★ Free online encyclopedia. Did you know?

                                               

Svart

Svart er fargen me får når nær alt synleg lys vert absorbert, i motsetnad til kvit, som ein får når alt synleg lys vert reflektert. Sjølv om svart vert nemnd som ein farge i daglegtala er han difor verkeleg fråvera av fargar. Mange språk, til og ...

                                               

Great Bernera

Great Bernera, ofte berre kalla Bernera er ei øy i Ytre Hebridane i Skottland. Med eit areal på litt over 21 km², er ho den 34. største øya i Skottland. Great Bernera ligg i Loch Roag nordvest for Lewis og har brusamband til Lewis. Brua vart bygt ...

                                               

Historia til grenlandsmålet

Dersom vi i fyrste omgang ser bort ifrå kvantitetsendringar, kan tilhøvet mellom norrøne og grenlandske monoftongar og diftongar framstellast som i tabellen under, der norrøne sekvensar av j pluss vokal har blitt rekna som diftongar: Her er nokre ...

                                               

Engelsk-nederlandske krigar

Dei engelsk-nederlandske krigane var fire krigar som vart utkjempa mellom Det britiske samveldet og Dei sameinte Nederlanda på 1600- og 1700-talet. Bakgrunnen for krigane var ein strid mellom dei to landa om kontroll over verdshandelen og kolonia ...

                                               

Angloamerikansk

Angloamerikansk eller amerikansk engelsk er eit sett med engelske dialektar som for det meste blir bruka i Sambandsstatane. Omtrent to tredelar av dei med engelsk som morsmål bur i USA. Bruken av engelsk i USA kom ved den britiske koloniseringa. ...

                                               

Engelsk opning

Denne artikkelen brukar algebraisk sjakknotasjon for å beskrive sjakktrekk. Engelsk opning er ei sjakkopning som startar med trekket 1.c4, det fjerde mest populære opningstrekket i sjakk. Opninga fekk namnet etter at Howard Staunton brukte den i ...

                                               

Engelske regentar

Engelske regentar er ei liste over personar som har hatt stillinga som regent av England eller noko tilsvarande i tida før det sameinte kongariket eksisterte. Den første personen som tok tittelen Rex Anglorum var Offa av Mercia, men tittelen døyd ...

                                               

Engelsk fullblodshest

Rasen er bygd for fart og gemyttet kan vere noko nervøst. Arabarhestpreget er tydeleg. Ein typisk engelsk fullblodshest har lange bein og kraftig brystkasse. Mankehøgda kan variere, men ligg i gjennomsnitt rundt 165 cm.

                                               

Den første engelsk-nederlandske krigen

Den første engelsk-nederlandske krigen, kalla den første nederlandske krigen i England og den første engelske sjøkrigen i Nederland, var den første av fire engelsk-nederlandske krigar. Heile krigen vart utkjempa til sjøs mellom marinen til Det br ...

                                               

Engelsk i Eurovision Song Contest

Engelsk i Eurovision Song Contest gjev oversyn over bruken av det engelske språket i Eurovision Song Contest. Den fyrste gongen ein song med engelsk språk vart framførd i Eurovision Song Contest var i 1957 då Storbritannia debuterte med "All" av ...

                                               

Den tredje engelsk-nederlandske krigen

Den tredje engelsk-nederlandske krigen eller Derde Engelse Zeeoorlog) var ein krig mellom England og Dei sameinte Nederlanda frå 1672 til 1674. Han var ein del av den større fransk-nederlandske krigen. Den engelske Royal Navy gjekk inn på fransk ...

                                               

Den engelske borgarkrigen

Den engelske borgarkrigen var ein serie med militære konfliktar mellom det engelske parlamentet og kong Karl I som gjekk føre seg mellom 1642 og 1651. Konfliktane enda med siger for parlamentet og avrettinga av kong Karl.

                                               

Den tyske riddarordenen

Den tyske riddarordenen eller Den tyske ordenen var den eine av tre store riddarordenar som vart til under krosstoga. Dei to andre er Johannittar- eller Maltesarordenen og Tempelriddarordenen. Dei tyske riddarane gjorde at tysk kultur vart spreid ...

                                               

Det tyske keisardømet

Det tyske keisardømet er namnet på Tyskland frå 1871 til 1918, då det var eit delvis konstitusjonelt monarki. Det starta med samlinga av Tyskland då Vilhelm I av Preussen vart erklært tysk keisar og enda brått då Den tyske republikken vart utropt ...

                                               

Den tyske demokratiske republikken

Den tyske demokratiske republikken. Uformelt vart landet òg kalla "Aust-Tyskland". Aust-Tyskland er ei nemning som òg kan verta nytta i omtale av dei tidlegare austlege tyske provinsane. Dei austlegaste tyske provinsane låg i hovudsak aust for DD ...

                                               

Tysk-romerske keisarar

Ved traktaten i Verdun i 843 vart Frankarriket delt i tre. Den eine var Austfrankarriket, som seinare vart til Det tysk-romerske riket. Otto I. tredde i Karl den Store sine fotefar og gjenoppretta keisarverdet i det austfrankiske riket, og gjeld ...

                                               

Fredrik I av Det tysk-romerske riket

Fredrik I, med tilnamnet Barbarossa, vart truleg fødd i 1122 i Waiblingen. Han døydde den 10. juni 1190. Namn på tysk språk er Friedrich I. Barbarossa. Han drukna i elva Saleph i Anatolia i Tyrkia. Fredrik var hertug av Schwaben, tysk-romersk kon ...

                                               

Karl V av Det tysk-romerske riket

Karl fødd i Gent i dagens Belgia og døydde i Yuste i Extremadura i Spania. Karl var keisar av Det tysk-romerske riket som Karl V i åra 1519–1558, han var òg konge av Spania 1516–1556.

                                               

Frans I Stefan av Det tysk-romerske riket

Frans I Stefan, òg kalla François III og Francesco II var konge av dei habsburgske landområda frå 1740 og tysk-romersk keisar 1745-1765. Frans Stefan var son av hertug Leopold av Lorraine, som var etterkomar av Kristian II av Danmark si dotter Kr ...

                                               

Otto I av Det tysk-romerske riket

Otto I eller Otto den store var den første tysk-romerske keisaren etter gjenopprettinga av det tysk-romerske riket i 962. Frå 936 var Otto I tysk austfrankisk konge og frå 951 konge av Italia. Han vart utnemnd til tysk-romersk keisar i 962, eit r ...

                                               

Tysk Sørvest-Afrika

Tysk Sørvest-Afrika var ein av dei større tyske koloniane i Afrika og den einaste som fekk ei talmessig betydeleg innvandring frå Tyskland. Det tilsvarer dagens Namibia, der det framleis finst ein tyskspråkleg minoritet.

                                               

Frans II av Det tysk-romerske riket

Franz II Joseph Karl var keisar av Det tysk-romerske riket frå 1792 til 1806, og som Franz I keisar av Austerrike frå 1804 til han døydde i 1835. Han er også kjend som Franz av Habsburg. Frans II blei den siste tysk-romerske keisaren då han under ...

                                               

Svensk låglandsfe

Svensk låglandsfe er ein svensk kurase som stammar frå nederlandske og tyske dyr, hovudsakleg holstein-frisisk fe. Fe av denne rasen kan vera svarte og kvite eller raude og kvite. I dag er svensk låglandsbuskap den dominerande kurasen i Sverige s ...

                                               

Svensk raudt og kvitt fe

Svensk raudt og kvitt fe er ein svensk kurase. Saman med svensk låglandsfe er han den vanlegaste storferasen i Sverige.

                                               

Svensk varmblods ridehest

Avlsmålet er ein edel, korrekt og haldbar ridehest med prestasjonsinnretta lynne. Det vert også lagt vekt på gode røyrsler, rideeigenskapar og sprangevne. Det er eit mål at hesten skal kunne hevde seg i konkurransar på internasjonalt nivå. Svensk ...

                                               

Svensk pølserett

Svensk pølserett er ein dansk gryterett. Han er normalt laga av potet- og pølsestykke med ein saus av tomatpuré, lauk, paprikapulver, fløyte og mjølk. Trass namnet er retten stort sett ukjend i Sverige. Opphavet skal stamma frå danske leirskuleop ...

                                               

Svensk Estland

Svensk Estland var eit landområde Sverige styrde i Baltikum under den svenske stormaktstida. Den omfatta landskapa Harrien, Jerwen og Wierland, og seinare Dagö, innan noverande Estland. Største by var Reval. Sverige måtte gje tapt alle tre områda ...

                                               

Det svenske imperiet

Kongedømet Sverige var mellom 1611 og 1718 ei av stormaktene i Europa. I moderne historie vert perioden kalla Det svenske imperiet, eller på svensk stormaktstiden. Stormaktstida blir inndelt i yngre Vasatid 1611-1654 og Karolinartida 1654-1718. S ...

                                               

Den svenske antarktisekspedisjonen

Den svenske antarktisekspedisjonen 1901–03 under leiing av Otto Nordenskjöld var den første svenske ekspedisjonen til Antarktis. Det var òg ein av dei første vitskaplege ekspedisjonane til det då for det meste uutforska kontinentet. Trass i at ek ...

                                               

Len i Sverige

Sverige er i dag inndelt i 21 ulike "län". I kvart len finst det eit landsting som i hovudsak har ansvar for helsevesenet. Regjeringa er representert ved länsstyrelsen. Kvart len har ein residensby. Finland har òg halde på lensinndelinga og har i ...

                                               

Den svenske marinen

Den svenske marinen er den sjømilitære delen av det svenske forsvaret. Ein reknar grunnlegginga av marinen til 7. juni 1522, då Gustav Vasa kjøpte fleire skip frå hansabyen Lübeck. Marinen er delt inn i sjøstridsflotiljar som verker både langs ky ...

                                               

Landskap i Sverige

Svenske landskap bygger på eldre politiske inndelingar, men som administrasjonsområde er dei erstatta av lena. I dag er den einaste offisielle funksjonen deira at hertugtitlar innan det svenske kongehuset vert knytt til dei. Til dømes har prinses ...

                                               

Svenske maktområde

Svenske maktområde var område som den svenske krona historisk fekk kontroll over, men som aldri vart ein fullt integrert del av Sverige. Dette tydde generelt at dei vart styrt av generalguvernørar under den svenske kongen, men dei fekk halde på v ...

                                               

Fotgjengar

Fotgangar, fotgjengar eller gåande er ein person som tek seg fram til fots, særleg i trafikken.Trafikkreglar kan også definera folk som ikkje går til fots som gåande. I Noreg rekner ein i tillegg til folk som går folk som går på ski eller rullesk ...

                                               

Central-linja

Central-linja er ei linje i London Underground. Den går på djupt nivå frå aust til vest gjennom London, og er den lengste linja i undergrunnsnettet. Før strekninga frå Epping til Ongar blei stengd var Ongar den stasjonen som låg lengst frå London ...

                                               

Bil

Ein bil er eit køyretøy med minst tre hjul utstyrt med eigen motor og vert nytta til å køyre på veg med, og ikkje skjener. Bilar er hovudsakleg laga av metall. Ordet bil kjem frå den eldre forma automobil, frå gresk auto og latin mobil som tyder ...

                                               

Transponder

Transponder er ein radiomottakar som automatisk sender ei kode tilbake. På engelsk er det forkorta frå Transmitter-responder eller sender-svarar. På korte avstandar er energien som kjem utanfrå nok til å senda eit naudsynt koda signal tilbake. Di ...

                                               

Gotthard-Basetunnelen

Gotthard-Basistunnelen er verdas lengste jarnbanetunnel. Han går gjennom dei sveitsiske Alpane frå nord til sør, mellom anna under Gotthardmassivet. Tunnelen er ein del av Gotthardbanen. Tunnelen forbind den tyskspråklege kantonen Uri i nord med ...

                                               

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Ingvil Smines Tybring-Gjedde er ein norsk politikar frå Framstegspartiet, som var minister for samfunnstrygging i Justis- og beredskapsdepartementet frå 2019 til 2020. Frå 2015 til 2019 var Ingvil Smines Tybring-Gjedde statssekretær i Olje- og en ...

                                               

1818

Langestrand kyrkje i Larvik vart innvia. August-oktober: Bondeopprøret 1818. 150 bønder reiste frå Hallingdal mot Christiania for å protestere mot Stortinget, inspirert av bondeføraren Halvor Hoel. Planen var å avsetja Stortinget. Flokken blei st ...

                                               

15. juni

1940: Nazityskland kravde at det norske kongehuset og regjeringa Nygaardsvold skulle avsetjast. 1184: Slaget ved Fimreite mellom birkebeinar under Sverre Sigurdsson og hæren til kong Magnus Erlingsson. 1946: Svinesundsbrua vart opna av den norske ...

                                               

19. juni

1936: Stortinget vedtok å innføre alderstrygd. 1179: Slaget på Kalvskinnet mellom birkebeinar under Sverre Sigurdsson og hæren til kong Magnus Erlingsson og Erling Skakke. 1965: Norsk Kulturfond vart vedteke av Stortinget, mot 51 røyster.

                                               

Lastelinjemerke

Eit lastelinjemerke, fribordmerke eller uformelt eit Plimsoll-merke, er ein oppmerkning midtskips på skrogsida på eit skip som viser kor djupt det er tillate å lasta skipet. Tilsvarande merke kan påførast nær begge endar.

                                               

Lloyds Register

Lloyds Register Group er eit maritimt klassifiseringsselskap og eit sjølvsendig selskap for tryggleikshandtering som utfører risikoanalyse, skadeavgrensing og klassifisering av administrasjonssystem. Historisk var dette rein maritim organisasjon, ...

                                               

Håkon

Håkon eller Haakon er eit mannsnamn med opphav i Norden og i norrønt språk. Namnet har vore skrive Hakon eller Hakun. På svensk er det vanleg å skriva Håkan, på dansk Haagen. Truleg tyder namnet den høgætta. Mange norske kongelege har heitt Håkon ...

                                               

Erik Magnusson av Sverige

Erik Magnusson var konge av Sverige og herre over Skåne i tida 1344-1359. Erik var son av kong Magnus Eriksson og soneson til hertug Erik Magnusson av Södermanland. Han vart vald til konge i 1344, berre fem år gamal, men vart samkonge først i 135 ...

                                               

17. desember

1929: Jakob Sande si debutbok, diktsamlinga Svarte næter, kjem ut. 1762: Hadeland Glassverk skriv kontrakt om kjøp av materialar til å bygge ei glashytte på garden Mo. Glasproduskjonen kom i gang i 1765. 1901: Fiskebåten Solon frå Borgund forlist ...

                                               

Forsvarshistorie i Gulen

Forsvarshistoria i Gulen går heilt tilbake til då Hæren vart oppretta i 1628, og før det til slaget på Digenes som det står skrive om i Snorres kongesoger.

                                               

Isle of Arran

Arran eller Isle of Arran er den største øya i Firth of Clyde i Skottland med eit areal på 432 km² og den sjuande største i Skottland. Ho høyrer til regionen North Ayrshire og hadde i 2001 5058 innbyggjarar. Ho vert ofte knytt til Hebridane, og d ...

                                               

Nidaros erkebispedøme

For det lutherske bispedømet, sjå Nidaros bispedøme. Nidaros erkebispedøme var eit katolsk erkebispedøme med sete i Nidaros. Det vart oppretta av kong Olav Kyrre mellom 1070 og 1080 som bispedøme. Bispedømet vart opphøgd til erkebispedøme i 1153. ...

Users also searched:

home,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →