmål, det seinare nynorsk, vart eit offisielt skriftspråk i Noreg. Skriftspråket som på 1800-talet var standard skriftspråk vart kalla riksmål, som i det meste var likt dansk skriftspråk. Vedtaket vart gjort med 78 røyster frå partiet Venstre mot 31 røyster frå ...

                                               

Lov om målbruk i offentleg teneste

Lov om målbruk i offentleg teneste, med kortnamna mållova og målbrukslova, regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten. Lova og forskriftene til lova har føresegner om jamstilling mellom bokmål og nynorsk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune, bruken av nynorsk og bokmål i statsorgana, retten for kommunane og fylkeskommunane til å krevje skriv frå statsorgan på bokmål eller nynorsk og føresegner om dei rettane privatpersonar og private instansar har til få brev, eksamensoppgåver, skjema o.a. frå statsorgan på si eiga målform. Kultur- og kyrkjedepartementet administrerer lova, ...

                                               

Lulesamisk

Lulesamisk er eit samisk språk i den uralske språkfamilien. Det har ca. 2 000 talarar. Dei fleste lulesamane bur i Sverige, og nokre bur i Noreg. Dei fleste av dei på norsk side bur i området rundt Tysfjorden. Frå 1. januar 2020 er Hamarøy kommune i Nordland fylke innlemma samisk språkforvaltingsområde, som den einaste frå lulesamisk område på norsk side.

                                               

Nordsamisk

Nordsamisk, eitt av dei samiske språka, eit finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien, er det samiske språket med flest talarar, ca. 18 000. Det blir snakka i Nordland, Troms og Finnmark, og i tilgrensande område i Finland og Sverige.

                                               

Rodi

Rodi er eit språk som tradisjonelt har vore bruka av den undergruppa av romanifolket som tradisjonelt er basert langs kysten av Noreg og som ofte reiser hovudsakleg lokalt. Rodi viser færre fellestrekk med romanés enn det austlandske og vestsvenske romani rakripa gjer, men viser til attergjeld meir slektskap med jenisch - som da òg har vore føreslege som det språklege opphavet åt rodi. Strukturelt ligg rodi nærmare norsk enn romani rakripa gjer, men rodi skil seg likevel ut som eit eige språk i større grad enn fallet er med språkforma månsing. Av trekk som understreker rolla rodi har spela ...

                                               

Romani rakripa

Romani rakripa eller romani, òg kalla norsk romani, svensk romani, skandoromani, rodi eller reisandespråk, er eit språk med hovudsakleg skandinavisk grammatikk og indisk-basert ordforråd som tradisjonelt blir bruka av romanifolket i det vestlege Sverige, på Austlandet og i Trøndelag. Etter eit vedtak i den svenske Riksdagen den 2. desember 1999 fekk romani i alle sine variantar offisiell status som nasjonalt minoritetsspråk i Sverige. Også i Noreg er språket definert som eit offisielt minoritetsspråk. Sett som eit romanispråk høyrer romani rakripa til dei nordlege romanispråka i lag med m. ...

                                               

Samisk språkforsking i Noreg

Samisk språkforsking, eller studiet av samisk, har ein lang tradisjon i Noreg. Frå Knud Leem sin grammatikk og ordbøker midt på 1700-talet var samisk betre utforska enn norsk i over ein hundreårsperiode. Vi kan dele samisk språkforsking i Noreg i tre periodar, 1700- og 1800-talet, perioden frå Qvigstad til Bergsland, og perioden til forskarane utdanna i etterkrigstida.

                                               

Sørsamisk

Sørsamisk er eit finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien. Det blir snakka av i overkant av 500 talarar, i Østerdalen, på Nordmøre, i Trøndelag og i Nordland i Noreg så vel som i Västerbotten, Jämtland og Dalarna i Sverige. I Noreg har språket òg hatt ei viss utbreiing kring Dovre. Med så få som brukar det, vert det av UNESCO rekna som eit sterkt truga språk. På grunn av den over hundre år lange perioden med aktiv fornorskingspolitikk ca. 1850–1960 gjekk sørsamisk ut av bruk som daglegspråk i store delar av den sørsamiske befolkninga. Dei siste tiåra har det ikkje dess mindre vorte a ...

                                               

Valakisk romani

Valakisk romani, i Noreg og tildels Sverige ofte kalla romani shib eller romanés, er ei grein av romanispråka som blir snakka fram for alt i Søraust-Europa, men også i Noreg. Romanispråka er ei grein av indoarisk språk. Valakisk romani blir snakka om rundt 242 000 menneske i Romania og alt i alt av 484 780. I Romania er valakisk romani sannkjent som eit minoritetsspråk. Dei valakiske romanispråka blir skrive med ein utvida versjon av det latinske alfabetet. I Noreg er det rundt 700 rom. Dei aller fleste av dei snakkar valakisk romani.

                                     

★ Språk i Noreg

 • norsk skriftspråk. Ulike samiske språk er i bruk i den samiske minoriteten i landet. Tre samiske språk vert snakka i Noreg nord - sør - og lulesamisk. Nordsamisk
 • Samiske språk er ei gruppe finsk - ugriske språk i den uralske språkfamilien som blir tala av samar i nordlege område i Noreg Sverige, Finland og Russland
 • offisielle språk I Noreg er både norsk og samisk offisielle språk Fleire norske kommunar har samiske språk eller kvensk som offisielle språk saman med
 • Språk i Eurovision Song Contest gjev oversyn over språk og dialektar som har vorte sunge i Eurovision Song Contest. Frå 1956 til 1965 kunne ein synge på
 • Finland, Tornedalen, og frå Nord - Finland. Kvensk språk har ein viss status som språk i Porsanger kommune. I kvenske finskætta miljø er det mykje diskusjon
 • På norsk er det vanleg å kalle alle dei nordgermanske språka nordiske språk universitet i Noreg har t.d. nordiske institutt og det er vanleg å kalle
 • er utryddingstruga. Sørsamisk, som blir tala i Noreg og Sverige, er òg sterkt truga. Dei uralske språka har mange felles trekk, på alle delområda av grammatikken
 • Dei keltiske språka utgjer ei av språkgreinene innanfor den indoeuropeiske språkfamilien, og nærast i slekt med dei italiske språka Desse to dannar den
 • swahili. Noreg er i tillegg det landet som har nytta flest språk i éin song. It s Just a Game av Bendik Singers, som representerte Noreg i 1973, vart
 • vestnordisk tidlegare oldnordisk er språket som vart brukt i Noreg på Island og dei andre norrøne busetjingane i Nordsjøområdet i tida frå om lag 700 til om lag
                                     
 • er eit indoeuropeisk språk på den germanske språkgreina, eit vestgermansk, angelsaksisk språk Engelsk er etterkomar av språket til dei germanske stammane
 • indoeuropeisk språk på den germanske språkgreina, saman med mellom andre engelsk og dei skandinaviske språka Det som til vanleg blir kalla tysk, er høgtysk, i motsetnad
 • kasusbøyingar og verbbøyingar i person. I Noreg er det likevel vanlegast å tale om dei nordgermanske språka som nordiske språk medan dei tre fastlandsspråka
 • offisielle språket i Pakistan, blir tala av om lag 41 millionar menneske i Pakistan og andre land - av dresse kring 26 286 i Noreg Nokre av språka i den austleg - sentrale
 • samiske språka eit finsk - ugrisk språk i den uralske språkfamilien, er det samiske språket med flest talarar, ca. 18 000. Det blir snakka i Nordland
 • Språk i Junior Eurovision Song Contest gjev oversyn over språka som har blitt sunge i Junior Eurovision Song Contest. Denne artikkelen bygger på List
 • Danmark - Noreg er ei nemning på kongeriket Danmark og kongeriket Noreg i union, irekna Island, Grønland og Færøyane. I tida frå 1387 til 1814 var desse
 • liste over offisielle språk Lista inneheld både språk som har offisiell status i sjølvstendige statar, og språk som er offisielle i undernasjonale einingar
 • finsk - ugrisk språk i den uralske språkfamilien. Det blir snakka av i overkant av 500 talarar, i Østerdalen, på Nordmøre, i Trøndelag og i Nordland i Noreg så vel
 • Norsk er eit germansk språk som høyrer til den nordiske, eller nordgermanske, greina. Norsk blir for det meste snakka i Noreg men òg i norske utvandrarsamfunn
                                     
 • Rodi er eit språk som tradisjonelt har vore bruka av den undergruppa av romanifolket som tradisjonelt er basert langs kysten av Noreg småvandriar
 • indo - europeiske språka på den slaviske språkgreina saman med mellom andre polsk, ukrainsk, tsjekkisk, slovakisk, bulgarsk, slovensk og serbo - kroatisk. I lag med
 • bantuspråk i niger - kongofamilien som vert tala av om lag ni millionar menneske kjende som zuluar. Fleirtalet av dei over 95  bur i Sør - Afrika. Språket er det
 • Målføre eller dialektar er talemålsvariantar av eit språk variantar som finst i geografisk åtskilde område, til skilnad frå sosiolektane, som er variantar
 • gamalnorsk er språket som vart tala i Noreg frå vikingtida til andre halvdelen av 1300 - talet. Gamalnorsk utgjer den nest største greina av det språket som vi
 • jiddisch offisiell status som nasjonalt minoritetsspråk i Sverige. Også i Noreg er språket definert som eit offisielt minoritetsspråk. Sett som eit romanispråk
 • er eit samisk språk i den uralske språkfamilien. Det har ca. 2 000 talarar. Dei fleste lulesamane bur i Sverige, og nokre bur i Noreg Dei fleste av
 • grunnlov som stammar frå 1814. Ho er den høgste rettskjelda i Noreg og legg grunnlaget for statsforma i landet. Grunnlova, naturretten, konstitusjonell sedvanerett
 • språk sidan det er i bruk i Noreg og er såpass ulikt dansken. I 1814 byrja det å hende ting med Noreg Landet kom ut av unionen med Danmark og inn i
 • vorte framført på norsk. Av landa som kan delta er norsk offisielt språk i Noreg Norsk i Junior Eurovision Song Contest Informasjon om dei ulike bidraga

Users also searched:

språk i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →