Back

★ Norsk natur

                                               

Norsk svarteliste 2012

Norsk svarteliste 2012 var ei oversikt utarbeidd av Artsdatabanken og utgitt under namnet Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Publikasjonen tok opp den økologiske risikoen i norsk natur ved framande artar som har potensiale til å spreie seg i naturen. Artane var plasserte i fem risikotategoriar: Potensielt høg PH 198 artar. Høg HI 11 artar. Ingen kjend risiko NK 366 artar. Særs høg SE 106 artar. Låg LO 399 artar. Frå 2018 blei svartelista avløyst av Fremmedartslista.

                                               

Natur

Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar, som motsetnad til det som er tillært, kunstig eller prega av kultur. Naturomgrepet er kjend sidan den greske antikken. Dei greske før-sokratikarane blei kalla fysikoi, naturforskarar, og brukte ordet fysis om dei iliggjande eigenskapane til plantar, dyr og andre element i verda utviklar på eiga hand. På latin blei det greske omgrepet omsett til natura, som tyder fødsel. I moderne tid er naturvitskap blitt til læra om den fysiske ver ...

                                               

Norsk svarteliste 2007

Norsk svarteliste 2007 er ei oversikt med økologiske risikovurderinger over eit utval framande artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er utgjeven av Artsdatabanken, dei konkrete risikovurderingane er gjort av ei ekspertgruppe med 18 medlemmer frå 6 forskingsinstitusjonar. Norsk svarteliste 2007 er sett opp som eit motstykke til Norsk Raudliste 2006. Lista vart ajourført med Norsk svarteliste 2012. Frå 2018 er lista avløyst av Fremmedartslista. Artsdatabanken har registrert totalt 2483 framande artar av plantar og dyr i norsk natur. Av desse er 217 er risikovurderte i 2007, og ...

                                               

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er Noregs einaste miljøvernfylking for ungdom. NU er ungdomsfylkinga åt Naturvernforbundet, men er sjølvstendig driven. Alle medlemene må vera under 25 år. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Leiar er Ola Skaalvik Elvevold. Natur og Ungdom oppgjev eit medlemstal på om lag 7000. Desse har danna over åtti lokallag i heile landet. Lokallaga har som oppgåve å ta opp miljøsaker der dei bur. Viktige saker er å kjempa mot menneskeskapte klimaendringar, til dømes ved få betre busstilbod slik at fleire kan reisa kollektivt og å hindra bygging av gasskraftverk i Noreg. Dei har ...

                                               

Norsk raudliste for artar 2010

Norsk raudliste for artar 2010 er ei liste som gir ein prognose for kor stor risiko det er for at dei opplista artane vil døy ut i Noreg. Artsdatabankenhar utarbeidd lista som eit verktøy i naturforvaltinga. Lista avløyste Norsk raudliste 2006. Vurderingane er tufta på Den internasjonale naturvernorganisasjonen sine kriterium, sjå den globale raudlista. Arbeidet med Raudlista er utført av 26 ekspertkomitear som til saman har vurdert tilstanden for rundt 21 000artar. Dette er nær halvparten av dei om lag 40 000 artane vi veit finst i Noreg. Totalt for Noreg med havområde og Svalbard er 4599 ...

                                               

Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund, NNV er den eldste og største natur- og miljøvernorganisasjonen i Noreg. Organisasjonen vart stifta 1914 under namnet Landsforeningen for Naturfreding i Norge, og fekk sitt noverande namn etter ei omordning i 1963. Det opphavlege føremålet til Naturvernforbundet var å verne om naturen i landet med eigenarten, dyre- og platelivet der. I dag arbeider organisasjonen med alt som fell inn under det moderne omgrepet som gjeld natur- og miljøvern. Naturvernforbundet driv ei omfattande opplysningsverksemd overfor ålmenta, tek initiativ overfor styresmaktene i natur- og milj ...

                                               

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Ornitologisk Forening er ein ideell samskipnad stifta i 1957 med viktigaste oppgåve å syte for vern av fuglar. Samskipnaden arbeider for vern av naturen, særleg fuglefaunaen, og for å fremme interessa for og betre kunnskapen om fuglar, samt å stimulere til ulike ornitologiske aktivitetar. Han er òg eit bindeledd mellom fugleinteresserte i Noreg. Samskipnaden arrangerer turar og foredrag. NOF er organisert med fylkesvise avdelingar som igjen er delt inn i lokallag med ansvar for lokal drift. Frå 1992 har NOF hatt partnarskap med den internasjonale alliansen av søstersamskipnadar, Bird ...

                                               

Norsk Raudliste 2006

Norsk Raudliste 2006 er eit oversyn over plante- og dyreartar som er vurderte av Artsdatabanken til å stå i fare for å verte utrydda eller utsett for å verte reduserte i stor grad i Noreg over tid, eller er sjeldsynte av naturlege årsaker. Vurderingane er tufta på Den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN sine kriterium, sjå den globale raudlista. Arbeidet med Raudlista er utført av 23 ekspertkomitear som til saman har vurdert tilstanden for rundt 18 500 artar. Dette er nær halvparten av dei om lag 40 000 artane vi veit finst i Noreg. Totalt for Noreg med havområde og Svalbard er 388 ...

                                               

Verdas naturvernunion

Verdas naturvernunion eller Den internasjonale naturvernorganisasjonen er ein internasjonalt organisasjon for naturvern. Han vart skipa i 1948 og har hovudsete i Gland i Sveits. Oppgåva for IUCN er å oppmuntre og påverke avgjerder og å assistere verdssamfunnet til å ta vare på heilskapen og variasjonen i naturen, og å tryggje at utbytting av naturressursar er rettferdig og berekraftig. Han organiserer eit nettverk for miljøarbeidet i meir enn 80 regjeringar, meir enn 110 offentlege byrå og meir enn 800 ikkje-statlege organisasjonar. Nettverket kan engasjere 10 000 frittståande ekspertar og ...

                                               

Artsdatabanken

Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald. Artsdatabanken skal samle all kunnskap om plantar og dyr, det som utgjer det biologiske mangfaldet i Noreg, og forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om norske artar og naturtypar. Artsdatabanken kom i drift i 2005. Artsdatabanken er ein sjølvstendig institusjon, administrativt og fagleg knytt til NTNU ved Vitskapsmuseet, og held til på Gløshaugen i Trondheim. Den norske regjeringa har sett som mål at tapet av artsmangfald i den norske naturen skal stanse før 2010. Ei av dei første oppgåvene Arts ...

                                               

Naturleg drepecelle

Naturlege drepeceller eller NK-celler er ein type cytotoksiske lymfocyttar som er viktige for det medfødde immunsystemet. Rolla til NK-cellene er analog til den hjå cytotoksiske T-celler i det adaptive immunsystemet hjå ryggbeinsdyr. NK-celler responderer snøgt på virusinfiserte celler og tumorvekst, og byrjar kring 3 dagar etter infeksjon. Kvite blodceller reagerer på vevstypeantigen på celleoverflata og set fart i utsleppet av cytokin, som ender i lysering og apoptose. NK-celler er unike fordi dei er i stand til å kjenne att stressa celler i fråveret av antistoff og MHC, som gjev ein myk ...

                                               

Norsk Fjellmuseum

Norsk Fjellmuseum er eit museum i Fossbergom i Lom kommune med utstillingar knytte til den norske fjellheimen og om samspelet mellom menneske og natur og koss dette har utvikla seg frå dei fyrste primitive fangstkulturane til dagens masseturisme, rekreasjon og ressursbruk. Museet husar også den private samlinga til Øystein Mølmen av jaktvåpen og reinsgevir Museet vart etablert i 1994 etter initiativ frå inspektør i DNT, Claus Helberg. Sidan 1997 har museet vore autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen nasjonalpark. Styreleiar er Berit Forbord Moen og dagleg leiar er Mai Bakken.

                                               

Fylkesfugl

Nokre av fylka i Noreg har ein fylkesfugl. Fylkesfuglen kan vere valt ut på fleire måtar, ofte på bakgrunn av ei røysting i media i samband med ein ornitologisk samskipnad. Følgjande fylke har ein fylkesfugl: Aust-Agder: Svarttrost, Turdus merula. Hordaland: Kvitryggspett, Dendrocopus leucotos. Troms: Kjøtmeis, Parus major. Buskerud: Blåmeis, Cyanistes caeruleus. Rogaland: Vipe, Vanellus. Sør-Trøndelag: Havørn, Haliaeetus albicilla. Hedmark: Lerkefalk, Falco subbuteo. Finnmark: Rype, Lagopus sp. Sogn og Fjordane: Gjerdesmett, Troglodytes. Telemark: Linerle, Motacilla alba.

                                               

Pattedyr i Noreg

Pattedyr i Noreg er ei oversikt over pattedyr med ville bestandar på norsk territorium, inkludert Svalbard og Jan Mayen. Menneske og husdyr er ikkje rekna med. Tabellen under er inndelt i ordenar, familiar og artar.

                                     

★ Norsk natur

 • Publikasjonen tok opp den økologiske risikoen i norsk natur ved framande artar som har potensiale til å spreie seg i naturen Artane var plasserte i fem risikotategoriar:
 • Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar
 • Norsk svarteliste 2007 er ei oversikt med økologiske risikovurderinger over eit utval framande artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er
 • òg ein tilsvarande dansk organisasjon som heiter Natur og Ungdom som blei stifta i 1960. Det var Norsk Feltbiologisk Ungdomsforening NFU og Oslo Katedralskoles
 • har òg sett opp ei svarteliste med framande artar som kan spreie seg i norsk natur Utdøydd EX extinct Utdøydd i vill tilstand EW extinct in the
 • tidsskriftet Natur & Miljø og har ein nettstad som er rik på innhald. Sekretariatet ligg i Oslo. Om Naturvernforbundet naturvernforbundet.no på norsk henta
 • katalogisere fotografiske bilete som dokumenterer folk og natur i Noreg heilt fram til i dag. Den norske fotografen Anders Beer Wilse har late etter seg ei fotografisamling
 • viktigaste oppgåve å syte for vern av fuglar. Samskipnaden arbeider for vern av naturen særleg fuglefaunaen, og for å fremme interessa for og betre kunnskapen
 • verte reduserte i stor grad i Noreg over tid, eller er sjeldsynte av naturlege årsaker. Vurderingane er tufta på Den internasjonale naturvernorganisasjonen
 • meir enn 180 land. IUCN tilrår nye medlem på UNESCO si verdsarvliste over natur - og kulturminne. Organisasjonen er òg kjent for arbeidet med å redigere
 • november 2014. tidsskriftet.no Naturlige drepeceller viktig immunologisk førstelinjeforsvar, 2000, Tidsskrift for den norske legeforening Denne medisinartikkelen
 • omsyn til naturmiljøet ved arealplanlegging. Frå 2007 har Artsdatabanken òg gjeve ut ei svarteliste over framande arter i norsk natur Om Artsdatabanken
                                     
 • utstillingar knytte til den norske fjellheimen og om samspelet mellom menneske og natur og koss dette har utvikla seg frå dei fyrste primitive fangstkulturane til
 • rørsla, der beundring for den gamle norske stordomstida blei sameint med bondedyrking og begeistring for norsk natur og folkeliv. Asbjørnsen og Moe sin
 • Pakistansk natur reflekterer eit nokså tørt klima med høge fjell i nord og varmare område i sør. Medan fjellsidene i nord er dekte av skog, er plantelivet
 • Norsk utvandring til Amerika viser til straumen av nordmenn frå Noreg til Nord - Amerika. Utvandringa var særleg stor frå 1820 - talet til 1920 - talet, og
 • Caspari 13. februar 1853 12. februar 1948 var ein norsk diktar som på grunn av sin lyrikk om natur og friluftsliv er blitt kalla fjellpoeten Han er
 • integriteten i norske medium, for med det å styrke og verne om ytringsfridomen, pressefridomen og informasjonsfridomen. Dersom medlemane finn det naturleg å opptre
 • redaktør i Den norske Turistforening sitt tidsskrift Fjell og vidde, og Norges Naturvernforbund sitt medlemsblad Norsk natur no: Natur & miljø Dette
 • er som oftast større område med ein særmerkt, urørt eller særleg vakker natur Yellowstone nasjonalpark i Wyoming i USA vart oppretta 1873 som den fyrste
 • universitetsmuseum under Noregs teknisk - naturvitskaplege universitet NTNU med natur - og kulturhistoriske samlingar og utstillingar. Museet har forskings - og
 • til dømes i ruta EIS 28. Naturleg nok fanst det ingen eigne norske entomologiske tidsskrift dei første åra. Dei første norske entomologiske publikasjonane
                                     
 • møtande vararepresentant er Akhtar Chaudhry. Heidi Sørensen var leiar av Natur og Ungdom frå 1993 til 1994 og Norges Naturvernforbund frå 1995 til 1998
 • Naturlege satellittar er himmellekamar som går i bane kring andre større himmellekamar. Månar er ein type naturlege satellittar. Det er minst 140 månar
 • Norske dialektar er målføre som høyrer inn under norsk Ein kjenner til ulike dialektar i Noreg frå yngre norrøn tid ca. 1050 ca. 1350 og dei ulike
 • Fjellhug natur - og friluftslivlag blei skipa i 1981 og har base i Sykkylven kommune. Fjellhug har gjeve ut Fjellhugboka. Fjellhugboka presenterer detaljerte
 • Norske fjordar er kjende verda over, og står som eit symbol på den norske naturen Det er opp mot 1190 namngjevne fjordar i Noreg, og norskekysten er
 • Fjelstad fødd 17. oktober 1930 er ein norsk naturfotograf og sakprosaforfattar, og ein pioner i å laga film om natur og villdyr for fjernsyn. Han er fødd
 • Aserbajdsjansk natur forandrar seg etter tilhøva i høglandet og låglandet. Landet har Kaspihavet i aust, fjellkjeda Store Kaukasus og Talysj - fjella i
 • Université de Bourgogne. I studietida var ho medlem av sentralstyret i Natur og Ungdom. Perioden 2011 15 arbeidde ho for Miljøstiftelsen Zero. På landsmøtet

Users also searched:

norsk natur,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →