★ Free online encyclopedia. Did you know? page 35

                                               

Forspelet til Charles Darwin sin evolusjonsteori

Forspelet til Charles Darwin sin evolusjonsteori handlar om idéskaping og arbeid som gjekk føre seg i tida før 1858, og om samarbeidet mellom Charles Darwin og fleire andre vitskapsfolk som overtydde Darwin om at teorien hans om danning av biolog ...

                                               

Sjøfuglar

Sjøfuglar er fuglar som har tilpassa levemåten til det marine miljøet. Jamvel om sjøfuglar varierer mykje i levemåte, åtferd og fysiologi, demonstrerer dei ofte konvergerande evolusjon. Med felles miljøutfordringar, og nisjar i næringstilgang har ...

                                               

Vadefuglar

Vadefuglar er ei nemning som vert nytta for fuglane i ordenen Charadriiformes som ikkje er marine sjøfuglar med symjeføter. Sistnemnte er joar, måsar, terner, saksenebb og alkefuglar. Dessutan brakksvaler og krabbeetar som har likskap med vadefug ...

                                               

Fleirartsflokk

Ein fleirartsflokk, blanda flokk eller uformelt ei fuglebølgje, er ein fugleflokk av ulike artar, som samlar seg og flyttar saman frå stad til stad medan dei beiter. Dei er vanlegvis insektetande fuglar. Dette fenomenet er ulikt frå samlingar av ...

                                               

Rovfuglar

Rovfuglar er fuglar som i regelen jaktar føde i flukt eller med åtak frå lufta, med hjelp av spesialiserte sansar, særskilt synssansen. Dette er fuglar som jaktar virveldyr, inkludert andre fuglar. Klørne og nebba har tendens til å vere relativt ...

                                               

Vassfuglar

Vassfuglar er fuglar som i lengre eller kortare periodar er knytt til vatn eller våtmark. Såleis vil vassfuglar òg femne om fuglar som i somme tilfelle blir kalla våtmarksfuglar. Omgrepet vassfugl er mykje brukt i forvaltinga, men det finst få, o ...

                                               

Petrellar

Petrellar er ei gruppe av sjøfuglar innanfor ordenen stormfuglar, Procellariiformes. Definisjonen er omdiskutert, gruppa er ikkje rekna som eit takson, jamvel om somme avgrensar petrellane til slekta Pterodroma av stormfuglfamilien. Petrellar kan ...

                                               

Evolusjonen av fuglar

Evolusjonen av fuglar er trudd å ha byrja i den geologiske perioden jura, for ca. 200 til 146 millionar år sidan. Dei tidlegaste fuglane stammar frå ein klade av theropode dinosaurar nemnt Paraves. Fuglar er kategorisert som ein biologisk klasse, ...

                                               

Itháki

Itháki eller Ithaka, er ei av dei joniske øyane i Hellas. Ho ligg utanfor nordaustkysten av Kefaloniá og har eit flatevidd på 96 km² og om lag tre tusen innbyggjarar. Øya var tidlegare ein kommune i prefekturet Kefaloniá, men frå 2011 er Itháki d ...

                                               

Nunavut

Nunavut er det største og yngste av territoria i Canada. Det blei delt frå Nordvestterritoria i 1999 medan dei faktiske grensene blei fastlagde i 1993. Territoriet omfattar nesten 25 % av dei kanadiske landområda. 80 % av innbyggjarane er inuitta ...

                                               

Øya Storbritannia

Øya Storbritannia er den største av Dei britiske øyane, og ligg mellom fastlands-Europa og Irland. Øya utgjer størstedelen av landområdet til Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, som på norsk som regel vert kalla Storbritannia. P ...

                                               

Stillehavet

Stillehavet er eit av verdshava. Med ei flatevidd på om lag 180 millionar km² dekker det halvparten av havflata i verda, og er dermed det aller største havet. Stillehavet grensar mot Sørishavet i sør og møter Polhavet i nord gjennom Beringsundet. ...

                                               

Monach Islands

Monach Islands, òg kalla Heisker, er ei øygruppe vest for North Uist i Ytre Hebridane i Skottland. Øyane må ikkje forvekslast med Hyskeir i Indre Hebridane eller Haskeir som òg ligg utanfor North Uist og som ein kan sjå frå øygruppa.

                                               

Lésvos

Lésvos, òg kalla Lesbos, er den tredje største øya i Hellas og høyrer til Dei nordegeiske øyane i Egearhavet. Øya er òg den åttande største i Middelhavet med eit areal på 1 630 km² og 320 km kystlinje. Tidlegare hadde Lésvos 13 kommunar og var i ...

                                               

Folégandros

Folégandros, òg kalla Pholegandros, er ei øy i Hellas som høyrer til Kykladane i Egearhavet. I lag med Síkinos, Íos, Anáfi og Santoríni dannar ho den sørlege delen av øygruppa. Ho har eit areal på 32 km² og 765 innbyggjarar. Øya har tre små lands ...

                                               

Kefaloniá

Kefaloniá, òg kalla Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av Dei joniske øyane i Hellas med eit areal på 688.8 km². Tidlegare var Kefalοniá, saman med naboøya Itháki, administrert som ein del av prefekturet Kefaloni ...

                                               

Saint Kitts og Nevis

Saint Kitts og Nevis er ein øynasjon i Karibia. Han er den minste sjølvstendige staten i Amerika både i folketal og utstrekking og utstrekking. Hovudstaden Basseterre ligg på den største øya, Saint Kitts. Denzil Douglas er statsminister i landet. ...

                                               

Provinsen Magallanes

Magallanes er ein av dei fire provinsane i Región de Magallanes y de Antártica Chilena i Chile. Provinsen dekkjer den sørlegaste delen av Fastlands-Chile, heilt ned til Magellansundet i tillegg til dei nordlegaste av øyane i Eldlandet. Dei størst ...

                                               

Stockholms skjergard

Stockholms skjergard er den største skjergarden i Sverige og ein av dei største i Austersjøen, for ikkje å seie verda. Han strekkjer seg frå Stockholm og kring 60 km ut i Austersjøen. Drygt 24 000 øyar, holmar og skjer ligg utanfor kysten av Uppl ...

                                               

Tínos

Tínos er ei øy i Hellas som høyrer til Kykladane i Egearhavet. I antikken vart Tínos kalla Ophiussa og Hydroessa. Dei næraste øyane er Ándros, Dílos og Mýkonos. Ho har eit areal på 194 km² og eit folketal på rundt 8 500 innbyggjarar. Tínos er frå ...

                                               

Buys-Ballot-lova

Buys-Ballot si lov er i meteorologi ei lov som seier: "Viss ein på den nordlege havkula står med vinden i ryggen, så har ein eit lågtrykk til venstre for seg." Med andre ord så strøymer lufta mot klokka rundt eit lågtrykk på den nordlege halvkula ...

                                               

Passatvind

For bilen sjå Volkswagen Passat Passatvind er eit vindmønster ein finn i tropiske strøk på begge sider av ekvator. Han er ein vedvarande vind som bles frå høgtrykk i subtropiske område til lågtrykksområdet rundt ekvator. Passatvinden bles hovudsa ...

                                               

Sibirhøgtrykket

Sibirhøgtrykket er ein massiv og ofte svært kald og tørr luftmasse som oppstår over Eurasia store delar av året. Høgtrykket er kraftigast om vinteren når lufttemperaturen nær senteret av høgtrykket er lågare enn −40 °C. Trykket i havnivå er ofte ...

                                               

Polarlys

Polarlys er eit naturfenomen som oppstår når solvinden er kraftigare enn normalt, med store elektriske utladingar som slynger elektrisk ladde partiklar mot jorda. Når desse partiklane kolliderer med, og ioniserer, luftmolekyl i den ytre delen av ...

                                               

Lågtrykk

Eit lågtrykk er eit område der det atmosfæriske lufttrykket er lågare enn i dei omliggande områda. Tropiske stormar, ekstratropiske syklonar, subpolare syklonar og subarktiske syklonar er alle former for lågtrykk.

                                               

Polarfronten

Polarfronten er grenseområdet mellom dei polare cellene og ferrelceller på kvar halvkule. Denne grensa markerer eit skarpt temperaturskilje mellom den kalde polarlufta og varm subtropisk luft. Denne temperaturskilnaden inneber mykje potensiell en ...

                                               

Desember

Desember er den tolvte og siste månaden i den julianske og gregorianske kalenderen. Namnet kjem frå latin decem, ‘ti’, ettersom han opphavleg var den tiande månaden i det romerske året. På den nordlege halvkula fell vintersolkverv, den mørkaste d ...

                                               

Lyra

Lyra er eit stjernebilde på den nordlege himmelhalvkula. Det var eit av dei 48 stjernebileta som astronomen Klaudios Ptolemaios skreiv ned på 100-talet og er eit av dei 88 stjernebileta i dag. Den mest kjende stjerna, Vega ligg i hjørnet av Somma ...

                                               

September

September er den niande månaden i den julianske og gregorianske kalenderen og har 30 dagar. Opphavleg var september den sjuande månaden og har namn etter latin septem, som tyder ‘sju’.

                                               

Nordleg piggål

Nordleg piggål er ein piggål-art som lever bentisk på djupner frå 125-2500 m i alle verdshav. Trass i namnet er arten utbreidd både på den nordlege og den sørlege halvkula. Arten vert stundom observert ved norskekysten, men det er ikkje ofte.

                                               

Førkolumbisk

Termane førkolumbisk og prekolumbisk vert nytta til å referere til kulturane i "den nye verda" i tida før Europa gjorde monaleg påverknad på desse kulturane. Medan førkolumbisk reint teknisk skildrar tidsbolken før Christopher Columbus landa i Ba ...

                                               

Hellenisme

Hellenisme er ein kultur som oppstod i riket Aleksander den store samla frå år 330 f.Kr. Kulturen kombinerte greske og orientalske element, og skapte eit intellektuelt klima dominert av gresk språk, litteratur, vitskap og filosofi. Gjennom hellen ...

                                               

Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer

Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer er ei salmebok som vart utvikla av biskop Ludvig Harboe og Ove Høegh-Guldberg og autorisert i 1778.

                                               

Jubail

Jubail er ein by i Austprovinsen i Saudi-Arabia ved kysten av Persiabukta. Her ligg det største industriområdet i Midtausten og eit av dei største industriområda i verda. Han er heimstaden til det største petrokjemiske selskapet i Midtausten og d ...

                                               

Nyttår

Nyttår eller nyår er feiringa av overgangen mellom to år. Alle kulturar som måler tid i år, har ei eller anna form for nyttårsfeiring. Feiringa kan innebera eit oppgjer med det gamle og planar eller gode ønske for det nye. I tillegg held ein gjer ...

                                               

Epidemi

Epidemi er eit utbrot av ein smittsam sjukdom som raskt fører til mange sjukdomstilfelle ei befolkning. Epidemi viser eigentleg berre til slike sjukdommar blant menneske, tilsvarande hending for dyr heiter epizooti. Ein epidemi som spreier seg ov ...

                                               

Råkefuglar

Råkefuglar er ein biologisk orden av fargerike fuglar som er nært i slekt med sporvefuglar. Ordenen inkluderer mellom anna isfuglfamilien, motmotar, råkar og bietarar. Dei er vanlegvis syndaktyle – hos dei fleste artar er dei to ytre tærne vaksne ...

                                               

Nyttårsdag

Første nyttårsdag eller nyårsdag den 1. januar er den første dagen i det nye året etter den mest utbreidde tidsrekninga i verda, den gregorianske kalenderen. 1. januar er heilagdag ei rekkje land, og er flaggdag i alle landa i Norden. Det knyter ...

                                               

Kondorar

Kondorar, Cathartidae, er ein biologisk familie med sju artar med leveområde avgrensa til varme og tempererte område av Amerika. Familien er den einaste medlemmen i ordenen Cathartiformes etter Clementslista. Denne fuglegruppa er òg kalla vestgri ...

                                               

John Cockcroft

Sir John Douglas Cockcroft var ein britisk fysikar. Han vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 1951 saman med Ernest Walton "for pionerarbeidet deira med omdanning av atomkjerner med kunstig akselererte atompartiklar".

                                               

Mimus

Dette er 14 artar med mange fellestrekk. Alle er mellom 20 og 30 centimeter i kroppslengd, mange i området rundt 25-27 cm og med kroppsvekt rundt 50-60 gram. Storleiken er om lag som storleiken på raudvengtrast, men Mimus -spottefuglar har slanka ...

                                               

Sørekvatorialstraumen

Sørekvatorialstraumen er ein havstraum i Stillehavet, Atlanterhavet og Indiahavet som renn frå aust til vest mellom ekvator og om lag 20 ºS. I Stillehavet og Atlanterhavet strekkjer han seg over ekvator til om lag 5 ºN. På den sørlege halvkula er ...

                                               

Seikval

Seikval, Balaenoptera borealis, er ein bardekval i finnkvalfamilien. Han finst i alle verdshava. Seikval vart fanga i britiske og norske farvatn før Den andre verdskrigen, men førekjem no berre sporadisk i norske farvatn. Det finst større bestand ...

                                               

Vestavindsbeltet

Vestavindsbeltet er område på begge jordhalvkulene mellom om lag 35. og 65. breiddegrad der det stort sett bles vindar frå vest. Beltet er sterkast utvikla på den sørlege halvkula. Vestavindsbeltet grensar mot tropane av det subtropiske høgtrykke ...

                                               

Nettet

Nettet er eit stjernebilde på den sørlege himmelhalvkula. Stjernebiletet er mest synleg mellom oktober og desember, men er ikkje synleg på midlare og høgare breiddegrader på den nordlege halvkula.

                                               

Bordet

Bordet eller Taffelberget er eit stjernebilde på den sørlege himmelhalvkula. Utanom stjernebiletet Oktanten, der sørpolen ligg, er dette det mest sørlege stjernebiletet. Det er derfor så godt som ikkje mogeleg å sjå frå den nordlege halvkula. Uta ...

                                               

Kontinentalklima

Polarklima vert omdirigert hit, sjå òg arktisk klima. Kontinentalklima, polarklima eller innlandsklima ein type klima ein vanlegvis har i indre område av store kontinent på midlare breidder på den nordlege halvkula. Dette er klimagruppe D i Köppe ...

                                               

Oktanten

Oktanten er eit stjernebilde rundt sørpolen på himmelkvelvinga. Stjernebildet er oppkalla etter måleinstrumentet oktant. Stjernebiletet vart konstruert av Nicolas Louis de Lacaille på 1700-talet. Oktanten er kjend for at den sørlege himmelpolen l ...

                                               

Ellsworth Mountains

Ellsworth Mountains er den høgaste fjellkjeda i Antarktis, og dannar ei 360 km lang og 48 km brei rekkje av fjell frå nord til sør på vestsida av Ronne isbrem. Dei vert kryssa av Minnesotabreen som skil Sentinel Range i nord frå Heritage Range i ...

                                               

Astronomisk middag

Middag er det tidspunktet i løpet av døgnet då sola står høgast på himmelen, det vil sei på den nordlege halvkula passerer meridianen i sør, og på den sørlege halvkula i nord. Sann middag refererer til den verkelege sola, medan middelmiddag syner ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →