★ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

                                               

I manns minne

I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet er ein bokserie frå Det Norske Samlaget som kom ut frå 1967 til 1975. Bøkene består av svar frå ei skrivetevling som Nasjonalforeningen for folkehelsen lyste ut i 1964, der dei bad folk som var fødde ...

                                               

Bolstadøyri bedehuskapell

Bolstadøyri bedehuskapell står på Bolstadøyri inst i Bolstadfjorden i Voss herad i Vestland, og vart innvigd som bedehus i 1889. Huset vart vigsla som kapell i 1926. Kapellet er bygd i tre og vart påbygd i 1922 og 1960. Det er eigd av Bolstadøyri ...

                                               

Jordalen kapell

Jordalen kapell ligg på Øyane i Jordalen nordaust i Voss herad i Vestland, og er eit vigsla rom i sokkeletasjen i Jordalen skule. Kapellet vart vigsla til kyrkjeleg bruk i 1977, og vert drive av bygdefolket i Jordalen. Før den noverande skulen va ...

                                               

Ida Lorentzen

Ida Lorentzen er ein norsk kunstmålar som særleg har gjort seg kjend for måleri av mennesketomme realistisk framstilte interiør prega av fargetonar og lys- og skuggeverknader som appellerer til kjenslene. Ho har dessutan måla fleire portrett, mel ...

                                               

Oddleif Olavsen

Ordførar i Bodø i perioden 1995-1999. Fylkestingsrepresentant for Nordland Høgre i perioden 2003-2007. Bystyrerepresentant for Bodø Høgre i perioden 1991-1995. Bystyrerepresentant for Bodø Høgre i perioden 1995-1999.

                                               

Unni Askeland

Unni Askeland er ein norsk biletkunstnar. Ho har hatt ei rekkje separatutstillingar og delteke på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Norske Bilder. Askeland har også vist bilete i Göteborg, København, Amsterdam og New York. Kunsten hennar ...

                                               

Jim Bengston

Jim Bengston er ein amerikansk fotograf og biletkunstnar, busett i Noreg. Bengston voks opp i Chicago-området i USA. Han studerte litteratur ved Lake Forest College 1964, og var innom Princeton University. Deretter tenestegjorde han som fotoassis ...

                                               

Breiflabb

Breiflabb eller tradisjonelt marulk er ein botnfisk i breiflabbfamilien. Han kan veksa seg opptil 200 cm lang og med ein masse opp til 40 kg. Breidda på hovudet svarer til heile 2 / 3 av lengda.   Breiflabben er ein botnfisk som lever langs heile ...

                                               

Svartrotte

Svartrotte, Rattus er eit pattedyr i musefamilien. Ho er ein mindre slektning av brunrotta. Svartrotta kom opphavleg frå dagens India og Pakistan og var til stades i Europa allereie i antikken. Svartrotta blir ofte nemnt som arten som spreidde pe ...

                                               

Musefamilien

Musefamilien er ein familie av små pattedyr. Det er litt over 600 artar fordelt på dei 77 slektene i familien. Familien er utbreidd i Afrika, Eurasia, Japan, Australia, Tasmania og Mikronesia. I tillegg har menneske spreidd han til Amerika. Dyra ...

                                               

Kjerrhaukar

Kjerrhaukar er ei biologisk slekt Circus av mellomstore rovfuglar i haukefamilien, Accipitridae. Kjerrhaukar har ei karakteristisk framferd ved jakt, dei flyg lågt over opne enger, heier, våtmarker eller ørkenar på søk etter små pattedyr, reptil ...

                                               

Blekksprutar

Blekksprutar er ein klasse blautdyr kjenneteikna av eit framståande hovud og fleire armar eller tentaklar. Blekksprutar lever i alle hav og på alle djupner. Ingen av dei toler ferskvatn, men nokre få artar kan leva i brakkvatn. Klassen har om lag ...

                                               

Kamelar

Kamelar er jortedyr i slekta Camelus, særleg baktriakamel, som er kjenneteikna av to puklar, men også den einpukla dromedaren. Med i slekta reknar ein også dei utdøydde artane Camelus gigas, Camelus hesternus og Camelus sivalensis.

                                               

Småflaggermus

Småflaggermus er den eine hovudgruppa av flaggermus. Den andre gruppa er flygehundar eller fruktflaggermus. Namnet småflaggermus er litt unøyaktig sidan fleire artar er større enn nokre av flygehundane. Av dei to undergruppene av flaggermus er de ...

                                               

Hjarte-lungemaskin

Ein hjarte-lungemaskin blir nytta for å erstatte pumpefunksjonen til hjartet og gassutvekslinga til lungene hjå pattedyr. Maskina er utvikla for å kunne operera på hjartet mens det står stille. Ho har òg ein plass i gjennopplivinga av sterkt nedk ...

                                               

Sporvefuglar

Sporvefuglar er ein orden av fuglar. Han er utbreidd over heile verda med artar fordelt på tre underordenar, Acanthisitti, Tyranni og Passeri. Dette er den største fugleordenen og omfattar meir enn halvparten av alle verdas fugleartar. Sporvefugl ...

                                               

Krypdyr

Krypdyr eller reptil er ein klasse virveldyr med ca 8000 artar i 4 ordenar. Dei var dei første virveldyra som utvikla egg som klarte seg utan vatn, og utvikla seg for omkring 300 millionar år sidan.

                                               

Pygmespissmus

Pygmespissmus er ein art i spissmusfamilien. Pygmespissmusa er rekna som verdas minste pattedyr etter masse. I snitt veg ho berre 1.8 g.

                                               

Mellomistid

Ei mellomistid eller interglasial er ein periode med høgare temperaturar som skil kalde periodar under istider. Den noverande varmeperioden har vart sidan pleistocen, 11 400 år tilbake. Interglasial vert òg nytta som namn på avsetningar frå ein s ...

                                               

Europeisk malle

Europeisk malle er ein stor malle som lever i ferskvatn i Aust- og Sentral-Europa. I Noreg finst han ikkje, men Sverige har ein liten bestand som er sterkt truga av utrydding.

                                               

Fartsgrense

Fartsgrense er den høgaste farten eit køyretøy har lov til å køyre på ei viss vegstrekning. Ho er fastsett gjennom trafikkreglar, og har typisk samanheng med vegtype og omgjevnader. Ofte blir fartsgrensa signalisert gjennom vegskilt frå der ei vi ...

                                               

25. mai

Den heilage Aldhelm av Sherborne. Den heilage Leo av Troyes. Den heilage Maria Magdalena dePazzi. Den heilage Magdalena Sofia Madeleine-Sophie Barat. Den heilage Dionysius av Milano. Den heilage pave Bonifatius IV. Den heilage Beda den ærverdige. ...

                                               

Tromsøysundtunnelen

Tromsøysundtunnelen er ein undersjøisk vegtunnel på europaveg 8 i Tromsø kommune i Troms. Tunnelen går under Tromsøysundet mellom Tomasjorda på fastlandet og Breivika på Tromsøya. Tunnelen har to løp der T2 er 3500 og T1 er 3386 meter. Han når 10 ...

                                               

Automatisk trafikkontroll

Automatisk trafikkontroll er eit system der einingar, utstyrt med fotokamera og / eller sensorar, overvåkar delar av trafikken. ATK blir særleg nytta til å registrere brot på fartsgrensene på eit punkt eller i gjennomsnitt over ei strekning. Syst ...

                                               

Lastebil

Lastebil er eit køyretøy som vert nytta til transport av ulike typar gods, som trekkvogn, eller som basis for ymse typar påbygg. Dei vert produserte i mange ulike storleikar og utførslar, nokre har ope lasteplan, andre har eit lukka skap, nokre h ...

                                               

Fylkesveg 888

Sjå òg fylkesveg 888 fleirtyding. Fylkesveg 888 går mellom Mehamn i Gamvik kommune og Ifjord i Lebesby kommune. Vegen er 101.8 km lang. Før 1. januar 2010 var vegen riksveg. Etter at forvaltingsreforma trødde i kraft har han status som fylkesveg.

                                               

Fylkesveg 82

Sjå òg fylkesveg 82 fleirtyding Fylkesveg 82 er ein veg som går mellom Fiskebøl og Andenes. Vegen kryssar Hadselfjorden med ferje og følgjer sør- og austsida av Hadseløya frå Melbu til Stokmarknes. Vidare på bruer til Langøya og langs austsida av ...

                                               

17. oktober

1929: Ei mudderpram forliste ved Vardø. Åtte mann omkom. 1941: Hurtigruta "Vesteraalen" vart torpedert ved Øksfjord. 59 menneske omkom, seks vart berga.

                                               

Fylkesveg 654

Sjå òg Fylkesveg 654 fleirtyding Fylkesveg 654 går mellom Dragsund og Fosnavåg i Herøy. Veglengda er 19.1 km. Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

                                               

Fylkesveg 889

Sjå òg fylkesveg 889 fleirtyding. Fylkesveg 889 går mellom Smørfjord i Porsanger kommune og Havøysund i Måsøy kommune. Vegen er 85.3 km lang. Havøysundbrua mellom Havøysund og fastlandet vart opna i 1986. Heile vegsambandet vart opna av kong Olav ...

                                               

Fylkesveg 891

Sjå òg fylkesveg 891 fleirtyding. Fylkesveg 891 går mellom Gædnjajavri i Berlevåg kommune og Båtsfjord kommune. Vegen er 31.5 km lang. Det er planar om å byggje ein ny riksveg Båtsfjord-Syltefjord-Hamningberg. Det skjer ikkje før 2015. Før 1. jan ...

                                               

13. februar

1944: Andre verdskrigen: Norske torpedobåtar senka hurtigruteskipet "Irma" og lastebåten "Henry" ved Hestskjæret fyr på Hustadvika. 63 om bord i hurtigruta og 2 i lastebåten døydde.

                                               

Fylkesveg 890

Sjå òg fylkesveg 890 fleirtyding. Fylkesveg 890 går mellom Tana bru i Tana kommune og Berlevåg. Vegen er 135.7 km lang. Vegen tar av frå E6 ved Tana bru og går nordover på austsida av Tana forbi Oarjjit Sieidda til Leirpollneset, austover forbi A ...

                                               

Fylkesveg 866

Fylkesveg 866 går mellom Langslett i Nordreisa kommune og Skjervøy kommune. Vegen er 34.7 km lang. Vegen tar av frå E6 ved Langslett og går nordover langs austsida av Rotsundet og vidare på vestsida av Reisafjorden, deretter i tunnel under Maursu ...

                                               

Avgiftsfri diesel

Avgiftsfri diesel er diesel som ikkje er belasta med vegavgift, og derfor har litt lågare pris enn vanleg diesel. Køyretøy meint for vegtrafikk har ikkje lov å nytta avgiftsfri diesel, men båtar, anleggsmaskinar, motorreiskap, stasjonærmotorar og ...

                                               

Storebæltbrua

Storebæltbrua er ei hengebru mellom dei danske øyane Sprogø og Sjælland. Brua er den austlegaste av dei to bruene på det 18 kilometer lange Storebæltsambandet mellom Fyn og Sjælland. Brua er 6 790 meter lang. Det frie spennet er 1 624 meter, noko ...

                                               

Planovergang

Ein planovergang er ein stad der ei jernbane eller sporveg kryssar ein offentleg eller privat veg i same plan. Ved planovergangar kan det skje alvorlege ulykker. I tillegg sinkar dei vegtrafikken der mange tog passerer i løpet av dagen. Ved usikr ...

                                               

Dinitrogenoksid

Dinitrogenoksid eller lystgass er ved romtemperatur og atmosfærisk trykk ein fargelaus, ikkje-brennbar gass med ein behageleg, lett søtleg lukt. Gassen har fått namnet "lystgass" på grunn av måten av påverkar menneske som inhalerer han, og av sam ...

                                               

Ruse

For fiskereiskapen ruse, sjå teine Ruse er ein by og ein kommune i provinsen Ruse i Bulgaria, og hovudstad i provinsen. Kommunen omfattar byane Ruse og Marten, i tillegg til 12 andre busetnader. Ruse er den femte største byen i Bulgaria og ligg n ...

                                               

Bilisme

Bilisme er eit omgrep for ein samfunnssituasjon der bilbruk, særleg brukt av privatbil, er vanleg og utbreidd, og der hovudvekta av transporten føregår med bil. Bilisme viser i tillegg til den dominerande plassen bilen har fått i samfunnet også i ...

                                               

Den amerikanske grunnloven

Den amerikanske grunnloven er den grunnleggjande loven i USA og er rekna som eit særs viktig dokument der, samstundes som han også har påverka forfatninga i andre land. Han blei vedteken den 17. september 1787 ved kongressen i Philadelphia i Penn ...

                                               

16. mai

1961: Distriktenes utbyggingsfond var etablert. 1808: Slaget ved Alvøen mellom britiske og norske skip. 1860: Florø og Sandnes blei grunnlagde som byar. 1814: Riksforsamlinga på Eidsvoll vedtok den norske grunnlova.

                                               

18. november

1905: Stortinget vedtok dei endringane i den norske grunnlova som unionsoppløysinga kravde, og valde same ettermiddagen prins Carl av Danmark einstemming til norsk konge. Same kveld sende prinsen telegram om at han hadde motteke valresultatet og ...

                                               

Den franske revolusjonen

Den franske revolusjonen eller den store franske revolusjonen er ei nemning på hendingar i Frankrike i tida frå 1789–99. Revolusjonen var ein politisk og sosial kamp mot føydalismen og monarkiet. Det var au revolusjonar i Frankrike i 1830, 1848 o ...

                                               

1889

1889 var eit normalår som byrja på ein tysdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein sundag i den julianske kalenderen.

                                               

13. mars

1942: Vidkun Quisling gjeninnførte den såkalla "jødeparagrafen" i Den norske grunnlova. Paragrafen som forbaud jødar tilgang til riket var blitt avskaffa i 1851. 2005: Roy Waage vart leiar for Kystpartiet. 1860: "Storebrannen": 210 hus brann ned ...

                                               

Visekonge

Visekonge er nokon som styrer på vegner av ein konge, i namnet til kongen og med kongeleg mynde. Tittelen har vore nytta av herskarar med store landområde, særleg for territorium eit stykke sentralmakta. Det blei først nytta på 1300-talet av kong ...

                                               

25. desember

25. desember er den 359. dagen i den gregorianske kalenderen. Det er 6 dagar att av året. Dagen kjem alltid 300 dagar etter 1. mars.

                                               

Sundag

Sundag eller søndag har i mange tradisjonar vore rekna som den første dagen i veka, men har sidan ein ISO-standard innført i 1973 vorte rekna som den sjuande og siste dagen i veka. Namnet sundag kjem av norrønt sunnudagr og tyder soldag, jamfør d ...

                                               

Lysår

Eit lysår eller ljosår er eit lengdemål for astronomiske avstandar. Det er definert som den distansen lyset tilbakelegg på eitt år. Lysfarten 299 792 458 meter i sekundet, som tyder at 1 lysår er 9 461 milliardar kilometer. Grunnen til at lysår v ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →