Back

★ Samferdsle i Noreg

                                               

Hans Hagerup Krag

Hans Hagerup Krag var ein offiser, vegingeniør, vegdirektør i Noreg 1874-1904. Hans Peter Krag var far hans. Krag var fødd i Grong. Han gjekk krigsskulen og var artillerioffiser i 1850. Frå 1853 var han vegingeniør i state, og stakk i 1857 ut ruta for Geirangervegen. Krag var kontorsjef i vegdirektoratet frå 1866, sjølv vegdirektør 1874-1904. Han var ein framsynt mann som gjorde særs mykje for samferdsla i Noreg. Mellom anna var han sentral ved etableringa av Haukelivegen mellom Telemark og Odda, ved Strynefjellsvegen i 1894, og lanserte i 1896 planane for Sognefjellsvegen. Han var sentral ...

                                               

Kystverket

Kystverket er ein norsk statleg etat under Fiskeri- og kystdepartementet. Kystverket har eit operativt ansvar for kystforvalting, sjøtryggleik og samferdsle på sjøen langs kysten av Noreg. Kystverket er organisert med eit hovudkontor i Ålesund, fem kystdistrikt med distriktskontor i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg og ei beredskapsavdeling i Horten. Kystverket har 12 større fartøy som vert nytta til nybygging, vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner og merke langs kysten. Kystverket har ansvaret for lostenesta og Trafikksentralar. Kystdirektoratet vart t ...

                                               

Alf Ivar Samuelsen

Alf Ivar Samuelsen frå Flakstad, Nordland) var ein norsk politikar. Han vart innvald på Stortinget frå Nordland i 2005. Han var vararepresentant i perioden 1993–1997. Samuelsen var ordførar i Flakstad i perioden 1986–1987 og fylkesordførar i Nordland 1995-1999. Frå 1999 til 2003 sat han i fylkesrådet for samferdsle. Han pensjonerte seg i 2009. Alf Ivar Samuelsen omkom ei traktorulykke heime på Fredvang i Flakstad den 16. september 2014, 72 år gamal.

                                               

Håkon Kyllingmark

Håkon Olai Kyllingmark var ein norsk offiser, forretningsmann og politikar for Høgre. Han var stortingsrepresentant frå 1953 til -1981 og hadde to ulike statsrådposter, forsvarsminister i 1963 og samferdsleminister 1965-71. si tid som samferdsleminister var han sentral i arbeidet med å bygge flyplassar på kysten av Vestlandet og i Nord-Noreg.

                                               

Horndøla bru

Horndøla bru er namn på to bruer i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane. Bruene kryssar elva Horndøla ved garden Muldsvor nær fylkesgrensa. Den gamle brua er ei 52 meter lang steinbru oppført med tørrmura utkraginsteknikk, truleg bygd i tida 1810–1813 der det før var ei eldre bru av tre og stein. Brua er relativt lang fordi elva på denne staden fløymer utover den flate dalbotnen. Horndøla bru vart ombygd i 1937, med ei 5 meter brei betongplate over brukara. I 1971 vart det bygd ei ny bru på staden, like ved den gamle. Den nye brua er ein del av fylkesveg 60. Gamle Horndøla bru vart restaur ...

                                               

Lotetunnelen

Lotetunnelen er ein 2857 meter lang tunnel på Europaveg 39 i Stad kommune i Vestland. Tunnelen går mellom Nordfjordeid og Svoradalen vest for Lote. Arbeidet med tunnelen begynte i 1959, gjennomslaget kom i 1965, og tunnelen blei opna for trafikk i 1966. Lotetunnelen blei offisielt opna i 1968. Det er krappe svingar i begge endane av tunnelen, og særleg inngangen til tunnelen på Lote-sida blir rekna som eit farleg punkt. Dessutan er tunnelen låg, fire meter, og området ved opninga på Lote-sida er rasfarleg. Som i mange andre tunnelar i Noreg vert bilistane i Lotetunnelen noko plaga med kond ...

                                               

Frosta kommune

Frosta er ein kommune i Trøndelag fylke. Han ligg på halvøya som stikk ut i Trondheimsfjorden, mellom Åsenfjorden og hovudfjorden, og grensar i aust til Levanger kommune. Tautra er ei øy som høyrer til Frosta kommune og ligg i Trondheimsfjorden mellom kommunesenteret Frosta og Leksvik. Hovudnæringa i kommunen er jordbruk. To vegar fører til Frosta, fylkesveg 753 går frå europaveg 6 i Åsen i Levanger til Mostad på Frosta. Denne vegen går gjennom Frostaporten, ein tunell som er 287 meter lang. Den andre vegen er fylkesveg 6818 som går frå Skogn over Ekne og til Juberg på Frosta.

                                               

Susanne Bratli

Susanne Bratli er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho var ordførar i Overhalla kommune frå 1. mai til 1. november 2003, og fylkesråd 2003–2009. I 2009 vart ho vald inn på Stortinget frå Nord-Trøndelag fylke, og er medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Bratli flytta til Namsos knapt eitt år gamal, og voks opp der. Som 13-åring meldte ho seg inn i Namsos AUF. Ho budde i Overhalla frå 1988 til 2006, der ho var ordførar i 2003, og har også vore nestleiar i Nord-Trøndelag Arbeidarparti 1993–1995, og leiar der 1995–1997. Bratli er frå 2006 busett på Steinkjer saman med ...

                                               

Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho har vore vald inn på Stortinget frå Hedmark sidan 2005, og vart på landsmøtet til Arbeidarpartiet i 2009 vald inn i sentralstyret til partiet. Trettebergstuen voks opp på Ridabu i Hamar, og har bakgrunn frå AUF i Hedmark, der ho var leiar 2002–2004. Ho sat i kommunestyret og formannskapet i Hamar frå 1999 til ho vart vald inn på Stortinget i 2005. Trettebergstuen vann 3. plassen på stortingsvalslista til Hedmark Arbeidarparti etter kampvotering mot sitjande stortingsrepresentant Eirin Faldet. Trettebergstuen, som var AUF ...

                                               

Gjøvik

Gjøvik er forretningssentrum for Toten og store delar av Vestoppland, og har sjukehus og universitet no NTNU, tidlegare Høgskolen i Gjøvik. Mustad fabrikker, HOFF Norske Potetindustrier og Hunton fiber held til i Gjøvik. Viktige industrigreiner er særleg jarn- og metallindustri og trevarer. Mustad er i dag kjent som den største fiskekrokprodusenten i verda. Den lokale avisa er Oppland Arbeiderblad og ho har hatt monopol i Gjøvik sidan Samhold / Velgeren gjekk inn i 1998. I 2002 vart Gjøviks Blad etablert som gratisavis i kommunen.

                                               

Ingolf Elster Christensen

Ingolf Elster Christensen var ein norsk jurist, offiser, embetsmann og politikar for Høyre. Christensen var amtmann og fylkesmann i til saman 33 år, og hadde også verv som stortingsrepresentant og statsråd i 1920-åra. Han var justisminister og forsvarsminister. Politisk var han særleg oppteken av forsvar, landbruk og samferdsle. Sommaren 1940 spelte han ei viktig rolle som formann i Administrasjonsrådet og deltakar i riksrådsforhandlingane.

                                               

Vasa

Vasa er ein bykommune i Finland, og administrasjonssenteret i Västra Finlands län. Vasa kommune grensar til kommunane Korsholm og Malax. Vasa er ein tospråkleg kommune med finsk som majoritetsspråk og svensk som minoritetsspråk. I omlanda til Vasa er det svensk som er majoritetsspråk.

                                               

EasyGo

EasyGo er eit fellesføretak mellom Noreg, Sverige, Danmark og Austerrike som gjer det mogeleg å bruke ei og same elektroniske bombrikke i alle land når ein passerer i bompengeanlegg, på ferjer og bruer. Føremålet med EasyGo er at same bombrikke skal kunna nyttast til betaling ved køyring gjennom kva som helst betalingsanlegg gjennom Nord-Europa og Austerrike. EasyGo er basert på DSRC 5.8 GHz mikrobølgeteknikk og det er store skilnader på operatørane. Anlegga har ulik utforming og det finst inga felles EasyGo-skilting, men det finst enkelte fellestrekk.

                                               

Fartsgrenser i Noreg

Fartsgrensene i Noreg er 80 kilometer i timen utanfor tettbygde strok og 50 km i timen i tettbygde strok. Reglane gjeld ferdsel med køyretøy på veg eller område som er ope for alminneleg trafikk med motorvogn. Særskilte fartsgrenser er vist med forbodsskilt, og går frå 10 km i timen til 110 km i timen. Før 2000 var høgeste lovlege fart 90 km i timen på norske vegar. Med skilt i Noreg som viser gatetun er det pålagt å køyre i "gangfart". Køyretøy over 3.500 kg og køyretøy med tilhengar har fartsgrense 80 km i timen også der det er vist høgare fartsgrense med skilt.

                                               

Hurtigruta

Hurtigruta er ei passasjer-, post- og godsrute som siglar frå Bergen til Kirkenes. 11 skip som kvar brukar 11 dagar på ein rundtur betener ruta. Til saman er det 34 stoppestader. Samferdsledepartementet har løyveansvaret for Hurtigruta og kjøper tenester på strekninga i den private leverandørmarknaden. Gjeldande avtale er inngått med reiarlaget Hurtigruten AS for perioden 2012-2019, med opsjon på eitt års forlenging. For perioden 2021-2030 er det inngått avtale med reiarlaga Havila Kystruten AS og Hurtigruten AS for høvesvis fire og sju skip. Hurtigruta er avhengig av statstilskot, og har ...

                                               

Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport, ofte avstytta til SHT og vanlegvis kalla Havarikommisjonen, er ein offentleg fast og ubunden kommisjon som skal granske ulukker og alvorlege hendingar i samband med transport i lufta, på landjorda og på sjøen, og såleis greie ut om tilhøve som kan gjere det mogleg å hindre transportulukker. Kommisjonen skal ikkje take stode til om det ligg føre sivilrettsleg skadebotansvar eller strafferettsleg skuld og ansvar for dei ulukkene som dei granskar, dei strafferettslege vurderingane av ulukker og hendingar er det politiet og påtalemakta som tek seg av. Ins ...

                                               

Vegtrafikklova

Vegtrafikklova er eit sett med reglar som gjeld for ferdsle på veg eller anna område som normalt har trafikk med motorvogn, og for all trafikk med motorvogn uavhengig av om han finn stad på veg eller ikkje. Trafikkreglane er ei forskrift til vegtrafikklova.

                                     

★ Samferdsle i Noreg

 • Samferdsledepartementet har eit overordna ansvar for all samferdsle i Noreg Fagavdelingene i departementet er: Stategi - miljø - og administrasjonsavdelinga
 • samferdsla i Noreg Mellom anna var han sentral ved etableringa av Haukelivegen mellom Telemark og Odda, ved Strynefjellsvegen i 1894, og lanserte i 1896
 • kystforvalting, sjøtryggleik og samferdsle på sjøen langs kysten av Noreg Kystverket er organisert med eit hovudkontor i Ålesund Kystdirektoratet fem
 • 2003 sat han i fylkesrådet for samferdsle Han pensjonerte seg i 2009. Alf Ivar Samuelsen omkom i ei traktorulykke heime på Fredvang i Flakstad den 16
 • såleis stortingsrepresentant i 28 år. Kyllingmark vart fyrst og fremst ein samferdsle - politikar. Bortsett frå eit par år i sjøfarts - og fiskerikomiteen
 • NRK fylkesleksikon: Samferdsle i Hornindal lese på nett 29. mars 2013. Tomasgard, Paul O. 2001 Honndøla bru. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane lese
 • 45  Industri: 9  Bygg - og anleggsverksemd: 7  Handelsverksemd: 9  Samferdsle 6  Andre tjenesteytande verksemd: 24  Vidar Riseth, profesjonell fotballspelar
 • familien sin. Ho vart vald inn i fylkestinget i Nord - Trøndelag i 1995, og i perioden 2003 2007 var ho fylkesråd for samferdsle næring og miljø. Frå 2007
 • samferdsle energi og miljø. Ho har studert statsvitskap, psykologi og public management ved Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Hedmark og Universitetet i
                                     
 • Samhold Velgeren gjekk inn i 1998. I 2002 vart Gjøviks Blad etablert som gratisavis i kommunen. Gjøvik er knutepunkt og sentrum for samferdsle for ein innbyggjarmasse
 • av forsvar, landbruk og samferdsle Sommaren 1940 spelte han ei viktig rolle som formann i Administrasjonsrådet og deltakar i riksrådsforhandlingane.
 • utstyr. Wärtsiläkoncernen har ein mekanisk verkstad i Vasa. Vasa er eit viktig knutepunkt for samferdsle i den vestlege delen av Finland. Byen har jarnbanestasjon
 • i Oslo bystyre i perioden 2007 - 2011, der ho blant anna representerte Raudt i Samferdsle - og miljøkomiteen. Baltzersen har arbeidd som trikkeførar i Oslotrikken
 • 13 Ryfylkevegen. Lysefjordbrua har betra samferdsla i området ved å knyta Forsand og Strand kommune saman med veg. Innbyggjarane i Forsand treng ikkje lenger ta
 • andre statsbankar og lån til prioriterte samfunnsføremål, særleg samferdsle og skular. I heile den tida Postbanken og forgjengarane Norges Postbank og Norges
 • er eit fylke i Noreg Det grensar i aust og nordaust til Trøndelag fylke, i søraust til Innlandet fylke, i sør til Vestland fylke og i nordvest ut mot
 • Rettsvesen Utdanning Kommunikasjon samferdsle og infrastruktur Trygd Den økonomiske politikken er langt på veg grunna i at marknaden styrer seg best sjølv
 • administrasjonssenteret i Trondheim kommune i Trøndelag fylke. Byen ligg kring munningen av Nidelva og er den tredje største byen i Noreg med 207 015 inbyggjarar
 • Fartsgrensene i Noreg er 80 kilometer i timen utanfor tettbygde strok og 50 km i timen i tettbygde strok. Reglane gjeld ferdsel med køyretøy på veg eller
 • sildefiske og seglskutefart. Då oppstod ei rekke nyvinningar i industri og samferdsle som frå 1890 - åra gav støytet til ein kraftig vekstperiode med eit heilt
 • unionen mellom Noreg og Sverige. Det norske friluftslivsåret 2005 blei oppretta som Miljøverndepartementet sitt bidrag til hundreårsmarkeringa I 2005 var det
                                     
 • inntektstap for dei som driv med transport. I tidlegare tider, før det kom vegar, kunne telen letta samferdsla ved at myrar fraus til slik at det vart mogleg
 • forbode i Noreg Inkassosatsene i Noreg blei redusert. Den nye utlendingsloven kom i kraft i Noreg Forskriften om kommunal beredskapsplikt kom i kraft
 • om byen i Noreg For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Bergen fleirtyding Bergen er ein by og administrasjonssenter i Bergen kommune i Vestland
 • tidlegare fylke i Noreg Fylket låg mellom Møre og Romsdal i nord og Hordaland i sør. I aust grensa fylket til Oppland og i søraust til Buskerud. I 2020 vart
 • Grensekonvensjonen mellom Noreg - Sverige og Russland blei underteikna i St. Petersburg. Grensenstrekninga over land mellom Noreg og Russland var dermed avklart
 • vart elektrifisert i 1957. Opphavleg var Vestfoldbanen smalspora, med ei sporvidd på 1067 millimeter. Banen var ein av dei siste i Noreg som vart bygd om
 • saft av nokre overskotsstampar med bær. I dag 2005 er Lerum Fabrikker den største produsenten av ekte saft i Noreg Underhaug Fabrikk A S vart stifta av
 • tapte i fleirpartival til nytt parlament i Kenya. Den katolske kyrkja frikjende formelt Galileo Galilei for påstanden om kjetteri. 1. januar: Noreg var
 • eigentlege vegen i Noreg vart bygd i åra 1625 - 30 mellom Kongsberg og Hokksund. Etter vedtaket av veglova av 1851 vart det meir fart over vegbygginga i alle delar

Users also searched:

samferdsle i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →