ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?                                               

Arkitektur i Noreg

Arkitektur i Norge har historisk blitt påverka av endra økonomiske føresetnader, teknisk utvikling, demografiske svingingar og kulturelle endringar. Arkitektonisk påverknad frå andre delar av verda er tydelege i store delar av arkitekturen, men d ...

                                               

Arkitektur

Arkitektur er ei nemning for den ytre og indre utforminga av byggverk, bygningar, bruer og andre konstruksjonar, innbu i hus, og planmessig tilforming av terreng i samband med inngrep og utbygging. Faget er rekna både som ein kunst og ein vitskap ...

                                               

Gotisk arkitektur

Gotisk arkitektur eller gotikk er ein periode innan arkitektur, skulptur og målarkunst, framfor alt i kyrkje- og klosterarkitekturen og den religiøse kunsten, men òg i den verdslege arkitekturen. Gotikken dominerte det katolske Vest-Europa i mell ...

                                               

Bysantinsk arkitektur

Bysantinsk arkitektur er den arkitekturen som utvikla seg i Det bysantinske riket som oppstod etter at Romarriket vart oppdelt i ein vestleg og ein austleg lut, og Konstantinopel vart hovudstaden i det austromerske riket frå år 330 e.Kr. Det er i ...

                                               

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er eit norsk statleg museum skipa i 2003 ved ei samanslåing av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillingar.

                                               

Romansk stil

Romansk stil eller romansk kunst er eit lite presist kunsthistorisk omgrep som vert nytta om den før-gotiske arkitekturen, skulpturen og biletkunsten i Vest-Europa, og har såleis med ein fase av mellomalderens kunst å gjere. Somme nyttar omgrepet ...

                                               

Jiri Havran

Jiri Havran er ein norsk-tsjekkisk fotograf og forleggjar, busett i Oslo. Jiri Havran vart fødd i Teplice i noverande Tsjekkia. Han kom til Noreg i 1974, og har etter kvart etablert seg som ein mykje nytta arkitektur-fotograf, og har bidrege til ...

                                               

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon er ein norsk studentorganisasjon som er eit resultat av ei samanslåing av Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion. Den formelle etableringa av den nye organisasjonen fann stad 1. juli 2010. NSO har vel 200 000 kol ...

                                               

Norske arkitekters landsforbund

Norske arkitekters landsforbund, forkorta NAL, er ein interesseorganisasjon for universitets- og høgskuleutdanna arkitektar i Noreg. Organisasjonen vart skipa i 1911. I 2009 har NAL i overkant av 40 00 medlemmer og av dei er vel 650 studentmedlem ...

                                               

Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum i Stavanger vart opna den 20. mai 1999. Utsjånaden til museumsbygget er spesiell, og har på grunn av arkitekturen vorte eit landemerke i hamneområdet i Stavanger. Sett frå hamna og sjøen minner museet om ein liten oljeplattform. ...

                                               

J.C. Dahl

Han blir rekna som den første norske biletkunstnaren som kunne måla seg med europeiske meistrar, og som ein av grunnleggjarane av den nasjonalromantiske kunsten som oppstod ved byrjinga av 1800-talet. Dahl blei fødd i Bergen i 1788 som den eldste ...

                                               

Houens fonds diplom

Houens fonds diplom er den eldste arkitekturprisen i Noreg, oppretta i 1893. Fullt namn er Anton Christian Houenfond til ferdige bygningar eller bygningsgrupper i Norge oppført etter 1. januar 1904, eller til ikkje oppførte bygningsprosjekter. Ho ...

                                               

Bilete av kyrkjer i Noreg

Dette er eit galleriserie med bilete av kyrkjer i Noreg sorterte etter fylke. Kvart fylke har sitt eige galleri; i tillegg finn ein norske kyrkjer på Svalbard og i utlandet.

                                               

Bilete av kyrkjer i Oslo

                                               

Bilete av kyrkjer i Sør-Trøndelag

                                               

Jernvinne i Noreg

Jernframstillinga i Noreg har føregått i over 2000 år. Dei fyrste spora etter denne verksemda er restar etter jernvinneomnar datert til før-romersk jernalder. Ein har nytta fleire ulike framstillingsteknikkar, men prinsippet har likevel vore det ...

                                               

Petroleumsverksemda i Noreg

Petroleumsverksemda i Noreg har sidan 1980-talet vore den mest inntektsgjevande næringa for den norske staten. Statens inntekter frå denne verksemda kjem hovudsakleg inn på to måtar: gjennom skattar og avgifter, og ved sal av olje og naturgass so ...

                                               

Muslimske trudomssamfunn i Noreg

Det følgjande er eit oversyn over muslimske trudomssamfunn i Noreg. I Noreg bur det i 2018 om lag 250 000 muslimar, som utgjer nærare 4.8 % av folketalet. Fleire moskéar har blitt oppført som følgje av den veksande minoriteten. Moskéane er mellom ...

                                               

Tjodolv frå Kvine

Tjodolv frå Kvine eller Tjodolv den kvinværske var ein norsk skald som levde på slutten av 800-talet og i byrjinga av 900-talet. Tjodolv er rekna for å vere den eldste kjende fyrsteskalden i Noreg. I Skaldatal er det opplyst at han var skald hos ...

                                               

Olav II av Noreg

Olav II Haraldson også kalla Heilag-Olav eller Olav Digre, fødd 995 på Gvarv, død 29. juli 1030 på Stiklestad, var konge av Noreg frå 1016 til 1028. Han vart gjort til helgen etter å ha vorte drepen under slaget på Stiklestad, og vart deretter re ...

                                               

Axel Lindahl

Axel Theodor Lindahl var ein svensk fotograf som i perioden 1883-89 arbeidde i Noreg. Han er særleg kjend for sine landskapsbilete. Lindahl var frå Mariestad i Västra Götalands län. Saman med broren Udo opna han fotoverkstad i Uddevalla i 1865; a ...

                                               

Kistrand kyrkje

Kistrand kyrkje er ei langkyrkje frå 1856 på Kistrand i Porsanger kommune i Finnmark fylke. Kyrkja er bygd i tre og har 194 plassar. Ho vart vigsla i 1856 og ombygd i 1928 og mellom 2002 og 2006. Arkitekt for kyrkja var Christian Heinrich Grosch. ...

                                               

Det norske herrelandslaget i fotball

Det norske herrelandslaget i fotball vert leia av den suksessrike landslagstrenaren Lars Lagerbäck. Åge Hareide trekte seg som landslagstrenar 8. desember 2008, etter å ha leia laget sidan han tok over etter trenarlaget til Nils Johan Semb i 2004 ...

                                               

Spitsbergen

Spitsbergen er den største øya i øygruppa Svalbard i Nordishavet. Øya har eit areal på 37 673 km², og er med det den største øya i Kongeriket Noreg, meir enn ti gonger så stor som Hinnøya, den største øya langs norskekysten. Omlag 58.5 % av øya e ...

                                               

Byar i Noreg

Byar i Noreg er ei liste over 104 byar i Noreg. Desse er blitt til i ein urbaniseringsprosess som tok til for meir enn tusen år sidan. 64 av desse er anten blitt til i mellomalderen eller dei er tildelte bystatus av konge eller statsmakt. Dei 40 ...

                                               

By

Ein by er eit tettbygd, meir eller mindre avgrensa geografisk område av ein viss storleik og/eller viktigheit. Karakteristiske trekk for ein by er tett busetnad, høvesvis stor folkesetnad, eit næringsliv dominert av handel, handverk og administra ...

                                               

Venskapsbyar i Noreg

                                               

Bruer i Noreg

Dei mange bruene i Noreg kryssar fjordar, elvar, sund og byar. Her er eit oversyn over dei lengste bruene og nedanfor ei lengre, alfabetisk liste over bruer i Noreg.

                                               

Noreg under andre verdskrigen

Den andre verdskrigen råka Noreg hardare enn nokon annan moderne krig hadde gjort. Landet opplevde totalitært styre frå den tyske okkupasjonsmakta og bombeåtak frå dei allierte, rasjonering av mat og utstyr og mangel på informasjon. Embetsverket, ...

                                               

Vestlandet

Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av dei tre fylka Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Namnet "Vestlandet" blir i dag nytta med noko varierande geografisk ...

                                               

X Factor 2009 Noreg

X Factor 2009 var den 1. sesongen av songtalentprogrammet X Factor. Det vart sendt 11. september 2009 med sending vidare utover hausten 2009. Premieren hadde 566 000 sjåarar. Vinnaren var Chand Torsvik.

                                               

Kommunenummer

Kommunenummer er eit nummer som er gjeve til kvar kommune i Noreg. I 1946 vart alle bykommunar og herad, i tillegg til ladestadar som ikkje var eigne kommunar, tildelt ei firesifra nummerkode av Statistisk Sentralbyrå. Dei to fyrste tala viser kv ...

                                               

Kaupang

Kaupang er eit norrønt ord for handelsstad. Ordet har i eldre tider vorte nytta om stader eller byar der det går føre seg verksemd knytt til handel, og har fleire stader rett og slett vorte eit stadnamn. Det finst fleire stader i Noreg som kunne ...

                                               

Landsby

Ein landsby er ein mindre folkesett stad der folk bur tett saman, tradisjonelt med jordbruksland omkring. I moderne tid finst også landsbyar som har vokse til små byar, og der ein driv lite eller inkje jordbruk. Buforma er vanleg fleire stader i ...

                                               

Almanakk for Noreg

Almanakk for Noreg er ein almanakk som har vore utgjeven av Universitetet i Oslo kvart år sidan 1814. Almanakken vert redigert av ein almanakk-komité utnemnd av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. Almanakken kjem ut både på nynorsk ...

                                               

Norsk geografi

Noreg er eit land i Nord-Europa som ligg vest og nord på Den skandinaviske halvøya. Det grensar til Nordsjøen i sørvest, Skagerrak i sør, Norskehavet i nordvest, Barentshavet i nord. Noreg har grense mot Sverige i aust, og kortare grenser mot Fin ...

                                               

Geografi

Geografi eller landkunne er studiet av jordoverflata, både korleis ho ser ut fysisk og korleis folk lever der. Eit norsk ord for geografi er "jordskildring", noko "geografi" også tyder, sett saman av dei greske orda gê og graphein. Feltet kan ogs ...

                                               

Norsk Allkunnebok

Norsk Allkunnebok er eit ti-bands nynorsk leksikon som vart utgjeve på Fonna Forlag i tida frå 1948 til 1966. I tillegg kom det ut eit eige atlasband. Redaktør for verket var Arnulv Sudmann. I redaksjonen elles sat Peder Galdal, Sivert Langholm, ...

                                               

Fysisk geografi

Fysisk geografi er ei grein av geografi som tek for seg korleis fysiske krefter verker inn på og endrer tilhøva på jordoverflaten, i havet og i lufta. I ein snever forstand kan det visa til læra om jorda sine former og utviklinga deira i felt som ...

                                               

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er eit av to hovudfelt i geografifaget. Den andre er naturgeografi. Samfunnsgeografi fokuserer på korleis menneskeleg aktivitet er organisert frå eit geografisk perspektiv. Fagfeltet kan delast inn i fleire greiner som dels overl ...

                                               

Sanmarinsk geografi

San Marino er eit land i Sør-Europa, ein enklave sentralt i Italia, som landet har ei 39 km lang landegrense mot. Han er det minste sjølvstendige staten i Europa etter Vatikanstaten og Monaco. San Marino er dominert av Apenninane. Landet har eit ...

                                               

Biland

Eit biland er eit område som er formelt underlagde ein stat, men som ikkje er direkte administrerte av "eigarstaten". Norske biland er ikkje delar av kongeriket, medan biland av andre land kan vere det, til dømes Færøyane og Grønland. Dei er dela ...

                                               

Taiwan

Taiwan er ei øy som ligg aust for det kinesiske fastlandet i Stillehavet. Ho er òg kjend som Formosa, eller Ilha Formosa, eit namn gjeve henne av portugisiske oppdagarar som tyder "vakker øy". Taiwan vert styrt av den demokratisk valde forsamling ...

                                               

Härjedalen

Härjedalen er eit landskap i Norrland i midt- Sverige. Härjedalen grensar i vest til Noreg og i nord til Jämtland, i aust til Ångermanland og i sør til Medelpad og Hälsingland. Härjedalens kommun er den einaste kommunen i Härjedalen, men delar av ...

                                               

Ludvig Platou

Ludvig Stoud Platou var ein dansk-norsk historikar og stortingsmann. Han var den første professoren i historie ved universitetet i Christiania.

                                               

San Marino

Republikken San Marino eller berre San Marino er eitt av dei minste landa i verda og er på same vis som Vatikanstaten heilt omslutta av landet Italia. Landet har berre 33 000 innbyggjarar. Staten hevdar å vera verdas eldste republikk, som blei gr ...

                                               

Vestland fylke

Vestland er eit norsk fylke som oppstod 1. januar 2020 som følgje av samanslåinga av fylka Hordaland og Sogn og Fjordane. Vestland har til saman 43 kommunar, etter at fleire tidlegare kommunar blei slåtte saman frå 1. januar 2020. Jølster, Førde, ...

                                               

Norsk historie

Norsk historie dekkjer tida Noreg har hatt menneskeleg busetnad, i minst 11 000 år, sidan eldre steinalder. Arkeologiske funn i Møre og Romsdal er blitt datert til 9 200 f.Kr. og er truleg leivningar frå busetjarar frå Doggerland, eit område som ...

                                               

Tidslinje over norsk historie

10.500 f.Kr. Blomvåg-funnet i Øygarden kommune. Dei eldste sannsynlege spora etter menneske. – Kyststrøka er blitt isfrie. Funn avkrefta som spor etter menneske. ca. 200 Stabu-innskrifta frå Toten. Truleg den eldste innskrifta på urnordisk språk. ...

                                               

Historie

Historie, eller historiefaget, er studiet av fortida, hovudsakleg menneska si fortid, både basert på skriftlege kjelder, andre kjelder og leivningar. Sjølv om skriftlege kjelder står sentralt vert òg tida før skriftlege kjelder til ein viss grad ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →