Back

★ Norsk arkitektur

                                               

Arkitektur i Noreg

Arkitektur i Norge har historisk blitt påverka av endra økonomiske føresetnader, teknisk utvikling, demografiske svingingar og kulturelle endringar. Arkitektonisk påverknad frå andre delar av verda er tydelege i store delar av arkitekturen, men desse er ofte blitt tilpassa for å passa til norske klimatilhøve med harde vintrar og sterke vindar. Arkitektoniske trendar i Noreg har òg endra seg parallelt med politiske og sosiale endringar gjennom hundreåra. Allereie på vikingtida hadde snikkararbeidet blitt utvikla til eit sofistikert handverk, som syner att i dei elegant konstruerte langskipa ...

                                               

Arkitektur

Arkitektur er ei nemning for den ytre og indre utforminga av byggverk, bygningar, bruer og andre konstruksjonar, innbu i hus, og planmessig tilforming av terreng i samband med inngrep og utbygging. Faget er rekna både som ein kunst og ein vitskap, ettersom det krev både kunnskap om byggjemateriale og teknikk på den eine sida, og om formgjeving og forståing av bruk og oppleving av byggverket på den andre. Fagfeltet er også knytt til tradisjonar knytt til byggestil frå visse område, tidsrom eller stilperiodar. Ein som har arkitektonisk utforming som yrke, blir kalla arkitekt. Men også byggme ...

                                               

Gotisk arkitektur

Gotisk arkitektur eller gotikk er ein periode innan arkitektur, skulptur og målarkunst, framfor alt i kyrkje- og klosterarkitekturen og den religiøse kunsten, men òg i den verdslege arkitekturen. Gotikken dominerte det katolske Vest-Europa i mellomalderen, frå kring 1150 til kring 1550. Kan hende meir enn noko anna periode innan europeisk kunsthistorie vart gotikken basert på prinsipp for konstruksjonen av bygningane. Byggmeistrane utvikla og kombinerte spissbogar og ribbekrysskvelving på ein ny måte, og nytta kombinasjonar av utvendige pillarar og støttebogar for å take opp sidekraftene f ...

                                               

Bysantinsk arkitektur

Bysantinsk arkitektur er den arkitekturen som utvikla seg i Det bysantinske riket som oppstod etter at Romarriket vart oppdelt i ein vestleg og ein austleg lut, og Konstantinopel vart hovudstaden i det austromerske riket frå år 330 e.Kr. Det er i Konstantinopel dei viktigaste døma på bysantinsk arkitektur er å sjå, med Hagia Sofia som det mest storslåtte. Men bysantinsk kunst og arkitektur prega òg dei områda som no er Bulgaria, Serbia, Russland, Armenia og Georgia, og har på ulikt vis òg gjort seg gjeldande i land i Vest-Europa i gamal og nyare tid. Den tidlege bysantinske arkitekturen er ...

                                               

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er eit norsk statleg museum skipa i 2003 ved ei samanslåing av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillingar.

                                               

Romansk stil

Romansk stil eller romansk kunst er eit lite presist kunsthistorisk omgrep som vert nytta om den før-gotiske arkitekturen, skulpturen og biletkunsten i Vest-Europa, og har såleis med ein fase av mellomalderens kunst å gjere. Somme nyttar omgrepet om ein periode som strekkjer seg frå 600 - 700-talet til om lag slutten av 1100-talet. Men det mest vanlege er å avgrense omgrepet til berre å gjelde den arkitekturen, skulpturen og biletkunsten som skriv seg frå 1000- og 1100-talet. I somme høve vert då omgrepa førromansk stil eller førromansk kunst nytta om kunsten frå den eldre parten av den eu ...

                                               

Jiri Havran

Jiri Havran er ein norsk-tsjekkisk fotograf og forleggjar, busett i Oslo. Jiri Havran vart fødd i Teplice i noverande Tsjekkia. Han kom til Noreg i 1974, og har etter kvart etablert seg som ein mykje nytta arkitektur-fotograf, og har bidrege til ei rekkje bøker. Han er utdanna frå Sogn vidaregåande skule, og debuterte med separatutstilling i Preus Fotomuseum i 1982. Han deltok på Haustutstillinga i 1984 og fleire påfølgjande år.

                                               

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon er ein norsk studentorganisasjon som er eit resultat av ei samanslåing av Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion. Den formelle etableringa av den nye organisasjonen fann stad 1. juli 2010. NSO har vel 200 000 kollektivt tilslutta studentar ved norske universitet og høgskular.

                                               

Norske arkitekters landsforbund

Norske arkitekters landsforbund, forkorta NAL, er ein interesseorganisasjon for universitets- og høgskuleutdanna arkitektar i Noreg. Organisasjonen vart skipa i 1911. I 2009 har NAL i overkant av 40 00 medlemmer og av dei er vel 650 studentmedlemmer. NAL har 14 lokallag. Norske arkitekters landsforbund gjev ut tidsskrifta Arkitektnytt, Arkitektur N tidlegare Byggekunst og Norske Arkitektkonkurranser.

                                               

Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum i Stavanger vart opna den 20. mai 1999. Utsjånaden til museumsbygget er spesiell, og har på grunn av arkitekturen vorte eit landemerke i hamneområdet i Stavanger. Sett frå hamna og sjøen minner museet om ein liten oljeplattform. Utstillingene i museet fokuserer på utaskjærs petroleumsverksemd i Nordsjøen.

                                               

J.C. Dahl

Han blir rekna som den første norske biletkunstnaren som kunne måla seg med europeiske meistrar, og som ein av grunnleggjarane av den nasjonalromantiske kunsten som oppstod ved byrjinga av 1800-talet. Dahl blei fødd i Bergen i 1788 som den eldste av fleire søsken. Far hans Claus Dahl var fiskar og flyttmann. I.C. Dahl skulle eigentleg bli handverksmålar, men etter kvart som talentet hans blei oppdaga, blei han hjelpt økonomisk av Lyder Sagen slik at han kunne gå på teikneskule. Dahl studerte mellom anna hjå Johan F. L. Dreier og seinare på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. I K ...

                                               

Houens fonds diplom

Houens fonds diplom er den eldste arkitekturprisen i Noreg, oppretta i 1893. Fullt namn er Anton Christian Houenfond til ferdige bygningar eller bygningsgrupper i Norge oppført etter 1. januar 1904, eller til ikkje oppførte bygningsprosjekter. Houens fonds diplom er ei ærespris som det ikkje fylgjer penger med, men det aktuelle byggverket blir pryda med ein plakett av bronse.

                                               

Brakakledning

Brakakledning er ein måte å kle stavbygde vegger på, der det vert nytta brakakvistar heller enn bord. Det er i hovudsak ein vestlandsk skikk, og ein byggjemåte som har vore nytta frå førhistorisk tid og, sume stader, fram til mellomkrigstida. Veggen vert bygt ved at tilkappa kvistar vert fletta mellom stokkar. Kvistane har baret på. Det går om lag 200 kvistar på ein kvadratmeter, og difor gjerne 25 000 kvistar på ei løe. Kvistane vert tredd for hand, og arbeidet er tidkrevjande. Resultatet vert ein ikkje-berande vegg som er vasstett, men haldbar og luftig.

                                               

Groschmedaljen

Groschmedaljen er ein norsk arkitekturpris oppretta i januar 2001, på 200-års dagen for fødselen til Christian Heinrich Grosch. Prisen blir delt ut kvart anna år av Groschselskapet. Medaljen er utforma av Ingrid Austlid Rise.

                                               

Høgsetetavle

Høgsetetavle er ein type norsk folkekunst i form av eit dekorativ tavle til å plassera bak høgsetet i eit gardshus. Høgsetetavla er knytt til den tradisjonelle innreiinga av ei norsk bondestove, med veggbenk i vinkel, langbord og kråskap i eit hjørne. Tavla var eit av fleire veggfelt i rom der dei var dekte med tavlepanel eller fyllingspanel. Ho høyrde til i kroken mellom vindauget og kråskapet. Ei høgsetetavle kan ha religiøst eller verdsleg motiv. Tavla kan ha eitt eller fleire bilde og eventuelt tekst.

                                               

Jærhus

Jærhus er ein type hus som er rekna som typisk for Jæren i Rogaland fylke. Hustypen vart mykje brukt fram mot byrjinga på 1900-talet. Etter kvart vart hustypen rekna som gamaldags, og mange slike hus vart rivne for å gje rom for meir moderne typar. Det finst truleg berre noko over 100 jærhus att. Få av desse er frå tida før 1800, og få er tekne vare på i opphavleg stil. Husa vart bygde der landskapet kunne gje ly for vinden. Husa vart helst plasserte slik at vinden frå nordvest trefte gavlen, der skutar av stein tok av for det verste. Ein skut er eit utbygg på kvar side av huset. Ein skut ...

                                               

Bygningstypen lån

Lån, også kjend som trønderlån og nokre gonger nordmørslån og namdalslån, er det tradisjonelle våningshuset på mellomstore og større gardar i Trøndelag og på Nordmøre. Låna er smal og lang. Lengda på kortveggen er avgrensa av lengda på tømmerstokken, ofte ikkje meir enn 5–6 meter. Huset kan utvidast ved å byggje på i lengda, og det finst trønderlåner som er meir enn 40 m lange. Trønderlåna har normalt to etasjar og ståande panel, og det er vanleg med fleire bueiningar der ulike generasjonar og andre slektningar bur. Forutan i Trøndelag og på Nordmøre finst det også trønderlåner i grenseomr ...

                                               

Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening er ein landsorganisasjon for norske interiørarkitektar og møbeldesignerar / møbelteiknarar. Laget blei stifta 29. mai 1945 som Norske interiørarkitekters landsforening. For å bli godkjent som medlem må ein person ha ei særskild utdanning. Medlemmane kan bruka førebokstavane MNIL, ei nemning som er verna, til forskjell frå titlar som interiørarkitekt eller interiørkonsulent. NIL er medlem av International Federation of Interior Architects / Designers IFI. Denne organisasjonen har følgjande definisjon av ein kvalifisert interiørarki ...

                                               

Seter

Seter eller støl er eit fjøs med tilhøyrande bustadshus som høyrer til ein gard, men som ligg langt vekk frå garden, og er meint for å nytte ut dei beita i fjell- eller skogsområda som elles ikkje kunnne nyttast om dyra hadde stått på garden. Setrene eller stølane vart til vanleg berre nytta i sommarsesongen. Setre eller stølar har det vore på fjellet, som til dømes i Vestlandsfjella og i fjellstroka mellom dalane på Austlandet, men òg i til dømes i skogsområda på Austlandet. Flyttinga av dyr og utstyr frå garden og opp til setra på forsommaren og attende om hausten, gjekk ofte i uvegsamt ...

                                               

Stabbur

Eit stabbur, òg kalla bur, stolpehus og stolpebu, er ein liten bygning som primært vert bruka til lagerplass for mat, klede og andre ting ein ikkje vil at mus, rotter og andre dyr skal ha tilgang til. Eit stabbur står på stavar av tre eller stabbar av stein i staden for å stå over ein kjellar, på grunnmur eller rett på bakken. Visse typar toetasjes stabbur blir mange stader kalla stabbursloft eller loft. Stabbur er svært vanlege i nordskandinavisk, samisk, austersjøfinsk og nordvest-russisk kultur, men finst òg mellom anna i Alpane, nordvest på Iberiahalvøya og blant indianarar i Alaska. B ...

                                               

Statens byggeskikkpris

Statens byggeskikkpris er ein årleg norsk pris som vert gjeven som honnør for god arkitektur. Prisen kan gjevast til personar eller til private eller offentlege verksemder som har gjeve eit bidrag til monaleg å fornye, utvikle eller heve standarden på den ålmenne byggjeskikken i landet gjennom planlegging eller bygging. Det vert lagt vekt på nye idear og teknologi, at bygningane er tilpassa natur- og kulturlandskapet og dessutan gjer sitt til å skape ein lokal identitet. I den seinare tida er det òg vorte lagt vekt på at det er vald miljøvennlege og energisparande løysingar, og at det er v ...

                                               

Stavkyrkje

Stavkyrkje er ei kyrkje bygd av tre med ein berande konstruksjon av stavar som står på liggande sviller eller syllstokkar og ber stavlegjer. Dei konstruktive ledda i veggen dannar rammer med ei utfylling av ståande plankar eller tiljer. Kyrkjetypen har fått namn etter dei berande stavane, som ein finn i hjørna og under det heva midtrommet på mastestavkyrkjene, og i hjørna og eventuelt som mellomstolpar i veggene i dei einskipa stavkyrkjene Hjørnestavane dannar ei veggramme som vart fylt med ståande bord. Sjølv om slike trekyrkjer var vanlege i Nord-Europa i tidleg mellomalder, vart det i N ...

                                     

★ Norsk arkitektur

 • delar av verda er tydelege i store delar av arkitekturen men desse er ofte blitt tilpassa for å passa til norske klimatilhøve med harde vintrar og sterke
 • arkitektur i Nynorskordboka. arkitektur i Store norske leksikon, snl.no. Commons har multimedia som gjeld: Arkitektur Denne kunstartikkelen er ei spire
 • Gotisk arkitektur eller gotikk er ein periode innan arkitektur skulptur og målarkunst, framfor alt i kyrkje - og klosterarkitekturen og den religiøse
 • Bysantinsk arkitektur er den arkitekturen som utvikla seg i Det bysantinske riket som oppstod etter at Romarriket vart oppdelt i ein vestleg og ein austleg
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er eit norsk statleg museum skipa i 2003 ved ei samanslåing av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet
 • lite presist kunsthistorisk omgrep som vert nytta om den før - gotiske arkitekturen skulpturen og biletkunsten i Vest - Europa, og har såleis med ein fase
 • Havran i Fotografregisteret. arkifoto.no - ein biletdatabase over norsk arkitektur fotografert av Jiri Havran eit samarbeid mellom Arkitekturmuseet
 • studentar ved norske universitet og høgskular. Per 22. november 2017 hadde NSO medlemslag ved følgende utdanningsinstitusjoner: Arkitektur - og designhøgskolen
 • NAL har 14 lokallag. Norske arkitekters landsforbund gjev ut tidsskrifta Arkitektnytt, Arkitektur N tidlegare Byggekunst og Norske Arkitektkonkurranser
 • Norsk Oljemuseum i Stavanger vart opna den 20. mai 1999. Utsjånaden til museumsbygget er spesiell, og har på grunn av arkitekturen vorte eit landemerke
 • kunst, arkitektur og design Bugten ved Napoli set fra en grotte frå 1821 Olje på lerret 22, 2 x 33, 4 cm Thorvaldsens Museum Skibbrudd ved den norske kyst
 • enebolig, Asker Space Group Arkitekter Operaen i Bjørvika Snøhetta arkitektur og landskap Veiskillet boliger for bostedsløse, Trondheim sivilarkitekt
                                     
 • ornamentikk. Motivet er kjend frå gresk og romersk arkitektur og seinare i kyrkjeinteriør, og i norsk samanheng i ulike former for folkekunst som treskjering
 • Ein arkitekt høyrer til ei fagretning som praktiserer arkitektur kunsten og vitskapen om bygningskonstruksjon I praksis tyder det at ein arkitekt prosjekterer
 • arkitektur Gresk skulptur Romersk kunst Romersk arkitektur Tidleg kristen kunst Bysantinsk kunst Bysantinsk arkitektur Mellomalder Romansk arkitektur
 • arbeidet blei ikkje sluttført. I 2007 samla Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design saman alt eksisterande filmateriale og starta eit prosjekt for
 • neoklassisisme, novantikk eller nyantikk, er ei stilretning innanfor kunst, arkitektur og kunsthandverk i Europa og Amerika. Retninga tok utgangspunkt i kunsten
 • nazistane i 1933. Bauhaus har hatt stor innverknad på moderne kunst og arkitektur Skulen dreiv i hovudsak med utdanning av arkitektar, men det var òg ei
 • Statens håndverks - og kunstindustriskole og sentral i oppbygginga av ein norsk arkitektur 15. november 1912 vart han utnemnd til Noregs første riksantikvar
 • spelekonsollen frå Sony til å stø x86 - 64 prosessor - arkitektur og gjekk seg dermed bort frå Cell - arkitekturen som var i PlayStation 3. Bakgrunnen for dette
 • for bygget var Link Arkitektur Kyrkja tok over etter Ræge kapell. Ræge kyrkje har 300 sitjeplassar. Ræge kirke frå Link Arkitektur Ræge kyrkje frå Kyrkjesøk
 • skapande kunst, som bildekunst og arkitektur Samstundes vil ofte fleire ulike kunstformer gå over i kvarandre. Arkitektur Bildekunst Fotografi Grafikk Installasjon
 • på bokmål, den 11. november 2019. Denne militærartikkelen som har med arkitektur å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han
 • Autoritetsdata WorldCat Store Norske leksikon GND LCCN
                                     
 • religiøse byggverk. Link arkitektur om Ålgård kyrkje Archmarathon Awards 2016: Religious buildings Kyrkjesøk Ålgård kirke LINK arkitektur om Ålgård kyrkje Ålgård
 • baldakin  epitaf  sakrarium  sedilia  pipeorgel Periodar: Tidleg kristen arkitektur bysantinsk  romansk  gotikk  stavkyrkje  renessanse  barokk  rokokko 
 • kulturhistorikarar undersøkjer kan vere både daglegdagse forhold, kunst, arkitektur religiøse og andre åndelege forhold og immateriell kultur. Innan faget
 • på funksjonalisme i arkitekturen Modellen fekk namnet RIKS Den fyrste raude telefonkiosken blei sett opp på kaia til Den norske Amerikalinje i 1933
 • Sunnmørskyrkjene - historie, kunst og arkitektur foto: Per Eide Bla: Larsnes Om Hareid kyrkjelyd på nettstaden til Den norske kyrkja Kart frå 1979 som viser
 • Modernismen i Noreg blomstra også i samband med Profil - gruppa på 1960 - talet. Arkitektur Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Gunnar Asplund, Arne Korsmo Målarkunst:
                                               

Høgstove

Høgstove er ein tradisjonell norsk våningshustype i to etasjar der romma i andre etasje er forbunde med ein svalgang. Som regel var andre etasje mest brukt som gjesterom.

Users also searched:

norsk arkitektur,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →