★ Free online encyclopedia. Did you know? page 21

                                               

Patriarken Abraham

Abraham er rekna som grunnleggjar og patriark for dei abrahamittiske religionane. Han er òg rekna som forfar til dei som historisk høyrer til desse religionane. Soga om Abraham er omtalt i Fyrste mosebok i Bibelen.

                                               

Kyrkjegard

Ein kyrkjegard er ein gravlund, det vil seie eit område som er avsett til gravlegging av daude, og som ofte er tilknytt ei kyrkje. Ein frittliggande kyrkjegard vert vanlegvis kalla for ein gravlund, og det same gjeld i våre dagar ofte òg dei grav ...

                                               

Gravlund

Gravlund eller gravplass er eit område som er reservert for jordfesting av avlidne menneske, anten dei vert jordfesta i likkiste, eller i urne etter kremasjon. Gravplass for dei kremerte vert òg kalla urnelund. I Noreg og fleire andre land ligg g ...

                                               

Indoktrinering

Indoktrinering kan bety dels opplæring, instruering, dels politisk påverknad, hjernevask. Ordet kjem av doktrine som tyder lære, læresetning, livssyn. Til skilnad frå anna undervisning går indoktrinering ut på få eleven til å tileigne seg ein gje ...

                                               

Viktoriatida

Viktoriatida er ei nemning på den lange regjeringstida til Victoria av Storbritannia. Ho var regjerande dronning frå 1837 til 1901. Ho var ikkje berre regjerande dronning av dei britiske øyane, men òg for heile det britiske koloniveldet. For Stor ...

                                               

Forkynnaren

Forkynnaren er ei bok i Det gamle testamentet. Boka har det greske namnet Ecclesiastes og det hebraiske namnet Kohleleth - begge orda tyder talaren. Boka er truleg notat skrivne til bruk ved offentlege talar. Forfattaren presenterer seg som son å ...

                                               

E.M. Forster

Edward Morgan Forster var ein engelsk forfattar og litteraturkritikar kjend som E.M. Forster. Han er best kjend for romanane sine, som Howards End, A Room With a View og A Passage to India, men skreiv også noveller, essay og ein libretto. I verka ...

                                               

Kalidasa

Kalidasa var ein hinduforfattar som levde på 300- eller 400-talet i det som i dag er Nord-India. Kalidasa er rekna som ein av dei største diktarane og dramtikarane innan sanskritdikting, og var den som opna europeiske auge for verdet av indisk ku ...

                                               

Stephenie Meyer

Meyer vart fødd som Stephenie Morgan i Hartford i Connecticut, som dotter av Stephen og Candy Morgan. Stephenie fekk ei uvanleg staving av namnet på grunn av oppkalling etter faren. Foreldra hadde fem andre barn i tillegg til henne: Seth, Jacob, ...

                                               

Friedrich Schlegel

Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel var ein tysk forfattar og filosof. Saman med broren August Wilhelm von Schlegel og Novalis var han frontfigur for Jena-romantikken. Friedrich Schlegel var fødd i Hannover og studerte ei tid jus i Göttingen og i ...

                                               

Uncle Meat

Uncle Meat er det femte studioalbumet til Mothers of Invention, gjeve ut som eit dobbeltalbum i 1969. Uncle Meat vart opphavleg utvikla som ein del av No Commercial Potential, eit prosjekt som òg gav tre andre album som delte ein konseptuell sama ...

                                               

Philip Larkin

Philip Arthur Larkin var ein engelsk diktar, romanforfattar og jazzkritikar. Han vert rekna mellom dei største britiske diktarar på 1900-talet, og vart tilboden stillinga som riksdiktar, men sa nei takk. Larkin er kjend for det dystre livssynet d ...

                                               

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu er ein populær norsk fjernsynsserie som har gått på NRK1 frå seinhausten 2002. Serien vart også send i reprise på NRK. Programleiar for dokumentarserien er Oddgeir Bruaset, fotograf Tor Sivertstøl, og serien ...

                                               

Bona fide

Bona fide er eit latinsk uttrykk som betyr "i god tru". I ein juridisk samanheng er det viktig om den gode trua knyter seg til dei faktiske omstenda - god tru de facto, eller til rettsreglane - god tru de jure. Det kan også vere viktig om den god ...

                                               

Opplysingstida

Opplysingstida var ei samfunnskritisk åndsretning i Europa på 1700-talet. Ein uttrykte ei tru på menneska sine evnar og fremja renessansen sine humanistiske ideal i eit samfunnsmessig perspektiv. Bruken av ordet opplysing kan vera ein idé frå den ...

                                               

Martin Luther

Martin Luther var ein tysk prest. Han er rekna som den mest sentrale personen i høve til få gang reformasjonen.

                                               

Logos

Logos, er eit omgrep frå gresk filosofi og kristen tenking og er eit viktig ord i mange moderne, vitskaplege samanhengar, som i -logi i tydinga den rasjonelle læra om noko. Nokre gamle nemningar som teologi endrar i vitskapleg tidsalder meining f ...

                                               

Mordecai Kaplan

Mordechai Menahem Kaplan vart fødd i Litauen og ordinert som rabbinar ved Jewish Theological Seminary of America JTS i 1902. JTS var allereie da tilknytt konservativ jødedom, men det var enklare da enn no for rabbinarar å flytte mellom dei ulike ...

                                               

Kievriket

Kievriket var ein stat som eksisterte frå om lag 880 til midten på 1100-talet. Sentrum i riket låg i Dneprdalen i dagens Ukraina og omfatta òg dagens Kviterussland og sentrale delar av det som i dag er den europeiske delen av Russland, ikke minst ...

                                               

Ne crois pas

"Ne crois pas") var eitt av dei to luxembourgske bidraga i Eurovision Song Contest 1956, framførd på fransk av Michèle Arnaud.

                                               

Believe in Me av Bonnie Tyler

"Believe in Me" er det britiske bidraget i Eurovision Song Contest 2013 i Malmö i Sverige, framførd på engelsk av Bonnie Tyler. Songen er skriven av Desmond Child, Lauren Christy og Christopher Braide.

                                               

Stemorsblom

Stemorsblom eller natt-og-dag er ein eit- eller toårig fiol, opp til 15 cm. høg. Blomstrar mest heile året, berre det ikkje blir for vått. Mest vanleg i sør-Noreg, havstrand, vegkant, berg, skogbryn. Stemorsblom er brukt i folkemedisinen mot huds ...

                                               

Epifysen

Epifysen eller konglekjertelen er ein endokrin kjertel om lag så stor som ei halv ert. Han sit som ein utvekst over mellomhjernen. Kjertelen veg 0.1-0.2 gram og produserer hormonet melatonin som er viktig for døgnrytmen til kroppen og, hos mange ...

                                               

Brahman

Brahman er i hinduismen namnet på den høgaste røynda, som alt som finst kjem frå. Omgrepet er særleg viktig i Vedanta-filosofien, og i hinduiske sekter med denne som utgangspunkt. Upanisjadane, som er dei eldste tekstane innan Vedanta, skildrar B ...

                                               

Peace in the Valley

"Peace in the Valley" er ein song frå 1937 av Thomas A. Dorsey, opphavleg for Mahalia Jackson. Songen vart ein hit i 1951 for Red Foley and the Sunshine Boys og nådde sjuandeplassen på Country & Western Best Seller-lista. Han var av dei første go ...

                                               

Dryader

Dryader var skognymfer som etter gresk mytologi budde i eiker eller andre tre. Ordet dryade kjem av det greske ordet dryas som viser til drys, eik eller tre. Dryadene vart ved fødselen bundne til eit bestemt tre, og døydde dersom dette treet døyd ...

                                               

Midrakh Oz

Midrakh Oz er ein moshav nord i Israel. Han ligg i Jezreeldalen, og høyrer til Megiddo regionale kommune. I 2006 hadde han eit folketal på 447. Landsbyen vart grunnlagd i 1952 av immigrantar frå Jemen. Namnet er inspirert frå eit vers i Domarane ...

                                               

Den danske Psalmebog

Den danske Psalmebog vart redigert av Hans Thomissøn og utgjeven med kongeleg løyve i 1569. Boka har 268 salmar, alle med melodi eller meloditilvisning. Boka er ordna dels etter kyrkjeåret, dels etter katekisma. Hovudtyngda av salmane i boka er p ...

                                               

Angel

Angel er ein fjernsynsserie skapt av Joss Whedon og David Greenwalt for 20th Century Fox. Serien er ein avleggar av Buffy the Vampire Slayer og gjekk i fem sesongar frå 1999 til 2004. Serien kan minne noko om ein detektivserie, og slektar noko på ...

                                               

Carl Barks

Carl Barks var ein vidgjeten amerikansk teikneserieskapar. Han skreiv og teikna mest historier om Donald Duck, og laga mellom anna Andeby, Skrue McDuck og B-gjengen. I Noreg var Barks i mange år berre kjend som den gode teiknaren. Barks var fødd ...

                                               

Denis Diderot

Denis Diderot var ein fransk filosof, forfattar og redaktør av det fyrste moderne leksikonet. Han vart ein av dei mest framståande personane i opplysningstida og blant dei mest radikale og fritalande, som førte til at han vart arrestert fleire go ...

                                               

Volodymyrskatedralen

Volodymyrskatedralen er ein katedral i Kiev i Ukraina. Han er eit av landemerka i byen og hovudkyrkje for den ukrainsk-ortodokse kyrkja - Kievpatriarkatet, eit av dei to store kyrkjesamfunna i Ukraina.

                                               

Mikhail Lermontov

Mikhail Jurijevitsj Lermontov var ein russisk forfattar, diktar og kunstmålar. Han var inspirert av Aleksandr Pusjkin og vert halden for å vere ein av Ruslands største romantiske forfattarar. Det mest kjende verket hans er romanen Vår tids helt, ...

                                               

Sions vises protokollar

Sions vises protokollar er eit antisemittisk verk som opphavleg kom ut på russisk og gjev seg ut for å vera ein hemmeleg møteprotokoll frå den første sionistkongressen i Basel i 1897. Skriftet er ei forfalsking. Skriftet skildrar ein jødisk plan ...

                                               

Kyrkjesamfunn

Kyrkjesamfunn eller eit kristent trussamfunn er ei religiøs eining som er identifiserbar gjennom eit namn, ein struktur og / eller ei viss lære. Den kristne kyrkja har fem hovudgreiner av kyrkjesamfunn: Katolske, ortodokse, orientalske, anglikans ...

                                               

Askenasar

Askenasar eller askenasiske jødar er jødar som stammar frå Mellom- og Aust-Europa. Nemninga omfattar jødane som tradisjonelt budde i Tyskland, Austerrike, Polen, Litauen og andre delar av Aust-Europa. Tidlegare tala alle askenasiske jødar jiddisc ...

                                               

Jehovas vitne

Jehovas vitne er eit internasjonalt og verdsomfattande trussamfunn. Jehovas vitne kallar seg kristne og baserer trua si på tekstane i Bibelen, slik desse vert tolka av trussamfunnet si leiing i Sambandsstatane. Dei har ei lære som skil seg vesent ...

                                               

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er eit kristent kyrkjesamfunn som tilbyr omsorg for hele mennesket. Frelsesarmeen vart grunnlagd av ekteparet Catherine og William Booth i London 1865. Først brukte dei namnet East London Christian Mission. Salvation Army, det vil s ...

                                               

Pave Johannes Paul II

Johannes Paul II vart den fyrste ikkje-italienske paven på 455 år. Pavetida hans vart den tredje lengste i historia, etter Pius IX og Sankt Peter, og han var pave i 26 og eit halvt år. Johannes Paul II var ein svært aktiv pave som gjorde over hun ...

                                               

Kantonen Luzern

Luzern er ein kanton i det sentrale Sveits. Kantonen har eit areal på 1 493 km2 og 372 853 innbyggarar i 2009. Luzern er delt i tre åtskilde delar, då to enklavar ligg ved Vierwaldstättersjøen. Desse har grense til kantonane Schwyz og Nidwalden. ...

                                               

Tiend

Tiend er ei skatteform der ein betaler ein tidel av inntekta si til eit kyrkjesamfunn eller liknande religiøst samfunn ein gong årleg. Vi kjenner tiend frå det antikke Midt-Austen, mellom anna frå Babylon. Det gamle testamentet har fleire skildri ...

                                               

Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee

Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee er ein jødisk gravlund i Berlin som vart opna i 1880. Det er den største jødiske gravlunden i Europa, og ei rad vektige personar er gravlagde på gravlunden. Det jødiske trussamfunnet og byen Berlin har gjort fr ...

                                               

Ulan-Ude

Ulan-Ude er hovudstaden i Republikken Burjatia i Russland. Han ligg rundt 4500 km aust for Moskva og 100 km søraust for Bajkalsjøen. I 2007 hadde byen om lag 340 000 innbyggjarar. Han ligg ved foten av fjellkjedene Khamar-Daban og Ulan-Burgasy-fj ...

                                               

Den norske unitarkirke

Den norske unitarkirke er forbundet for unitaristar i Noreg. Unitarisme, som òg går under namna "unitarisk kristendom" eller "kristenunitarisme", er ei retning av kristendommen som byggjer på trua om at Gud er eineveldig og éin, og forkastar derm ...

                                               

Den portugisiske synagogen i Amsterdam

Den portugisiske synagogen i Amsterdam, oftast kalla Esnoga, ligg ved gata Visserplein, beint imot det historiske sentrumet av Amsterdam, rett ved Det jødiske historiske museet i Amsterdam. Dette monumentale bygget vart bygd på 1600-talet for det ...

                                               

Aron

Det hebraiske Ahărōn אהרן har ukjend tyding. Tolkingar seier det tyder martyrberar, opphøgd, høgt fjell eller styrkefjell. Det kan òg stamma frå gammalegyptisk aha rw, krigar-løve.

                                               

Svart messe

Svart messe er ifølgje litterær tradisjon eit ritual der satanistar dyrkar djevelen som ein guddom, forma som ei forvrenging av den katolske messa. Vekta i den litterære tradisjonen ligg på blasfemien og seksuelle innhaldet i den svarte messa. Sv ...

                                               

Dimmu Borgir

Dimmu Borgir er eit norsk symfonisk black / ekstrem metal-band. I nyare tid har Dimmu Borgir gått lenger frå black metal-sjangeren, men samtidig halde på mange av elementa. Det er usemje om Dimmu Borgir vert rekna som eit symfonisk black metal-ba ...

                                               

Félicien Rops

Félicien Rops var ein målar frå Namur i Belgia. Han er særleg kjend for sine framifrå, erotiske raderingar og sitt nære samband med litteratur- og kunstrørslene symbolisme og dekadanse, to kulturretningar som sette sitt preg på dei siste tiåra av ...

                                               

Songen The Number of the Beast

"The Number of the Beast" er ein song av det engelske heavy metal-bandet Iron Maiden. Han var den sjuande singelen til Iron Maiden, og den andre singelen frå studioalbumet med same namn frå 1982. Han vart gjeven ut på singel på ny i 2005. Då song ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →