Back

★ Norsk samfunn

                                               

Samfunn

Samfunn er eit fellesskap danna av ei gruppe menneske som lever saman og deler institusjonar. Eit samfunn har gjerne ein felles kultur, felles tradisjonar og interesser. Samfunn kan ha ulike storleikar, og kan til dømes omfatta ein familie, ein husstand, eit lokalsamfunn som ei bygd eller ein by. Ordet kan også visa til større samanslutningar av menneske med sams interesser, som trussamfunn, studentsamfunn og liknande. Alle som bur i eit land er saman i eit stort samfunn som blir kalla storsamfunn. Det største samfunnet er verdssamfunn. Her er alle som bur på jorda medlem. Sosiologar skil ...

                                               

Postindustrielt samfunn

Postindustrielt samfunn er ei nemning på eit samfunn som har gått over frå å vera eit industrisamfunn til neste fase, eit servicesamfunn basert på kunnskap. I fleire vesteuropeiske land er innsats av kunnskap og teknologi vorte den viktigaste innsatsfaktoren både i vareproduksjon og i tenesteyting. Det postindustrielle samfunnet vert gjerne kalla det postmoderne samfunnet, og forklarar overgangen frå ein industrialisert kvardag og til ein kvardag der industri ikkje lenger spelar hovudrolla. Omgrepet vart først lansert av sosiologen Daniel Bell i 1973 i boka The Coming of the Post-Industria ...

                                               

Norsk misjon og afrikanske samfunn, Sør-Afrika 1850-1900

Norsk misjon og afrikanske samfunn, Sør-Afrika 1850–1900 er ei norsk bok som kom ut på Tapir forlag i 1984. Ho utjger første del av den norske versjonen av sluttpublikasjonen frå forskingsprosjektet Norsk misjon og afrikanske samfunn, Sør-Afrika 1850-1900, som vart utført ved Historisk institutt ved Universitetet i Trondheim. Boka inneheld artiklar av Jarle Simensen, Vidar Gynnild, Per Hærnes, Endre Sønstabø og Thomas Børhaug. Den raude tråden i boka er Det Norske Misjonsselskap, og særleg H.P.S. Schreuder si misjonsverksemd i Zululand i tida frå 1845 og fram til den britiske okkupasjonen ...

                                               

Antropologi

Antropologi er læra om menneska, korleis dei lever og lager samfunn og kulturar. I norsk samanheng bruker ein vanlegvis omgrepet om kvalitative og holistiske studie av samfunn og kultur, men i nokre høve kan det òg nyttast om meir biologisk retta studie av menneska. Antropologar studerer mellom anna emne som religion, musikk, feiringar, kroppsspråk, lidenskap, sex, forelsking og kjærleik i eit samfunn. Det finst ulike tradisjonar innan antropologien, dei viktigaste er amerikanske kulturantropologi, britiske sosialantropologi og til ei viss grad kontinentaleuropeisk etnografi. Ved hjelp av ...

                                               

Kvekarane

Kvekarane, eller Venesamfunnet, eller Kvekernes religiøse samfunn er eit kristent kyrkjesamfunn, grunnlagt i England midt på 1600-talet. Kyrkjesamfunnet er kjenneteikna av trua på at sjela har umiddelbar kontakt med Gud, det er antiautoritært og prega av nøysemd og fredsæle. Namnet kvekar har samanheng med ordet quake, skjelve, og var opphavleg eit utnamn, kanskje gitt fordi nokre medlemmer under møta vart så gripne at dei skolv. Vennenes Samfunn Kvekerne var eit tidlegare norsk navn på kvekarane.

                                               

Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening er ei foreining for norske skjønnlitterære forfattarar. DnF vart stifta i 1893. Foreininga har til formål å verne og fremje norsk litteratur og å take vare på dei faglege og økonomiske interessene til forfattarane. DnF driv òg internasjonalt solidaritetsarbeid for forfølgde forfattarar. I 2004 hadde foreininga 513 medlemer. Leiaren er frå mars 2012 forfattaren Sigmund Løvåsen.

                                               

Kristi Samfunn

Den Reorganiserte Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage eller Kristi Samfunn er den nest største kyrkja av Siste Dagars Heilage. Ein oppgjev at ho har omkring 250 000 medlemmer i omkring 40 land. Hovudkvarteret ligg i Independence i Missouri.

                                               

Norsk Målungdom

Norsk Målungdom er ein norsk ungdomsorganisasjon som kjempar for å verje og fremje det nynorske skriftspråket og dei norske dialektane. Organisasjonen blei skipa i 1961, og heitte då Noregs Student- og Elevmållag. Dette namnet reflekterte organisasjonsstrukturen på 60- og 70-talet, då Norsk Målungdom for det meste var utgjord av såkalla student- og elevmållag ved gymnas, høgskular og universitet. I 1972 byte organisasjonen namn til Norsk Målungdom. Norsk Målungdom har i dag om lag 1.300 medlemmer, av desse er kring 1.000 betalande medlemmer under 26 år. Norsk Målungdom er dotterorganisasjo ...

                                               

Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening, Komponistforeningen, skipa i Kristiania 24. oktober 1917, er fag- og interesseorganisasjonen for profesjonelle, yrkesaktive komponistar i Noreg. Foreininga er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA, European Composer and Songwriter Alliance. Norsk Komponistforening arbeider for å tryggje dei kunstfaglege rammevilkåra for komponistane og tryggje eit forsvarleg økonomisk utbytta av åndsverka som vert skapt og framført, styrke stillinga for kunstmusikken i samfunnet, og å tilby ålmenta tilgang til nyskapte verk og kunnskap om verka.

                                               

Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi, ofte berre kalla Vitenskapsakademiet eller Akademiet, er ein sjølvstendig, tverrfagleg og landsdekkjande organisasjon som omfattar alle vitskaplege disiplinar.

                                               

Industri

Industri er ei form for økonomisk verksemd som er kjenneteikna av at Produksjonen går føre seg i stor skala og ved hjelp av maskiner og kraft utanfrå. Råvarer vert omskapte til ferdige produkt. Store førehandsinvesteringar er naudsynt om det skal verte utbytte av det. Industrien er den andre sektoren ei oppdeling av heile det økonomiske livet i tre sektorar: Primærnæringane er råstoffutvinning, gruvedrift, landbruk og fiske. Sekundærnæringane er industriverksemd og tertiærnæringane er handel, service og transport. Det finst ulike typar industri, så som råvareindustri, tekstilindustri, bili ...

                                               

Arbeidarklassen

Arbeidarklassen er den eine av dei to hovudklassane i det moderne samfunnet, det vil seie industrisamfunnet og eventuelt det somme kallar det post-industrielle samfunnet. Den andre er borgarskapet.

                                               

Den norske grunnlova

Den norske grunnlova er ei grunnlov som stammar frå 1814. Ho er den høgste rettskjelda i Noreg, og legg grunnlaget for statsforma i landet. Grunnlova, naturretten, konstitusjonell sedvanerett, menneskerettane og internasjonal rett utgjer dei viktigaste fundamenta for norsk statsform, rettsforståing og lovverk. Grunnlova byggjer på folkesuvereniteten som reknar med ein viss samfunnskontrakt mellom folket og dei som styrer, og på maktfordelingsprinsippet mellom dei ulike maktorgana i landet. Ho slår fast at folket legitimerer makta gjennom å utnemna den lovgjevande makta Stortinget. Lova tek ...

                                               

Fengsel i Noreg

Det finst 43 fengsel i Noreg per 2006, her i alfabetisk rekkefølgje. Sjå òg Kriminalomsorgen. Sem fengsel. Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Berg fengsel. Moss fengsel. Sandefjord fengsel. Ringerike fengsel. Hamar fengsel. Drammen fengsel. Larvik fengsel. Sarpsborg fengsel. Hassel fengsel. Bergen fengsel. Kristiansand fengsel. Bastøy fengsel. Tromsø fengsel. Indre Østfold fengsel. Arendal fengsel. Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Ålesund fengsel. Sandeid fengsel. Gjøvik fengsel. Bjørgvin fengsel. Horten fengsel. Stavanger fengsel. Vik fengsel. Bodø fengsel. Rav ...

                                               

Folkeregisteret

Folkeregisteret, offisielt Det sentrale folkeregister, er eit offentleg register over alle personar som har tilknyting til Noreg. Registeret vert halde ved like av Skattedirektoratet. Hovudnøkkelen til informasjonen i folkeregisteret er fødselsdato og personnummer som til saman er fødselsnummer. Fødselsnummeret er bygd opp slik: ddmmåå iiicc der dd = fødselsdag, mm = fødselsmånad, åå = to siste siffer av fødselsår, iii er individnummer og cc er ein kontrollsum. Med denne måten å byggje opp personnummer på kan ein ikkje ha fleire enn 999 innbyggjarar som er fødde same dagen. Registeret gir ...

                                               

Formannskapslovene

Formannskapslovene var to norske lover som vart vedtekne 23. og 24. november 1836 og sanksjonerte av Kongen den 14. januar 1837. Med formannskapslovene vart folkevalde styringsorgan introdusert både i fylka og kommunane.

                                               

Fødselsnummer

Eit fødselsnummer er eit ellevesifra registreringsnummer som alle norske innbyggarar får tildelt av staten. Nummeret skil enkeltpersonar frå kvarandre. Fødselsnummer vart innført i 1964 og vert administrert av Skatteetaten. Alle som er busette i Noreg og innførte i folkeregisteret, har enten eit fødselsnummer eller eit D-nummer. Ifølgje personopplysningslova kan ein berre bruke fødselsnummer når det er sakleg behov og når ein ikkje kan oppnå tilfredsstillande personidentifikasjon ved bruk av andre metodar, som til dømes namn, adresse, fødselsdato, medlems- eller kundenummer.

                                               

Konfliktråd

Konfliktråd er ei statleg teneste som tilbyr mekling som metode for å løyse konfliktar. Tenesta er organisert i 22 regionale konfliktråd. Konfliktrådet er organisert med ein konfliktrådsleiar og eit nett av lokale meklarar. Meklarane er lekfolk, og kan komme frå alle lag av folket – riktig nok vert det sett krav til vandel. Konfliktrådet kan mekle både i sivile og offentlege saker. Verksemda er regulert i konliktrådslova. Begge partane må samtykke om ei sak skal kunne handsamast i konfliktrådet. For somme straffesaker kan mekling i konfliktrådet vere eit alternativ til straffeforfølgjing. ...

                                               

Målsak

Det organiserte målarbeidet tok til med Vestmennene i Bergen. I Kristiania var det første mållaget Det norske samlaget, som etter kvart utvikla seg til å vere berre eit forlag. Sidan 1906 har mange målfolk organisert seg i Noregs Mållag.

                                               

Norsk planleggingshistorie

Norsk planleggingshistorie har ein politisk og ein fagleg dimensjon som grip i kvarandre. Den politiske utviklinga går frå liberalisme til sterkare politisk styring og bygging av velferdsstaten, særleg etter andre verdskrigen, og vidare til nyliberalisme frå rundt 1980. Den faglege utviklinga går frå tidleg byplanlegging til den omfattande samfunnsplanlegginga me har i dag.

                                               

Periodisk køyretøykontroll

Periodisk køyretøykontroll, som òg vert kalla EU-kontroll, er ein regelmessig kontroll av motorkøyretøy, det vil seie bilar av ulike slag, og tyngre tilhengarar til bilar. Meininga med kontrollen er få kartlagt om køyretøyet stettar dei krava som styremaktene har fastsett til køyretøy som skal kunne nyttast i trafikken, altså om køyretøyet er trygt å nytte og ikkje forureinar meir enn det skal. Plikten til å kontrollere køyretøyet fylgjer av lov, og av føresegner i medhald av lova, og i Noreg dessutan av reglar i medhald av EØS-avtala, slik nemninga EU-kontroll på slike kontrollar her i la ...

                                               

Det norske rettssystemet

Konfliktar kan vera av rettsleg type. Dersom partane ikkje greier å inngå forlik, må saka til retten for å bli løyst. Retten tyder i Noreg ofte Forliksrådet. Dét er meir løysingsorientert enn ein vanleg domstol og har som mål få partane til å verta samde. Det er ganske rimeleg å ta ut ein forliksklage, og ein treng ikkje advokat. Dersom båe partar er representerte ved advokat, er det normal praksis å reisa ei stemning direkte for ein vanleg domstol. Då må ein alltid byrja med tingretten. Skulle det gå gale der, kan den tapande parten anka til lagmannsretten, og til høgsterett om det vert n ...

                                               

Det norske Sametinget

Sjå også dei finske og svenske sametinga. Sámediggi, det norske Sametinget, er det øvste organet til samane i Noreg, og har som oppgåve å representera interessene deira. Tinget har i 2019 39 representantar, vald frå 7 valkrinsar over heile landet, av veljarar som står oppført i valmanntalet til Sametinget. Sjølve sametingsbygget ligg i Karasjok i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. I tillegg til det norske sametinget finst det også eit svensk og eit finsk sameting, som på ulike måtar skil seg frå det norske sametinget. Dei nordiske sametinga samarbeider i Samisk parlamentarisk råd, ...

                                               

Samfunnsstraff

Samfunnsstraff er ei form for straff som ein kan dømmast til i staden for fengsel når fengsel ikkje er naudsynt. Samfunnsstraff inneber at den dømte må avtene eit visst tal timar for samfunnet. Straffa kan gå ut på samfunnsteneleg arbeidsteneste, deltaking i eit program eller andre tiltak som kan verke mot ny kriminalitet. Dei lokale friomsorgskontora skal sjå til at samfunnsstraffa vert gjennomført som ho skal.

                                               

Norske styresmakter

Regjeringsadvokaten administrativt. Regjeringa. Statsministerens kontor SMK. Kompetansesenter for urfolks rettigheter. Utlendingsnemda. Pensjonstrygden for sjømenn. Trygdeetaten. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Aetat. Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift. Petroleumstilsynet. Statens helsetilsyn. Arbeidstilsynet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet AID. Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Sosial- og helsedirektoratet. Utlendingsdirektoratet. Trygderetten. Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene. Forbrukarrådet. Edelmetallkontrollen. Statens insti ...

                                     

★ Norsk samfunn

 • ei sitatsamling som gjeld: Samfunn Samfunn i Store norske leksikon, snl.no. samfunn i Nynorskordboka. Temaside: Samfunn Denne samfunnsartikkelen er
 • Postindustrielt samfunn Det postindustrielle samfunnet er ei nemning på eit samfunn som har gått over frå å vera eit industrisamfunn til neste fase
 • også vende tilbake. Innvandrarane i USA grunnla norsk - amerikanske samfunn som har halde på fleire norske tradisjonar sidan. Dei fleste av desse slo seg
 • Norsk misjon og afrikanske samfunn Sør - Afrika 1850 1900 er ei norsk bok som kom ut på Tapir forlag i 1984. Ho utjger første del av den norske versjonen
 • har om lag 100 tilsette. Byrået er delt opp i fem redaksjonar nyheits - samfunns - kultur - utanriks - og sportsredaksjonen. I tillegg kjem lokalkontor i
 • dei lever og lager samfunn og kulturar. I norsk samanheng bruker ein vanlegvis omgrepet om kvalitative og holistiske studie av samfunn og kultur, men i
 • medlemmer under møta vart så gripne at dei skolv. Vennenes Samfunn Kvekerne var eit tidlegare norsk navn på kvekarane. George Fox, som vart fødd i England
 • Nettstaden til Norske arkitekters landsforbund Nettstaden til ektronisk utgåve av Arkitektnytt Denne arkitekturartikkelen som har med samfunn å gjere er ei
 • norske Forleggerforening Stian Johansen 26. mars 2012 Løvåsen ny leder i Forfatterforeningen Bok& Samfunn Henta 12. april 2012. DnF si heimeside
 • Reorganiserte Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage eller Kristi Samfunn er den nest største kyrkja av Siste Dagars Heilage mormonarane Ein oppgjev
 • Norsk Målungdom NMU er ein norsk ungdomsorganisasjon som kjempar for å verje og fremje det nynorske skriftspråket og dei norske dialektane. Organisasjonen
                                     
 • åndsverka som vert skapt og framført, styrke stillinga for kunstmusikken i samfunnet og å tilby ålmenta tilgang til nyskapte verk og kunnskap om verka. Både
 • 2002 for å heve statusen til matematikkfaget i samfunnet Avkastinga av fondet blir tildelt Det Norske Videnskaps - Akademi som òg er ansvarleg for prisvinnaren
 • Eit samfunn der industri er dominerande, vert kalla eit industrisamfunn. Slike samfunn har vore gjennom ein prosess med industrialisering. Eit samfunn der
 • Store norske leksikon, 1. juni 2013, henta 8. januar 2017 Historie, semgjestegard.no, henta 8. januar 2017 Sakshaug, Gaute, Hundre år for samfunn og næring :
 • arbeidsintensiv verksemd til andre delar av verda, har det blitt hevda at samfunn som det norske i dag er post - industrielle etter - industrielle og at arbeidarklassen
 • norske medlemet i CEN og ISO. Ein kan utvikla ein Norsk Standard for dei fleste område i samfunnet frå petroleum, bygg og anlegg til samfunnsansvar og
 • Standsamfunn er eit uttrykk som hovudsakleg vert nytta for å skildre korleis eit samfunn er inndelt reint sosialt. I eit standsamfunn vert enkeltmennesket sin sosiale
 • heilage, ofte kalla mormonarar, er ei fellesnemning for fleire religiøse samfunn som byggjer på læra til den amerikanske predikanten Joseph Smith og profetiane
 • Engels. Kommunisme er òg eit omgrep som vert bruka om det kommunistiske samfunnet eit klasselaust, statslaust fridomssamfunn, og om dei samfunnsformene
                                     
 • har nådd ein viss storleik, produserer samfunnet hannar dronar og kjønnsmodne hoer dronningar Hjå dei norske artane, unnateke gjestemauren, har desse
 • vedkjem byen eller staten handlar om fordelinga av gode og byrder i eit samfunn Vanlegvis meiner ein den fordelinga av gode og byrder som det offentlege
 • ungdomslitteratur til norsk Bastianprisen 2011 Bok og samfunn 30. september 2011. Basitianprisen 2010 er tildelt Isak Rogde Nettstaden til Norsk Oversetterforening
 • menneskerettane og internasjonal rett utgjer dei viktigaste fundamenta for norsk statsform, rettsforståing og lovverk. Grunnlova byggjer på folkesuvereniteten
 • gjekk vekk 1. januar 1878. Medaljen vert delt ut på stiftingsdagen til samfunnet 1. mars. På aversen har medaljen ei framstilling av Palas Athene i lag
 • mv. sentralbankloven hos Lovdata Denne økonomiartikkelen som har med samfunn og Noreg å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å
 • Sosialantropologi frå latin societas, samfunn og frå gresk anthropos, menneske og logos, fornuft er eit fag innan samfunnsvitskapen som studerer
 • tekniske og tilgrensande vitskapar, til beste for det norske samfunnet og for utviklinga av norsk næringsliv Han har fire satsingsområde Betre rekrutteringa
 • del av eit kvinneliv. I jamstilte samfunn er hustrua juridisk jamstilt med ektemannen, men i patriarkalske samfunn kan ho vera økonomisk, juridisk og
 • i Sør - Noreg. Dei første gardane. 1800 - 500 f.Kr. Bronsealderen. Lagdelt samfunn med mektig høvdingklasse. Store gravrøyser. Jordbruksristningar. Havgåande
                                               

Bygdedyret

Bygdedyret er eit omgrep skapt av forfattaren Tor Jonsson, om negative sider av livet på den norske landsbygda. Bygdedyret er blitt kalla "den rurale versjonen av Jantelova". I 2011 avduka Linda Bakke ein skulptur av "Bygdedyret", laga av traktor- og gravemaskindelar, i Hamar.

                                               

Friomsorga

Friomsorga, før i tida Kriminalomsorg i frihet, ligg i Noreg under Kriminalomsorgsdirektoratet i Justis- og beredskapsdepartementet. Den viktigaste oppgåva for friomsorga er å administrere og få til ei trygg og føremålstenleg gjennomføring av straffereaksjonar som samfunnsstraff, soning med elektronisk fotlenke og oppfølging av lauslatne på prøve. I tillegg driv friomsorga med personundersøking etter bestilling frå påtalemakta.

Users also searched:

norsk samfunn,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →