★ Free online encyclopedia. Did you know? page 25

                                               

1757

1757 var eit normalår som byrja på ein laurdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein onsdag i den julianske kalenderen.

                                               

Kiruna

Kiruna Kiiruna / Kieruna) er ein svensk by i Norrbottens län. Han er den største tettstaden i landskapet Lappland med 17 037 innbyggjarar. Han er administrasjonssenter for Kiruna kommune. Kiruna er eit utprega gruvesamfunn som ligg mellom dei to ...

                                               

Svenske dialektar

Som svenske dialektar forstår ein dei lokale språklege variantene som ikkje har vorte sterkt påverka av endringar i det svenske standardspråket og opphavet deira kan verte spora opp i urnordisken. Dei vert ofte kalla for bygdemål eller soknemål. ...

                                               

Geografi i Gulen

Geografi i Gulen utgjer 1 500 øyar, holmar, skjer og fleire små kryssande dalføre på fastlandet. Gulen kommune omfattar dels småkupert strandflate, dels brattare areal og fjell innanfor. Landskapet ligg ved enden av Sognefjorden, og består av gru ...

                                               

Selfangst

Selfangst er fangst på sel, hovudsakleg på grunn av pelsen og spekket. Særleg ettertrakta har pelsen av nyfødde selungar vore. Kommersiell fangst av viltlevande sel, vert i vår tid utøvd av Noreg, Canada og Russland i dei nordatlantiske farvatna. ...

                                               

Davissundet

Davissundet er havet mellom det sørvestlege Grønland og Baffinøya i Canada. Havet er mellom 290 og 650 km breidt, og knyter Labradorhavet i sør med Baffinbukta i nord. Grenselinja mot Labradorhavet er sett ved 60° N og mot Baffinbukta ved 70° N. ...

                                               

Baffinbukta

Baffinbukta er havområdet mellom den nordvestlege delen av Grønland og dei arktiske øyane i det austlege Canada. Den 70. breiddgraden er sett som grense mot Davissundet i sør. Mot nord vert Baffinbukta innsnevra til det smale Naressundet mellom N ...

                                               

Hakapik

Den norske selfangsten føregår i to område, omtalt som Austisen Østisen og Vesterisen. Østisen er områda utanfor Kvitsjøen i Russland si økonomiske sone. Vesterisen er havområda ved Grønland. Den som skal delta i selfangst må ha bestått ein særsk ...

                                               

Norske katastrofar og store ulukker

Norske katastrofar og store ulukker er ei liste der hendingar med tap av menneskeliv med minst 15 personar. Ulukker i forbindelse med oljeleiting og / eller tilbringerteneste på norsk sokkel vesentlig Nordsjøen. Ulukker på norsk territorium, inkl ...

                                               

Kambastad

Kambastad er ein matrikkelgard i Ullensvang kommune i Hardanger på vestsida av Sørfjorden. Garden er nemnd i eit dokument frå 1436. Kambastad ligg nord for Bleie og sør for Nå. På garden er det ei ljorestove frå 1600-talet. Fylkesveg 550 Odda-Tør ...

                                               

Haustveit

Det er fleire gardar med namnet Haustveit - denne artikkelen handlar om Haustveit i Ullensvang Haustveit er ein gard i Ullensvang kommune, med gardsnummer 69. Namnet er avleidd av nabogarden Hauso og utmerkinsleddet tveit. Haustveit ligg på vests ...

                                               

The Scarecrow

"The Scarecrow" er ein song av Pink Floyd på debutalbumet deira The Piper at the Gates of Dawn frå 1967, som først kom ut som B-side til den andre singelen deira "See Emily Play" to månader tidlegare. Han vart skriven av Syd Barrett og spelt inn ...

                                               

James F. Byrnes

James Francis Byrnes var ein amerikansk statsmann og politikar frå delstaten Sør-Carolina. Byrnes var medlem i Representanthuset i USA for Sør-Carolina i perioden 1911–1925, senator for same delstat i perioden 1931–1941, domar i høgsteretten i US ...

                                               

Fornorsking

Fornorsking kan vise til Fornorskinga av samar og kvener, ut i frå ei målsetjing om å utvikle samane slik at dei kunne få ein del i den moderne sivilisasjonsprosessen, og ut i frå eit mål om å gjere kvenene norske. Fornorskingslina i språkpolitik ...

                                               

1812-ouverturen

1812-ouverturen er eit orkesterverk av Peter Tsjaikovskij til minne om den mislukka franske invasjonen av Russland i 1812 og den katastrofeprega tilbaketrekkinga til den franske hæren, hendingar som markerte eit vendepunkt i Napoleonskrigane. Ouv ...

                                               

Boethius

Anicius Manlius Severinus Boethius, best kjend som Boethius, fødd om lag 480, og daud om lag 524, var ein romersk filosof som verka i skjelet mellom seinantikken og mellomalderen. Han er mest kjend for verket De consolatione philosophiae, frå 523 ...

                                               

Mirabai

Mirabai var ein hinduisk songar og diktar frå Rajasthan. Namnet kan også skrivast som Meera, Mira eller Meera Bai. Mange legender blir knytt til livet hennar, og songane hennar blir framleis sungne overalt i India, mellom anna på oppbyggjande møt ...

                                               

Diktaren Kabir

Kabir var ein religiøs diktar og mystikar som blir dyrka som ein helgen mellom hinduar, sikhar og muslimar. Han er opphavsmann til den hinduiske sekta Kabir-panth, som reknar Kabir som sin viktigaste guru. Jamvel om han vart fødd inn i ein muslim ...

                                               

Aleksandr Skrjabin

Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin var ein russisk komponist og pianist som utvikla eit mykje lyrisk og kjenslevart tonespråk. Driven av ein poetisk, filosofisk og estetisk visjon som grensa til mystisisme, vert han halde for å vere ein av forgrunn ...

                                               

Cicero

Marcus Tullius Cicero var ein romersk politikar, advokat og forfattar. Han blir rekna som den fremste oratoren i romersk historie, og skreiv blant anna bøker om retorikk, filosofi og statsteori. I tillegg er 58 av talane hans og cirka 900 brev be ...

                                               

Mousa

Mousa er ei lita øy i Shetlandsøyane i Skottland. Øya ligg like austom Shetland Mainland, og er om lag 2.5 km lang, 1 km brei, helst flat og heilt trelaus. Det har ikkje budd folk på Mousa sidan 1800-talet. Øya er best kjend for Mousa Broch, eit ...

                                               

Smed

Ein smed er ein handverkar som arbeider med metall. Namnet vert nytta både på dei som nyttar tradisjonelle og moderne verktøy og metodar. Det finst fleire typar smedar, kjenneteikna av kva slags ting dei har spesialisert seg på å lage eller repar ...

                                               

Frimureri

Frimureri er nemninga på det som går føre seg i regi av slike samanslutningar som kallar seg frimurarlosjar, der medlemane vert kalla frimurarar. Frimurarordenen er fellesnemninga for systemet av slike losjar, som alle er sjølvstendige einingar. ...

                                               

Vaid

Vaid er ei inntil 150 cm høg plante i krossblomfamilien med opphav på steppene i Vest-Asia og i Nord-Afrika. Planta har sidan antikken vore nytta til å farge ullgarn og ulltøy blått med. Ho vart difor innførd og dyrka i dei fleste landa i Europa, ...

                                               

Plog

Plog er ein jordbruksmaskin som vert nytta for å snu torva, før det vert sådd eller planta. Føremålet med dette er å skjera av ugrasrøter og grava ned gamle planterestar for å unngå overføring av sjukdom til nye planter. Delvis nedbrotne plantere ...

                                               

Snaptunsteinen

Snaptunsteinen er ein flat halvrund, tilhogd kleberstein med eit innrissa bilete av ein mustasjepryda mann på eine sida. Steinen vart funne i vatnet i nærleiken av den vesle hamnebyen Snaptun ved Horsens Fjord i Hedensted Kommune i Region Midtjyl ...

                                               

Engelbrektsopprøret

Engelbrektsopprøret er namnet på eit opprør i Sverige frå 1433 til 1436 med sentrum i Dalarna og Bergslagen i Sverige som spreidde seg over heile Svealand og Götaland. Opprøret fekk namnet sitt etter Engelbrekt Engelbrektsson. Opprøret førte til ...

                                               

6. juni

1857: Giftarmålet mellom Sofia av Nassau og den framtidige kong Oscar II av Sverige og Noreg.

                                               

Svenska flaggans dag

Svenska flaggans dag er den svenske nasjonaldagen og blir feira den 6. juni. Dagen er til minne om fleire hendingar som var viktige for den svenske nasjonen. Av dei vert særleg to framheva: 1809: Ein ny svensk grunnlov gav mykje makt til den sven ...

                                               

1411

Den indiske byen Ahmedabad vart grunnlagt. 24. mars: Våpenkvile mellom Erik av Pommern og holsteinarane i Kolding. Svenskane brende den novgorodske byen Tiversk. Sigmund vart tysk-romersk keisar. Erik erklærte at dei finske øydemarkane er territo ...

                                               

Hansaen

Sjå òg Hansa bryggeri Hansaen var ein i hovudsak tysk handelsorganisasjon i seinmellomalderen. Samskipnaden fekk namn etter det høgtyske ordet hanse. Ordet kan tyda gruppe, fylgje, eller selskap. Hansaforbundet voks fram på 1200-talet med den rik ...

                                               

1500

17. februar: Slaget ved Hemmingstedt mellom styrkane til kong Hans av Danmark og folka i Ditmarsken, som sigra over unionshæren. 10. august: Diego Diaz oppdaga Madagaskar som første europear. Februar: Kalmarunionen gjekk til åtak på Ditmarsken, e ...

                                               

1417

11. november: Etter at pavestolen hadde stått tom i over to år blei Oddone Colonna vald til pave og tok namnet pave Martin V. Dette markerer slutten på det store skismaet, som hadde pågått sidan 1378. 24. juni: Den første dokumenterte Tynwald-dag ...

                                               

Stockholm

Stockholm er hovudstaden i Sverige og administrasjonssenter i Stockholms kommun. Byen ligg ved innsjøen Mälaren sitt utløp i Austersjøen i landskapa Uppland og Södermanland, Stockholms län. Stockholm vert utgjort av 14 øyar og holmar. Dei er bund ...

                                               

Södertälje

Södertälje er ein svensk by i Stockholms län i landskapet Uppland. Södertälje er administrasjonssenter for Södertälje kommune og i 2008 hadde byen 60 279 innbyggjarar. Södertälje fekk bystatus ca. 1370. Byen ligg mellom Strängnäs, Stockholm og Ny ...

                                               

Husum i Ångermanland

Husum er ein tettstad i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län i landskapet Ångermanland i Sverige. Tettstaden ligg der Gideälven og Husån munnar ut i Bottenhavet, cirka 25 km nordaust for Örnsköldsvik. Husum ligg ved Botniabanan, og den stør ...

                                               

Samfundet De Nio

Samfundet De Nio er eit svensk litterært akademi med ni medlemmer. Det blei stifta 14. februar 1913 i Stockholm etter Lotten von Kræmer sitt testamente, med føremål om å fremja litteratur, fred og kvinnesaken. Dei ni medlemmene i samfunnet blir v ...

                                               

Mariefred

Mariefred er ein svensk by som ligg i Södermanlands län i landskapet Södermanland. Han ligg i Strängnäs kommun og byen har 3 726 innbyggjarar i 2011. Bakgrunnen til byen er knytt til Gripsholms slott og til 1370-talet då Bo Jonsson Grip let bygge ...

                                               

1951

13. august: 30 omkom då MS "Bess" forliste i Nordsjøen. 13. juli: Krigstilstanden med Tyskland blei oppheva. 13. november: Einar Gerhardsen gjekk av som statsminister. Oscar Torp tok over stillinga. 24. mai: Husmødrer frå heile landet marsjerte i ...

                                               

Friidrett under Sommar-OL 1936

Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1936 i Berlin vart avvikla i dagane 2 9. august 1936. Det vart tevla i 29 øvingar, 23 for menn og seks for kvinner, nett som i Los Angeles i 1932. Jesse Owens vart forgrunnsfiguren under sommarleikane med sine f ...

                                               

EM i friidrett 1938

Europameisterskapen i friidrett 1938, den andre europameisterskapen i rekka, vart avvikla i to byar i to land, og til ulik tid. Meisterskapen for menn fann stad dagane 3.–5 september 1938 i Paris i Frankrike, medan meisterskapen for kvinner fann ...

                                               

Nils

Nils Waltersen Aasen 1878-1925, norsk offiser og oppfinnar. Niels Henrik Abel 1802-1829, norsk matematikar. Nils Nilsson Skaar 1826–1909, norsk stortingsmann. Nils Lofgren f. 1951, amerikansk gitarist. Nils Georg Fosland f. 1944, norsk offiser. N ...

                                               

1808

25. april: Slaget ved Trangen, eit militært slag mellom norske og svenske styrkar under krigen med Sverige 1808-1809. 16. mai: Slaget ved Alvøen mellom ein britisk fregatt og norske skip frå roflotiljen. 18. april: Slaget ved Lier skanse.

                                               

Dansk-svenske krigar

Dansk-svenske krigar kan vise til ein av dei mange krigane mellom Danmark-Noreg og Sverige: Karl X Gustavs andre danske krig 1658-1660. Kalmarkrigen 1611-1613. Del av Karl Gustav-krigane. Den dansk-svenske krigen 1470-1471. Hannibalfeiden 1643-16 ...

                                               

Den russisk-svenske krigen 1788-1790

Den russisk-svenske krigen 1788–1790, kjend som Gustav IIIs russiske krig i Sverige, Gustav IIIs krig i Finland og Katarina IIs svenske krig i Russland, vart utkjempa mellom Sverige og Russland frå juni 1788 til august 1790.

                                               

Sveaborg

Sveaborg, utanfor Helsingfors i Finland, er ei av dei største av sjøfestningar i verda. Festninga vert nokre gonger kalla "Nordens Gibraltar", og omfattar fleire øyar ved innløpet til Helsingfors. Sveaborg er Sverige sitt dyraste forsvarsprosjekt ...

                                               

1802

2. oktober: Tripoli slutta fred med Sverige, men krigen med USA heldt fram. 2. august: Napoleon Bonaparte blei valt til konsul på livstid i Frankrike. 25. mars: Fredstraktaten i Amiens blei underskriven av Storbritannia og Frankrike som ein slutt ...

                                               

Napoléon Bonaparte

For andre tydingar, sjå Napoleon fleirtyding Napoléon Bonaparte var keisar av Frankrike under namnet Napoléon I frå 18. mai 1804 til 6. april 1814. Han erobra og regjerte over det meste av det vestlege og sentrale Europa. Han vert rekna som ein d ...

                                               

Helsingfors

Helsingfors er hovudstaden i Finland. Han ligg i Södra Finlands län ved Finskebukta. Helsingfors har om lag 570 000 innbyggjarar. Helsingfors er ein del av Helsingforsregionen, der det bur til saman om lag ein million menneske. Sentrum i Helsingf ...

                                               

1836

7. juli – Kong Karl III Johan av Noreg oppløyste Stortinget og utløyste ei konstitusjonell krise i Noreg. 28. juli - 27. august – Sogningen Mons Monsen Øyri, betre kjend som Mensen Ernst, sprang frå Istanbul til Calcutta og tilbake att, på 59 dagar.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →